A magyar ép és fogyatékossággal élő fiatalok munkaerőpiaci helyzetének összehasonlító elemzése

Szerzők

 • Laoues-Czimbalmos Nóra Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • Müller Anetta Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
 • Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.01.44-57

Kulcsszavak:

gazdaság, munkaerőpiac, foglalkoztatás, fogyatékossággal élő személyek

Absztrakt

A munkanélküliség a csökkenő tendencia ellenére is a mai magyar társadalom egyik legna[1]gyobb problémája, amelynek egyik legnagyobb kárvallottai és leginkább érintettjei a fiata-lok, a pályakezdők. A rendszerváltás után a munkanélküliek számának emelkedésével egy időben nőttek meg a területi, regionális különbségek is. Ez a különbség a munkanélküliek számában is megmutatkozik. A munkanélküliség növekedése a háztartások munkajövedel-meit csökkentette, ami különösen sújtotta a fiatalokat. Magyarországon és más EU orszá-gokban is (Gáti et al. 2012). A munkajövedelmek csökkenésével a fiatalok megélhetési ne-hézségei is fokozódtak. A 2009-es gazdasági válság alatt az állami transzferből származó háztartási jövedelmek (pl. családi támogatás, segély) is csökkentek (Tóth – Medgyesi 2011, Medgyesi – Nagy 2014). Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakult a fiatal fel-nőttek életkörülménye, megélhetése és a munkaerő-piaci helyzete különös tekintettel, a fo[1]gyatékossággal élők személyek körében.

 

Szerző életrajzok

 • Laoues-Czimbalmos Nóra, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

  PhD-hallgató
  E-mail: laoues.nora@ped.unideb.hu

 • Müller Anetta, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail:  muller.anetta@econ.unideb.hu

 • Bácsné Bába Éva, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu

Hivatkozások

Bácsné B. É., Bács Z., Pető K., Müller A., Pfau C., Dajnoki K., Molnár A.: Önkéntesség a sportban (2018): International Journal of Engineering and Management Sciences / Mű-szaki és Menedzsment Tudományi Közlemények 3: 5 pp. 217-230., 14 p., DOI: https://doi.org/10.21791/IJEMS.2018.5.23

Bácsné, B. É.; Müller, A.; Molnár, A.; Dobay, B.; Bács, Z.; Pető, K.: Tourism Volunteering And Sport - Connections And Implications From A Research. (2018): Acta Oeconomica Universitatis Selye 7: 2 pp. 19-33. Paper: 1338-6581, 15 p., ISSN: 1338-6581

Balázs-Földi E., Dajnoki K.: Munkáltatói aspektusok feltárása a fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában. (2016b) Taylor: Gazdálkodás- És Szer-vezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei 8:(3.szám No24) pp. 93-103., ISSN 2064-4361

Balázs-Földi E., Dajnoki K.: Sajátosságok a fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában. (2016 a): Gradus Vol. 3.:(No.1) pp. 313-318., ISSN 2064-8014

Balázs-Földi E.: Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos ismeretek összehasonlító elemzése Hajdú-Bihar megye három járásában. (2017) Taylor: Gazdálkodás- És Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kuta-tására Közleményei 29-30:(3-4) Pp. 26-34., ISSN 2064-4361

Bishop, M.: Essential Economics. (2004) Profile Books Ltd, London, 282 p. (ISBN: 978 1 86197 5805)

Block ME., Taliaferro A., Moran T.: Physical Activity and Youth with Disabilities. (2013) Barriers and Supports. Prevention Researcher 20: 18., ISSN-1086-4385

Bocsi V., Fényés H., Markos V.: Motives of volunteering and values of work among higher education students, (2017) Citizenship Social And Economics Education 16: (2) pp. 117-131

Bota A, Teodorescu S, Serbanoiu S.: Unified Sports - a Social Inclusion Factor in School Communities for Young People with Intellectual Disabilities. (2014) 3rd International Congress on Physical Education, Sport and Kinetotherapy (Icpesk 2013) 117: 21-26., DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.172

Csányi, Y.: Fogyatékosok integrációja- nemzetközi és hazai kitekintés. (1990) Gyógypeda-gógiai Szemle,4, pp 271–279. 11. Dajnoki K., Vörös P., Bodor M.: Munkakörtervezés az esélyegyenlőségi emberi erőforrás menedzsmentben, (2010) Acta Agraria Kaposváriensis, 14 (1) 93 p., ISSN:1418-1789

Dióssi K.: Fogyatékosok munkáltatásának szabályozása – Valós eredményt hoz-e a kvóta-rendszer szigorítása? (2011) Munkaügyi Szemle, 2011/4, 95.p

European Commission: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion Employment and Social Developments in Europe (2013), European Union

Eurostat: Employment (main characteristics and rates) -annual averages (lfsi_emp_a). (2016) http://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=lfsi_emp_a (Letöltés dátu-ma: 2018. 01.05.)

Eurostat: Employment rate, persons aged 20-64, by NUTS 2 regions, 2012 (%) (2015a): http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/5/5a/Employment_rate%2C_p ersons_aged_20%E2%80%9364%2C_by_NUTS_2_regions%2C_2012_%28%25%2 9_RYB14.png (Letöltés dátuma: 2018. 01.05.

