Publikációs etikai szabályzat

A Tájökológiai Lapok (Journal of Landscape Ecology) szakmailag lektorált, nyílt hozzáférésű, tudományos folyóirat, amely elkötelezett a legmagasabb szintű publikációs etikai elvárások mellett. A kiadási folyamatban résztvevő valamennyi érintettnek (szerkesztőknek, szerzőknek és lektoroknak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt etikus magatartásra vonatkozó normákat. A folyóirat Publikációs Etikai Szabályzata a Publikációs Etikai Bizottság (COPE – Committee on Publication Ethics) Best Practice Guidelines for Journal Editors című útmutatója alapján készült.A szerkesztőbizottság, szerkesztők felelőssége

 • A szerkesztőbizottság dönt abban a kérdésben, hogy a folyóirathoz benyújtott kéziratok közül melyeket lehet közzétenni, illetve felelős azért, hogy e döntések igazodjanak a folyóirat szerkesztőségi irányelveihez, valamint a rágalmazásra, a szerzői jogok megsértésére és a plagizálásra vonatkozó hatályban lévő jogszabályokhoz.
 • A szerkesztőbizottság útmutatás nyújt a szerzőknek és a lektoroknak a kiadási folyamat rájuk vonatkozó feladatairól, illetve leírást készít az érintettek számára a lektorálási folyamatról;
 • Az új szerkesztőbizottsági tagokat tájékoztatja a folyóirat által képviselt publikációs etikai normákról és szerkesztőségi irányelvekről; folyamatosan figyelve a nemzetközi trendeket gondoskodik arról, hogy a régi tagok megismerjék az új irányelveket és fejlesztéseket.
 • Biztosítja, hogy a kéziratok értékelése kizárólag a szövegek tudományos és szellemi érdemei alapján történjen, figyelmen kívül hagyva a szerző(k) faji hovatartozását, életkorárát, nemét, szexuális irányultságát, fogyatékosságát, etnikai származását, vallási meggyőződését, állampolgárságát, politikai irányultságát vagy társadalmi osztályát;
 • Gondoskodik a kéziratok elfogulatlan, független és kettős vak szakértői értékelésének megvalósításáról, valamint a velük kapcsolatos összes információ bizalmas kezeléséről, illetve a szerzők és a szakértők személyazonosságának védelméről.
 • A szerkesztőség megfelelő szakmai bírálókat kér fel, és olyan bírálói adatbázist gondoz, amelyből a lektorok szakmai teljesítménye, intézményi affiliációja megtudható.
 • A szerkesztőbizottság felel azért, hogy a benyújtott kéziratban leírt, nem közzétett anyagokat ne használják fel a szerkesztők saját kutatásukban a szerző kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.
 • Benyújtott vagy közzétett kéziratra vonatkozóan etikai panasz esetén a megfelelő eljárást kezdeményezi, vélelmezett kötelességszegés esetén a Publikációs Etikai Bizottság (COPE) ajánlásait követi.
 • Szükség esetén helyesbítéseket, pontosításokat, visszavonásokat és bocsánatkéréseket tesz közzé.

A szerzők felelőssége

 • A szerzők kutatási beszámolójának az eredeti kutatást pontosan kell ismertetnie, és annak jelentőségét objektíven kell tárgyalnia. A tanulmányok háttéradatait pontosan kell közölni. A valótlan vagy tudatosan pontatlan nyilatkozatok etikátlan publikálási magatartást jelentenek, és ezért elfogadhatatlanok.
 • A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy az általuk írt cikk teljes egészében eredeti munkának tekinthető. Amennyiben a szerzők mások munkáját és/vagy gondolatmenetét, esetleg szavait is felhasználták szövegükben, akkor arra szabványos módon hivatkozniuk kell.
 • A szerzők, akik cikküket eredeti műként nyújtják be, kijelentik, hogy a benyújtott munka a saját kutatási eredményeiket tartalmazza, hogy azokat részben vagy egészben nem más művekből másolták a forrás megjelölése nélkül, vagyis nem plagizálták. A plagizálás minden formája etikátlan publikálási magatartást jelent és ezért elfogadhatatlan;
 • A szerzőség körét azokra kell korlátozni, akik jelentősen hozzájárultak a tanulmányban leírt kutatás koncepciójához, annak megtervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Azokat, akik jelentős mértékben hozzájárultak a cikk elkészítéséhez, társszerzőként kell megjelölni. Azoknak a nevét pedig, akik a kutatási projekt bizonyos részterületein dolgoztak, közreműködőként kell megemlíteni, vagy a köszönetnyilvánításban kell felsorolni.
 • A kapcsolattartó szerző felelős azért, hogy az összes társszerző neve fel legyen tüntetve a kéziraton, és hogy teljes egyetértés legyen a társzerzők között a cikk végleges változatára és publikálásra való benyújtására vonatkozóan.
 • A szerzők nem küldhetik be ugyanazt a kéziratot egyszerre egynél több kiadványnak. Ez etikátlan publikálási magatartást jelent, és ezért elfogadhatatlan.
 • A szerzők vállalják, hogy a kéziratot (a cikk preprint változatát) máshol nem publikálják, illetve saját honlapjukon, intézményi repozitóriumban vagy más prerpint-szerveren a folyóirat önarchiválásra vonatkozó engedélye alapján helyezik el.
 • A szerzőknek nyilvánosságra kell hozniuk azokat a pénzügyi vagy egyéb összeférhetetlenségeket, amelyek befolyásolhatják a kézirat eredményeit vagy értelmezését.
 • Az esetleges pénzügyi támogatás forrását közzé kell tenni;
 • Ha a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a saját közzétett munkájában, köteles haladéktalanul értesíteni a folyóirat szerkesztőit és együttműködni velük a kézirat visszavonásában vagy kijavításában.

A bírálók felelőssége

 • A szakmai lektorálás segíti a lap szerkesztőit és szerkesztőbizottságát a szerkesztői döntések meghozatalában, és a szerzővel való szerkesztői kommunikáció révén segítheti a szerzőt a kézirat javításában is.
 • Bármely felkért bíráló, aki úgy érzi, hogy nincs megfelelő képzettsége a kéziratban leírt kutatás bírálatához, vagy aki tisztában van azzal, hogy a bírálat időben való elkészítését nem tudja biztosítani, köteles erről azonnal tájékoztatni a szerkesztőséget, hogy egy másik bíráló kijelölése megtörténhessen.
 • A bírálatra kapott kéziratokat bizalmas dokumentumokként kell kezelni.
 • A szakmai lektorálás folyamán megszerzett különleges információkat vagy ötleteket bizalmasan kell kezelni, azokat saját részre felhasználni nem szabad.
 • A lektoroknak jelenteniük kell a lap szerkesztőjének, ha a szerzői jogok megsértését vagy plágiumot fedeznek fel a kéziratokban.
 • A lektorálást objektíven kell elvégezni, és a lektori ajánlásokat világos érvekkel kell alátámasztani, hogy a szerzők ezeket felhasználhassák a cikk javításához.
 • A szakmai lektorok a kéziratokat azok tartalma alapján értékelik, tekintet nélkül a szerzők faji hovatartozására, életkorára, nemére, etnikai származására, szexuális orientációjára, fogyatékosságára, vallási meggyőződésére, állampolgárságára, politikai orientációjára vagy társadalmi osztályára.
 • A bírálók nem értékelhetnek olyan kéziratot, mellyel összefüggésben összeférhetetlenség áll fenn versenytársi, együttműködési, rokonsági vagy egyéb kapcsolat miatt bármely szerzővel, céggel vagy intézménnyel, amely a cikkel kapcsolatba hozható.