Hazai kis folyók városi szakaszainak rehabilitációs potenciál meghatározása

Szerzők

 • Erdei Tímea MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Boromisza Zsombor MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék
 • Domokos Endre Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Fenntarthatósági Megoldások Kutatólaboratórium
 • Földi Zsófia MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.36249/4d.69.4402

Kulcsszavak:

vízfolyás, értékelés, rehabilitáció szükségessége, rehabilitáció lehetősége, folyó

Absztrakt

A városi folyószakaszok a települési zöldfelületi rend-szer fontos részét képezik, azonban jellemzően rosszabbállapotúak, mint a vidéki folyószakaszok, rehabilitációjuk ezért fontos feladat. Jelen tanulmány célja a hazaikis folyók városi szakaszain a rehabilitációs potenciálmeghatározása a rehabilitációs feladatok megvalósításának elősegítésére. Pontozással értékeltük a rehabilitációszükségességét és lehetőségét három rehabilitációs célra vonatkozóan: vízminőség javítása, ökológiai és hidromorfológiai adottságok javítása, rekreációs és tájképiadottságok javítása. A rehabilitáció szükségességének és lehetőségének összevetésével kaptuk meg a vizsgált folyó-szakaszok rehabilitációs potenciálját. Az eredmények alapján feltártuk a vizsgált folyószakaszok legfőbb problémáit, amelyek a rehabilitáció szükségességére reflektálnak. Vízminőségi szempontból több esetben problémát okoznak a pontszerű szennyező források és a folyómederhez közeli mezőgazdasági területek. Ökológiai és hidro-morfológiai adottságok esetében kedvezőtlen állapot hozjárul hozzá a hullámtéri fás vegetáció hiánya, a meder módosítottsága, valamint a partbiztosítással rendelkezőszakaszok nagy aránya. Rekreációs és tájképi adottságokszempontjából a rehabilitáció szükségességét növeli, ha a folyó a belterület központi elemét képezi, azonban rekreációs funkciókkal jelenleg csak kis mértékben rendelkezik. A rehabilitáció lehetőségeit legtöbb esetben a hullámtérszélessége befolyásolja, mivel ez korlátozhatja a nagyobb területigényű beavatkozások megvalósítását. Az eredmények alapján vannak települések, amelyek több rehabilitációs cél szempontjából is jó rehabilitációs potenciállal rendelkeznek, így ezeken a településeken az összetett célokat kitűző rehabilitációk megvalósítására is jó adottságok vannak. Ilyen például Nagyecsed, Hatvan, Jászberény és Szolnok települése. A kialakított módszer segítségével feltárhatók a vizsgált települések közötti fő különbségekés priorizálhatók az egyes rehabilitációs célok, amelyek elősegíthetik a rehabilitációs feladatok tervezését és elő-készítését.

Szerző életrajzok

 • Erdei Tímea, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  PhD hallgató
  e-mail: erdeitimi@gmail.com

 • Boromisza Zsombor, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi docens, CSc
  e-mail: Boromisza.Zsombor@uni-mate.hu

 • Domokos Endre, Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Fenntarthatósági Megoldások Kutatólaboratórium

  egyetemi docens, CSc
  e-mail: domokose@uni-pannon.hu

 • Földi Zsófia, MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészti Intézet, Budapest, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

  egyetemi adjunktus, PhD
  e-mail: Foldi.Zsofia@uni-mate.hu

Hivatkozások

A 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról. [online] In: Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye. URL: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv [2023.03.31.]

Báthoryné Nagy Ildikó Réka (2007): Kisvízfolyások tájrehabilitációjának rendezési elvei és módszere. [PhD értekezés]. Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola, Budapest.

Boitsidis, A. J. A. – Gurnell, M. – Scott, M. – Petts, G. E. – Armitage, P. D (2006): A decision support system for identifying the habitat quality and rehabilitation potential of urban rivers. Water and Environment Journal, 20 (3), 130–140, DOI: https://doi.org/10.1111/j.1747-6593.2005.00005.x

CEN Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers (CEN 14614:2020)

CORINE felszínborítás adatbázis 2018 (CORINE land cover database 2018). [online] In: Copernicus program honlapja. URL: https://land.copernicus.eu [2023.03.31.]

Dévai György (szerk.) (1998): A vízi és a vizes élőhelyek sajátosságai és tipológiája. KLTE Ökológiai Tanszéke Hidrobiológiai Részleg. Debrecen.

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (23 October 2000) establishing a framework for Community action in the field of water policy. 2000. [online] In: Az Európai Unió Hivatalos Lapja. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj [2023.03.31.]

Erős Tibor – Czeglédi István (2019): Barrierek elbontásának priorizálása és halátjárók építésének szükségessége Magyarországon. Szakmai jelentés.

Európai Bizottság (2020): EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing nature back into our lives. pp. 1–23. [online] In: Az Európai Unió Hivatalos Lapja. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0380 [2023.03.31.]

Felszíni vízminőség monitoring pontok és mérési eredmények (Surface water quality monitoring points and measurement results). [online] In: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer honlapja. URL: http://web.okir.hu/sse/?group=FEVISZ [2023.03.31.]

Francis, Robert – Hoggart, Simon – Gurnell, Angela – Coode, Chris (2008): Meeting the challenges of urban river habitat restoration: developing a methodology for the River Thames through central London. Area, 40 (4), 435–445. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2008.00826.x

Google Earth 2022 műholdfelvételek (Google Earth 2022 satellite images). [online] In: Google Earth Pro. [2023.03.31.]

