Sportszolgáltatások keresleti, kínálati oldalának elemzési lehetőségei

Szerzők

 • Bácsné Bába Éva Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 • Balogh Renátó Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 • Bács Zoltán Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 • Fenyves Veronika Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
 • Dajnoki Krisztina Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.03.19-33

Kulcsszavak:

Sportpiac, Sportszolgáltatások kereslete-kínálata, Vevői elégedettség

Absztrakt

Hazánkban a szabadidősport területén a kormányzati törekvéseknek, és az emberek egészséges életmód felé fordulásának köszönhetően megnőtt a sportszolgáltatások iránti kereslet. A professzionális látvány csapatsportok iránt hagyományosan nagy az érdeklődés, bár a konkrét kereslet ingadozó, sőt csökkenő tendenciát mutat. Kutatási kérdésként azt fogalmazzuk meg, hogy a magyar sportszolgáltatók képesek-e megfelelni az aktív és passzív sportfogyasztók igényeinek. Hosszú távú tervként a magyar sportszolgáltatások keresleti és kínálati oldalának a felmérését, és összevetését tűztük ki. Jelen tanulmányban betekintést nyújtunk arról, hogy korábban milyen nemzetközi és hazai kutatások vizsgálták a fogyasztók sportszolgáltatásokkal való megelégedettségét. Módszerünk irodalom feldolgozás. Célunk a tervezett jövőbeli primer kutatáshoz illeszkedő módszertan kialakítása.

Szerző életrajzok

 • Bácsné Bába Éva, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: bacsne.baba.eva@econ.unideb.hu

 • Balogh Renátó, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

  PhD-hallgató
  E-mail: balogh.renato@econ.unideb.hu

 • Bács Zoltán, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi tanár
  E-mail: bacs.zoltan@econ.unideb.hu

 • Fenyves Veronika, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: fenyves.veronika@econ.unideb.hu

 • Dajnoki Krisztina, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: dajnoki.krisztina@econ.unideb.hu 

Hivatkozások

András K. (2003a): A sport és az üzlet kapcsolata-elméleti alapok. 34. Műhelytanulmány, BKÁE, Budapest, 2003. 53.p.

András K. (2003b): Üzleti elemek a sportban. BKÁE, PhD értekezés, Budapest, 2002. 203.p.

Bakonyi T. (2004): Civil álom és politikus állam Adalékok a civil sportszervezetek státuszának legújabb-kori politikatörténetéhez Magyarországon. PhD disszertáció tézisei. Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola, Budapest, 2004. 12.p.

Becser N.: Szolgáltatásminőség fejlesztés a kiskereskedelemben – Egy lehetséges mérési modell és az arra épülő döntéstámogató rendszer. PhD értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2007. 250. p.

Becsky-Nagy P. (2015): Sportszervezetek finanszírozása. In: Becsky-Nagy P.: A sportfinanszírozás makro- és mikrogazdasági vonatkozásai. Campus Kiadó, Debrecen. 77-86.p. ISBN: 978-963-9822-19-1.

Borbély A., Müller A. (2008): A testi-lelki harmónia összefüggései és módszertana. Valóság-Térkép-6. PEM tanulmányok (Kiadja: a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Bp. szerkeszti: dr. Koncz István) 27-41.p.

Chelladurai P. (1992): A Classification of Sport and Physical Activity Services: Implications for Management. Journal of Sport Management. Vol 6 (1). 38-51.p. ISSN: 0888-4773. DOI: https://doi.org/10.1123/jsm.6.1.38

Chelladurai P., Chang K. (2003): System-Based Quality Dimensions in Fitness Services: Development of the Scale of Quality. The Service Industries Journal. Vol 23 (5). 65-83. p. ISSN: 0264-2069. DOI: https://doi.org/10.1080/02642060308565624

Clemes M.D., Brush G.J., Collins M.J. (2011): Analysing the professional sport experience: A hierarchical approach. Sport Management Review. Vol 14 (4). 370-388. p. ISSN: 1441-3523. DOI: https://doi.org/10.1016/j.smr.2010.12.004

Collignon H., Sultan N. (2014): Winning in the Business of Sports. Research report A.E. Kerney Global Management Conculting Firm. https://www.atkearney.com/communications-media-technology/article?/a/winningin-the-business-of-sports 11. (letöltve: 2018.01.14.)

Crompton J. L., Mackay K. J. (1989): Users’ perceptions of the relative importance of service quality dimensions in selected publicrecreation programs. Leisure Sciences. Vol 11 (4). 367-375.p. ISSN: 0149-0400.DOI: https://doi.org/10.1080/01490408909512233

Dénes F. (2015): A sporttermelés hozzáadott értéke. In: Dénes F. (szerk.): Sportközgazdaságtan. Szöveggyűjtemény. Campus Kiadó, Debrecen. 28-33.p. http://sportestudomany.unideb.hu/wpcontent/uploads/2015/12/Sportk%C3%B6zgazdas%C3%A1gtan.pdf 14. (letöltve: 2018.04.24.)

Funk D. C., Filo K., Beaton A. A., Pritchard, M. (2009). Measuring the motives of sport event attendance: Bridging the academic-practitioner divide to understanding behavior. Sport Marketing Quarterly. Vol 18 (3). 126–138.p. ISSN: 1061-6934.

EC, 2012: Study on the Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU Study commissioned by the European Commission, Directorate-General Education and Culture Final Report November 2012. http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/studies/study-contribution-sporseconomic-growth-final-rpt.pdf 17. (letöltve: 2018.01.22.)

Henschel B.(1995): Multiattributive Messung von Dienstleistungqualitat, in: Brunh, M., Stauss, B. (eds.) Dienstleistungsqualitat: Konzepte, Methoden, Erfahrugengen, 2. Aufl,, Wiesbaden. 347-378. ISBN: 978-3409236553.

Howat G.,Absher J.D., Crilley G., Milne I. (1996): Measuring customer service quality in sports and leisure centres. Managing Leisure. Vol 1 (2). 77–89.p. ISSN: 2375-0472 DOI: https://doi.org/10.1080/136067196376456

Kajos A., Prisztóka Gy., Paic R. (2017): A nézőtéri sportfogyasztás motivációit mérő, magyar nyelvű „SPEED-H” skála validációja és néhány eredménye. Vezetéstudomány. Vol 48 (10). 19-31.p. Vezetéstudomány. ISSN: 0133-0179. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2017.10.03

Kassay L., Géczi G. (2014): Verseny-egyensúlytalanság és fenntarthatatlan üzleti modell az európai labdarúgásban. Magyar Sporttudományi Szemle. Vol 15 (1). 11-16.p. ISSN: 1586-6980.

Kirk L., Wakefield J, Blodgett G. (1994): The importance of servicescapes in leisure service settings. Journal of Service Marketing. Vol 8 (3). 66-76.p. ISSN: 0887-6045 DOI: https://doi.org/10.1108/08876049410065624

Könyves E., Müller A. (2007): Innovációs együttműködések a szabadidős sport területén. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXIV. Kötet. Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén. Eger 2007. 57-71.p.

McDonald M.A., Sutton W. A., Milne G.R. (1995): TEAMQUAL: Measuring service quality in professional team sports. Sport Marketing Quarterly. Vol 4 (2). 9-15.p. ISSN: 1061-6934.

Mosonyi A., Könyves E., Fodor I., Müller A. (2013): Leisure activities and travel habits of College students int he light of a survey. Apstract Applied Studies in Agrarbusiness and Commerce. Vol 7 (1). 53-57.p. ISSN 1789-7874. http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/152225/2/10_Konyves.pdf 26. (letöltve: 2018.01.16.)

Müller A, Bíró M, Bodolai M, Hidvégi P, Váczi P, Dávid L, Szántó, Á. (2017) A 2016-os fitnesztrendek helye és szerepe a rekreációban. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series: Sectio Sport. Vol 44. 91-102.p. ISSN: 0138-9734

Müller A., Bíró M., Hidvégi P., Váczi P., Plachy J., Juhász I., Hajdú P., Seres J. (2013): Fitnesz trendek a rekreációban. In: Acta Academiae Agriensis. Vol (40). 25-34.p. ISSN: 0138-9734

Müller A. (2009): A legújabb trendek a sportmarketing és menedzsment területén. In: Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottság Évkönyve. 59-63.p.30. Theodorakis N., Kambitsis C. (1998): The effect of service quality on sport consumers’ behavioural intentions. Proceedings of the 6th congress of the European association for sport management, Madeira, Portugal.

Neulinger Á. (2007): Társas környezet és sportfogyasztás. A folyamatos megerősítést igénylő tanult fogyasztást. Ph.D. értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem. 221.p.

Paár D. (2013): A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata. Ph.D. értekezés. Nyugat-magyarországi Egyetem. 175.p.

Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L. (1988): SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, Vol 64 (1), 12-37.p. ISSN: 0022-4359. https://www.researchgate.net/publication/225083802_SERVQUAL_A_multiple-_Item_Scale_for_measuring_consumer_perceptions_of_service_quality (letöltve: 2018.01.08.)

