Kisgyermekes nők reintegrációjának támogatási lehetőségei

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33032/acr.2874

Kulcsszavak:

kisgyermekes munkavállaló, pályatanácsadás, reintegráció, önértékelés, öndefiníció, önbizalomhiány, hátrányos helyzet, kulcsképesség

Absztrakt

Ma hazánkban egyre több család vállal gyermeket, ami alapvetően nagy kihívás a munkáltatóknak, ha hosszútávon is meg akarják őrizni a dolgozóikat. Nagy életfeladat elé állítja a későbbiekben, már kisgyermekes munkavállalóként pozíciójukba visszatérni kívánó szülőket, annak minden hozadékával. Meglátásunk szerint megőrzésükben és beilleszkedésükben fontos szerepet kaphat a pozitív munkahelyi diszkrimináció mellett a pályatanácsadás módszertana. Remélhetőleg ez az új szemléletű megközelítés lesz a jövőbeli trend a tanácsadás területén, melyben ötvöződnek annak különböző területei. Hogy hogyan lehet ez kölcsönösen előnyös, előremutató és hosszútávú megoldás, bemutatunk egy programot, mely a kismamák általunk feltárt kulcsképességein alapul. Cél az öndefiníció mélyítése és az önértékelés erősítése, melyek a munkahely megtartás szempontjából kiemelt jelentőségűek.

Szerző életrajzok

 • Győrváriné Tumpek Gabriella, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) GRTDI Szent István Campus

  PhD-hallgató

  Levelező szerző:
  Gyorvarine.Tumpek.Gabriella@phd.uni-mate.hu

 • Kendefi Miklós, MATE, Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet Humántudományi és Szakképzési Tanszék

  Dr. Kenderfi Miklós PhD
  tanszékvezető egyetemi docens
  Emberi erőforrás tanácsadó MA szakvezető

  Kenderfi.Miklos.Mate@uni-mate.hu

Hivatkozások

Alliquander, A. – Tompa, A. (2018): Hátrányos helyzet, szociális helyzet, munkanélküliek, kisebbsé-gek. SE Népegészségtani Intézet. forrás: https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2018/11/1819_I_AOKea13_Serulekeny-csoportok.pdf

Aronson, E. (1996): A társas lény. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Bajusz K. (2008): A felnőttkorban szükséges kulcskompetenciák. In: Benedek A. et al. (szerk.): Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása. Tanár-továbbképzési füzetek 3. Budapest: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, p. 486.

Bencsik A. – Juhász T. (2014): A tudásmenedzsment gyakorlata a gyermekgondozási szabad-ságon tartózkodó nők körében. Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Folyóirat, 6(1-2), 430–438.

Bencsik A. – Juhász T. (2013): Tudásmenedzselés és tudásfrissítés a gyermekgondozási sza-badságról visszatérő munkavállalók körében. Munkaügyi Szemle, 57(2), 68–78.

Cserné Adermann, G. et al. (2006): A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. Felnőttképzési Kutatási Füzetek. 2006/13. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet.

Dürrschmidt, P. – Koblitz, J. – Mencke, M. – Rolofs, A. – Rump, K. – Schramm, S. – Strasmann, J. (2008): Trénerek kézikönyve. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.

Farkas F. – Karoliny M. – László Gy. – Poór J. (2007): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft.

Farkas S. – Salamin G. (2021): Városi szint: A fenntarthatóság, környezeti minőség mérése a többváltozós nemzetközi városrangsorokban. In: Salamin G. – Széchy A. (szerk.). A fenntart-hatósági politikák megalapozásának mérési eszközei. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, pp.97 – 112.

Farkasné Fekete M. – Molnár J. (2006): Mikroökonómia. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház.

Fehér J. (2011): Emberi erőforrás menedzsment rendszerek és módszerek. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

Fogalomtár. (2009): Életpálya-tanácsadás, 1(1-2), 30. forrás: https://epa.oszk.hu/02500/02512/00001/pdf/EPA02512_eletpalya_tanacsadas_2009_1-2.pdf

Forgó Gy. – Veres G. (2007): Szociális-jóléti ismeretek. Budapest: Szókratész Külgazdasági Aka-démia Oktatási és Tanácsadó Kft.

Mishkin, F. S. (2020): Makroökonómia, Gazdaságpolitika és gyakorlat. Budapest: Alinea Kiadó.

Garai L. (2015): Egyáltalán, minek nekünk gazdaságpszichológia? Budapest: Napvilág Kiadó Kft.

Glass, C. – Fodor, É. (2011): Public Maternalism Goes to Market: Recruitment, Hiring, and Promotion in Postsocialist Hungary. Gender & Society, 25(1), 5–26. DOI: https://doi.org/10.1177/0891243210390518

Görgőy R. (2011): Gondtalanul mosolygóboldog anyukák- avagy kisgyermekes édesanyák vallomásai problémáikról, feszültségeikről, lelki egészségükről. Acta Sociologica – Pécsi Szociológiai Szemle, 4(1), pp. 39–54. DOI: https://doi.org/10.15170/AS.2011.4.1.4

Halmos Cs. (2005): A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hát-rányos helyzetű rétegekre, régiókra. Felnőttképzési Kutatási Füzetek. 2005/3. Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet.

Horváth V. (2012): Előítéletesség a munkaerőpiacon. Munkaügyi Szemle, 56(4), 62–69.

Hungler S. – Kende Á. (2019): Nők a család- és foglalkoztatáspolitika keresztútján. Pro Futu-ro, 9(2), 100–117. DOI: https://doi.org/10.26521/profuturo/1/2019/3881

Kenderfi M. (2012): A hátrányos helyzetű fiatalok pályaérettsége. In: Szretykó Gy. (szerk.): Gazdasági kannibalizmus: hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon és az emberi erőforrás me-nedzsment. Pécs: Comenius Kft, pp. 312–330.

Kispál–Vitai Zs. – Németh J. (2021): Szilánkok az üvegplafonból. Közgazdasági Szemle, 68(3), 308–331. DOI: https://doi.org/10.18414/ksz.2021.3.308

Koncz K. (2016): A női karriertípusok és jellemzőik. Opus et Educatio, 3(1), 30–39. DOI: https://doi.org/10.3311/ope.115

Langer K. (2008): Karriertervezés – Személyiségmarketing. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

Lipták K. – Matiscsákné Lizák M. (2018): A kisgyermekes nők foglalkoztatási helyzete és le-hetőségeik. Vezetéstudomány – Budapest Management Review, 49(3), 41–51. DOI: https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.03.05

Mészáros A. (szerk.). (2006): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. Egyének és csoportok. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.

Moller, C. (1999): Személyes minőség minden más minőség alapja. Budapest: TMI Hungary Kft.

Nagy Á. (2014): A női foglalkoztatás hatása a demográfiai folyamatokra. