Városi tavak környezeti állapotértékelése Szeged példáján

Szerzők

 • Babcsányi Izabella Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem utca 2-6.
 • Bodor Dezső Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.
 • Sipos György Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem utca 2-6. https://orcid.org/0000-0001-6224-2361
 • Farsang Andrea Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem utca 2-6.

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3523

Kulcsszavak:

eutrofizáció, nehézfém, üledék, vízminőség, tápanyag, szennyezés

Absztrakt

Szeged belterületén 15 kisebb-nagyobb tó található. Némelyek természetes eredetű vízjárta helyek, mások a XIX. század végén mélyített kubikgödrök, vannak azonban közöttük bányatavak és holtágak is. Öt szegedi tónak vizsgáltuk a környezeti állapotát, melyek közül a Bika-tó természetes eredetű, a Méntelepi Fehér-tó és a Búvár-tó sekély kubikgödrök (<3 m), a Csemegi-tó és a Sancer-tó mélyebb bányatavak (>10 m). Ezek közül három tóban vizsgáltuk évente megismételt vízmintákon (2009 és 2017 között) a víztér oldott oxigén-tartalmát, kémiai oxigén igényét (az oldott szerves anyagot), továbbá az oldott nitrogénformákat (nitrát, nitrit, ammónium) és az ortofoszfát-koncentrációt. A Sancer-, a Búvár- és a Bika-tavakban történt üledékmintavétel nehézfém-analízis céljából. A vizsgált városi tavakban jelentős a víztér szervesanyag- és N-, P- tápanyagterhelése. Vízminőségi adatok alapján megállapítható, hogy a tavak ammónium- és nitrát-koncentrációi némileg csökkenő tendenciát mutatnak az utóbbi években, amely összefügghet a tisztítatlan szennyvízbevezetések vélt csökkenésével. A város csaknem teljes csatornázottsága 2006-ra épült ki Szegeden, azonban a csatornákból szivárgó szennyvíz és a lassan regenerálódó szennyezett talajvíz továbbra is terhelheti a tavakat. Az oldott foszfát-koncentrációk azonban továbbra is magasabb értékeket mutatnak egyes tavakban, amely a korábban az üledékekben felhalmozott P kioldódásából adódhat. Ez történhet az üledékek szerves anyagainak lebomlásával, különösen anaerob állapot fellépése esetén. Az üledékvizsgálatok alapján megállapítható, hogy egyes jellemzően közlekedési eredetű nehézfémek (Cu, Zn, Pb) kisebb mértékű dúsulást mutatnak a felszíni üledékrétegekben a forgalmas utak mentén elhelyezkedő tavakban. Azonban egy nehézfém dúsulása sem éri el a jogszabályban lefektetett szennyezettségi határértékeket. Összességében megállapítható, hogy a vizsgált szegedi tavakat magas trofitási fok jellemez, amely a tavak külső és belső tápanyagterheléséből és a vizük frissülésének hiányából adódhat.

Szerző életrajzok

 • Babcsányi Izabella, Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem utca 2-6.

  babcsani@geo.u-szeged.hu

 • Bodor Dezső, Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88.

  bodor@szegedivizmu.hu

 • Sipos György, Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem utca 2-6.

  gysipos@geo.u-szeged.hu

 • Farsang Andrea, Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 6722 Szeged, Egyetem utca 2-6.

  farsang@geo.u-szeged.hu

Hivatkozások

Árkosi L, Buna B. 1990: A közlekedésből származó nehézfémek (ólom) talaj- és növényszennyező hatásának vizsgálata. Környezetgazdálkodási Kutatások 3: 27-61.

Birch, S., McCaskie, J. 1999: Shallow urban lakes: a challenge for lake management. Hydrobiologia 395/396: 365-377. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3282-6_31

Csányi K. T. 2017: Szeged város szennyezettsége - ülepedő porok nehézfém-tartalmának és mágneses szuszceptibilitásának vizsgálata falevelek segítségével. Publikálatlan OTDK dolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, p. 71.