Eurostat: Népesség, összesen (2004–2015). (2015b) Eurostat. (Letöltés dátuma: 2018. 01.05.).https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00001.html

Gáti A., Medgyesi M., Ozdemir E., Ward, T.: Young people in the crisis. (2012) EU Com-mission Employment, Social Affairs and Inclusion, Social Situation Observatory

Gazsó F., Laki L.: Fiatalok az Újkapitalizmusban. (2004) Budapest, Napvilág Kiadó, ISBN: 9789639350403 19. Income Distribution and Living Conditions Research note 5/2012

International Labour Organization (2016): http://www.ilo.org/budapest/information resources/press-releases/WCMS_444329/lang--en/index.htm (2018.03.11.) 21. Könczei Gy.: A rehabilitáció rehabilitációjáért! (Fogyatékos emberek a munkaerõpiacon). (1990): Szociálpolitikai Értesítő, 3

Központi Statisztikai Hivatal (2011): (http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf (letöltés dátuma. 2018.04.27.

Központi Statisztikai Hivatal 2018: Munkanélküliség 2003-2018. http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_2.html

Központi Statisztikai Hivatal: Demográfiai Évkönyv 2011, (2012): Budapest: Központi Sta-tisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal: Megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon. 2011, 2012. május; http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/megvaltmunkakep.pdf Letöl-tés ideje: (2018. 01.02.)

Laki I.: Felsőoktatás és a fogyatékossággal élő hallgatók. (2018) In: Mócz, Dóra (szerk.) A képzéstől a munkaerőpiacig. Tanulmányok az emberi erőforrás menedzsment terültéről. Orosháza, Magyarország: Kodolányi János Főiskola (KJF), (2018) pp. 115-124., 10 p., ISSN 0133-2597

Laki L.: A generációs reprodukció néhány jellegzetessége a lemaradó térségekben. (2006): MTA Politikai Tudományok Intézet

Laoues C.N., Müller, A. (2018):Az integráció-szegregáció helyzete egy kutatás tükrében. Különleges Bánásmód 4 : 4 pp. 19-31

Laoues C.N., Müller, A; Bácsné, B. É. (2019): Fogyatékossággal élő személyek sportolásá-val foglalkozó sportszervezet kommunikációs sajátosságainak vizsgálata. Jelenkori társa-dalmi és gazdasági folyamatok 13 : 3-4 pp. 119-128

Lechnerné V. J.: A magyarországi foglalkozási rehabilitáció rövid bemutatása. (2007): Cor-vinus Egyetem

Magyar Ifjúságkutatás 2016: http://www.ujnemzedek.hu/sites/default/files/magyar_ifjusag_2016_a4_web.pdf letöltés dátuma: 2019.01.09

Medgyesi M., Nagy I.: Fiatalok életkörülményei Magyarországon és az EU országaiban 2007 és 2012 között. (2014). 303-323.p., ISSN 1216-6561

Microcensus 2016. (szerk. Janák Katalin-Tokaji Károlyné). 8. A fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzői. KSH, 2018-as kiadványa. ISBN 978-963-235-494-1ö. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_8. pdf

Móré M., Mező K.: Fogyatékossággal élők a tanulástól a munkavállalásig. (2016) Különle-ges Bánásmód (2/1.). pp. 17-26. DOI: https://doi.org/10.18458/KB.2016.1.17

Nagy M.: Speciális andragógia, (2011) Szent István Egyetem, https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2010- 0019_Specialis_andragogia/ch16.html (letöltés dátuma: 2019.02.03)

Nagy Z-Csoba J (2011): A fogyatékossággal élők. (114-133.p.) In:Csoba Judit. (szerk): Munkaerőpiaci változások, leszakadó társadalmi csoportok. Szociotéka, Debrecen. 2011. 176.p. ISBN 978-963-473-467-3. https://szociologia.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/csoba_judit_munkaeropiaci.pdf

NCSSZI-TÁRKI (2011): Az egészségkárosodottak helyzete Magyarországon. Gyorsjelentés a támop 5.4.1-08/1-2009-002 sz. Kiemelt projekt v. Kutatási pillérének keretében végzett „d” kutatás eredményeiből. (szerk: Tátrai-Gábos)

Orbán A.: Az esélyegyenlőség javítását, az egyenlő bánásmód érvényesítését szolgáló Uniós és nemzeti szintű stratégiák, ágazati politikák. (2013) In: Varga Aranka: Esélyegyenlőség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszocio-lógia Tanszék

Székely L.: Magyar Ifjúság 2012 Tanulmánykötet., ISBN 978-963-08-7372-7 (2012): http://kutatopont.hu/files/2013/09/Magyar_Ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf Letöltés ideje: 2018.01.20

Tóth, I. Gy., Medgyesi M.: Income distribution and living difficulties in the midst of consolidation programs and crises in Hungary. (2011) In: Fazekas, K. – Gy. Molnár eds. The Hungarian labour market: Review and analysis. Budapest: Institute of Economics, IE HAS – National Employment Foundation., ISBN 978–88–470–1765– 8.

Vaskovics L.: A posztadoleszcencia szociológiai elmélete. (2000) Szociológiai Szemle, 2000/4. sz., ISSN 1216-2051

Letöltések

Megjelent

2019-03-28

Hasonló cikkek

1-10 a 116-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.