Pfau C. (2013): A szabadidősport tevékenység összehasonlító elemzése a felsőoktatásban. In: Perényi Sz. (szerk.) Ifjúsági sport és tehetséggondozás - a 21. század kihívásai: II. Nemzetközi Turizmus és Sportmenedzsment Konferencia Konferenciakötet. .Debrecen: Debreceni Egyetem Gazdálkodási és Vidékfejlesztési Kar. 268-275.p. ISBN:978-615-5183-81-2.

Rust R.T. Oliver R.L. (1994) Service Quality: Insights and Managerial Implications from the Frontier. In: Rust R.T. and Oliver R.L., (Eds.) Service Quality: New Directions in Theory and Practice, Sage Publications, Thousand Oaks, 1-19. p.

Ráthonyi-Odor K., Ráthonyi G., Borbély A. (2016): Sporting goods Manufacturers’ Responsibile Behaviour in Special Regard to Environmental protection. Taylor Gazdálkodás-és Szervezéstudományi Folyóirat: A VIKEK Közleményei. Vol 2 (23).137-145.p. ISSN: 2046-4361. http://vikek.eu/wpcontent/uploads/2016/05/Taylor2016.2.sz%C3%A1mNo23.pdf 38. (letöltve: 2018.01.11.)

Ráthonyi-Odor K., Ráthonyi G. (2016): Környezetvédelmi kihívások a sportban. Journal of Central European Green Innovation. Vol 4 (2). 103-119.p. ISSN: 2064-3004

Taylor S.A., Sharland A., Cronin J.J., Bullard W. (1993) Recreational Service Quality in the International Setting. International Journal of Service Industry Management. Vol 4 (4). 68-86.p. ISSN: 0956-4233 DOI: https://doi.org/10.1108/09564239310044316

Scanlan T. K., Chow G. M., Sousa C., Scanlan L. A., Knifsend C. A. (2016): The Development of the Sport Commitment Questionnaire-2. Psychology of Sport and Exercise. Vol 22 (1). ISSN: 1469-0292. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2015.08.002

Schneider B., Bowen D.E. (1993): The service organization: Human resources management is crucial. Organizational Dinamics. Vol 21 (4). 39-52.p. ISSN: 0090-2616. DOI: https://doi.org/10.1016/0090-2616(93)90032-V

Stocker M., Szabó T. (2017): A sportirányítás gazdasági kérdései. Magyar Sporttudományi Társaság. 56-78. ISBN: 978-615-5187-12-4. ISSN: 2062-9559.

Szabó Á. (2012): A magyar szabadidősport működésének vizsgálata. Piacok, értékteremtés, feladatok a szabadidősportban. Ph.D. értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem. 240.p.

Szegnerné Dancs H. (2011): Magyar sporttörténet. In: Rétsági E., H. Ekler J., Nádori L., Woth P., Gáspár M., Gáldi G., Szegnerné Dancs H.: Sportelméleti ismeretek. Dialóg Campus Kiadó. 196-253.p. http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Nadori-DancsRetsagi-Ekler-Gaspar%20%20Sportelmeleti%20ismeretek/sportelmelet.html 46. (letöltve: 2018.01.19.)

Tsitskari E., Tsiotras D., Tsiotras G. (2006): Measuring Service Quality in Sport Services. Total Quality Management. Vol 17 (5). 623-631.p. ISSN: 1478-3363 DOI: https://doi.org/10.1080/14783360600588190

Váczi P., Széles-K.Gy., Kristonné B.M., Müller A. (2012): Az EKF-Eger HÉSZ kosárlabda csapat márkázhatósága a főbb márka elemek alapján. Acta Academiae Agriensis. Vol 39. 87-92. p. ISSN: 0138-9734

Wakefield, K. L., Sloan, H. J. (1995): The Effects of Team Loyalty and Selected 8taa Factors on Spectator Attendance, and Its Impact on Consumer Behavior. Journal of Sport Management. Vol 9 (2). 153-172.p. ISSN: 0888-4773 DOI: https://doi.org/10.1123/jsm.9.2.153 50.

Yoshida, M., James, J. D., Cronic, J. J. (2013): Sport Event Innovativeness: Conceptualization, Measurement, and Its Impact on Consumer Behavior. Sport Management Review. Vol 16 (1). 68-84.p. ISSN: 1441-3523 https://dx.doi.org/10.1016/j.smr.2012.03.003

Letöltések

Megjelent

2018-09-28

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.