Farsang, A., Fejes L, M. Tóth T. 2017: Integrated evaluation of urban groundwater hydrogeochemistry in context of fractal behaviour of groundwater level fluctuations. Hydrological Sciences Journal 62: 1216-1229. https://doi.org/10.1080/02626667.2017.1306861

Fejes I. 2014: A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján. Doktori disszertáció, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, p. 142.

Kaszab I. 1987: Építéstani összefüggések Szeged és környéke felszínközeli üledékeiben. MÁFI, Budapest, p. 112.

Kurucz B. 2008: Szeged környéki tavak környezeti állapotfelmérése - Esettanulmány a Sancer-tavak, a Búvár-tó és a Vér-tó példáján. Publikálatlan diplomamunka. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, p. 49.

Makra, L., Mayer, H., Mika, J., Sánta, T., Holst, J. 2010: Variations of traffic related air pollution on different time scales in Szeged, Hungary and Freiburg, Germany. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C 35: 85-94. https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.03.005

Mahler, B.J., Van Metre, P.C., Callender, E. 2006: Trends in metals in urban and reference lake sediments across the united states, 1970 to 2001. Environmental Toxicology and Chemistry 25(7): 1698-1709. https://doi.org/10.1897/05-459R.1

Mezősi G., Mucsi L., Farsang A. 1999: A városökológia szerepe a területi tervezésben Szeged példáján. Alföldi Tanulmányok 17: 74—93.

Naselli-Flores, L. 2008: Urban Lakes: Ecosystems at Risk, Worthy of the Best Care. Proceedings of Taal 2007. The 12th World Lake Conference, Jaipur (India), International Lake Environment Committee Foundation (ILEC). pp. 1333-1337.

Odor, L., Horváth, L, Fügedi, U. 1997: Low-density geochemical mapping in Hungary. Journal of Geochemical Exploration 60: 55-66. https://doi.org/10.1016/S0375-6742(97)00025-3

Prairie, Y.T., De Montigny, C., Del Giorgio, P.A. 2001: Anaerobic phosphorus release from sediments: a paradigm revisited. SIL Proceedings 27: 4013-4020. https://doi.org/10.1080/03680770.1998.11901750

Puskás I, Farsang A. 2007: A városi talajok osztályozása, az antropogén hatás indikátorainak elkülönítése Szeged talajtípusainak példáján. Tájökológiai Lapok 5: 371-379.

Puskás I., Prazsák L, Farsang A., Maróy P. 2008: Antropogén hatásra módosult fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságok értékelése Szeged és környéke talajaiban. Agrokémia és Talajtan 57: 261-280. https://doi.org/10.1556/agrokem.57.2008.2.3

Rácz I.-né 2011. Vízkémia n. Digital Textbook Library honlapja. [https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Vizkemia_II/index.html ]

Redenczki F. 2017: Szeged belterületi tavainak vizsgálata és állapotértékelése. Publikálatlan szakdolgozat. Szegedi Tudományegyetem, Szeged, p. 56.

V.-Balogh K., Présing M., Koncz E., Vörös L. 1999: Huminanyagok képződése nád (Phragmites australis) aerob és anaerob dekompozíciója során. Hidrológiai Közlöny 79: 341-342.

Szilágyi, F., Somlyódy, L. 1991: Potential impacts of climatic changes on water quality in lakes. Proceedings of the 20th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Vienna (Austria), IAHS 206: 79-88.

Whitworth, K.L., Silvester, E., Baldwin, D.S. 2014: Alkalinity capture during microbial sulfate reduction and implications for the acidification of inland aquatic ecosystems. Geochimica et Cosmochimica Acta 130: 113-125. https://doi.org/10.1016/j.gca.2014.01.009

Zhu, C., Zeng, Y. 2018: Effects of urban lake wetlands on the spatial and temporal distribution of air PM10 and PM2.5 in the spring in Wuhan. Urban Forestry and Urban Greening 31: 142-156. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.02.008

A 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

A 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

A 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

MSZ 12749:1993 Felszíni vizek minősége, minőségi jellemzők és minősítés

Letöltések

Megjelent

2019-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Városi tavak környezeti állapotértékelése Szeged példáján. (2019). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 17(2), 277-286. https://doi.org/10.56617/tl.3523

Hasonló cikkek

1-10 a 31-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.