Guida-Johnson, Barbara – Zuleta, Gustavo (2019): Environmental degradation and opportunities for riparian rehabilitation in a highly urbanized watershed: the Matanza-Riachuelo in Buenos Aires, Argentina. Wetlands Ecology and Management, 27, 243–256, DOI: https://doi.org/10.1007/s11273-019-09656-5.

Hulse, David – Gregory, Stan (2004): Integrating resilience into floodplain restoration. Urban Ecosystems, 7 (3), 295–314, DOI: https://doi.org/10.1023/b:ueco.0000044041.94705.52.

Katonai felmérések térképei (Military survey maps). [online] In: Arcanum Térképek hpnlapja. URL: https://maps.arcanum.com/hu/synchron/europe-19century-secondsurvey/ [2023.03.31.]

Lóczy Dénes (2011): A Kapos árterének hidromorfológiai és tájökológiai értékelése. [MTA doktori értekezés]. Pécs.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. Évi CXXXIX. törvény és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet térképi mellékleteinek EOV vetületű WMS szolgáltatása. [online] In: E-TÉR - Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer honlapja. URL: https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/wms-terkepek [2023.03.31.]

N. P. és T. F. Földművelésügyi Minisztérium (2016): Nemzeti Tájstratégia (2017 - 2026). [online] In: Magyarország Kormányának honlapja. URL: https://kormany.hu/dokumentumtar/nemzeti-tajstrategia-2017-2026 [2023.03.31.]

Nagy Ildikó Réka – Novák Tibor József (2007): A hazai vízfolyás-helyreállítások fogalomhasználatáról. Hidrológiai Közlöny, 87, 40–44.

Natura 2000 data and maps: [online] In: European Commission honlapja. URL: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm [2023.03.31.]

Nemzeti Természetvédelmi Alapterv V. A természetvédelem szakpolitikai stratégiája 2021–2026. pp. 1–111, 2020. [online] In: Országgyűlés honlapja. URL: https://www.parlament.hu/irom42/01834/01834.pdf [2023.03.31.]

Norton, Douglas – Wickham, James – Wade, Timothy – Kunert, Kelly –Thomas, John – Zeph, Paul (2009): A method for comparative analysis of recovery potential in impaired waters restoration planning. Environmental Management, 44 (2), 356–368, DOI: https://doi.org/10.1007/s00267-009-9304-x.

NÖSZTÉP: Ökoszisztéma alaptérkép v4.0 (20190630) (Ecosystem base map). [online] In: Magyarország Ökoszisztéma-alaptérképének honlapja. URL: http://alapterkep.termeszetem.hu/ [2023.03.31.]

OpenStreetMap letölthető állományai (OpenStreetMap downloadable files). [online] In: OpenStreetMap honlapja. URL: https://data2.openstreetmap.hu/ [2023.03.31.]

Országos Vízügyi Főigazgatóság (2022): Magyarország Vízgyűjtő - Gazdálkodási Terve – 2021. [online] In: Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási honlapja. URL: https://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/vgt3-elfogadott/ [2023.03.31.]

Országos Vízügyi Főigazgatóság által rendelkezésünkre bocsátott adatok (Data from the General Directorate of Water Management): vízfolyás víztestek középvonala, árvízvédelmi fővédvonalak térképe

Proposal for a Nature Restoration Law: Proposal for a regulation of the european parliament and of the council on nature restoration. European Commission, Brussels, 22.6.2022 COM(2022) 304 final. 2022/0195 (COD) [online] In: Az Európai Unió Hivatalos Lapja. URL: https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en [2023.03.31.]

Strava heatmap. [online] In: Strava honlapja. URL: https://www.strava.com/heatmap [2023.03.31.]

The European Green Deal. European Commission, Brussels, 11.12.2019. COM(2019) 640 final. [online] In: Az Európai Unió Hivatalos Lapja. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en [2023.03.31.]

TIR: Természetvédelmi Információs Rendszer (Nature Conservation Information System). [online] In: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer honlapja. URL: https://web.okir.hu/hu/tir [2023.03.31.]

United Nations (2022): Decision adopted by the conference of the parties to the convention on biological diversity. 15/4. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc., no. December, 12–26. [online] In: Convention on Biological Diversity honlapja. URL: https://www.cbd.int/article/cop15-final-text-kunming-montreal-gbf-221222 [2023.03.31.]

Wantzen, M. Karl – Alves, Carlos Bernardo Mascarenhas – Badiane, Sidia Diaouma – Bala, Raita – Blettler, Martín – Callisto, Marcos – Cao, Yixin – Kolb, Melanie – Kondolf, G. Mathias – Leite, Marina Fernandes – Macedo, Diego Rodrigues – Mahdi, Obaidulla – Neves, Moana – Peralta, M. Elfritzson – Rotgé, Vincent – Rueda-Delgado, Guillermo – Scharager, Andres – Serra-Llobet, Anna – Yengué, Jean-Louis – Zingraff-Hamed, Aude (2019): Urban stream and wetland restoration in the global south-a DPSIR analysis. Sustainability, 11 (18), 1–53, DOI: https://doi.org/10.3390/su11184975.

Zuo, Qiting – Hao, Minghui – Zhang, Zhizhuo – Jiang, Long (2020): Assessment of the happy river index as an integrated index of river health and human well-being: A case study of the yellow river, China. Water (Switzerland), 12 (11), 1–28, DOI: https://doi.org/10.3390/w12113064.

Letöltések

Megjelent

2023-12-11

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Hazai kis folyók városi szakaszainak rehabilitációs potenciál meghatározása. (2023). 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat, 69, 10-19. https://doi.org/10.36249/4d.69.4402

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei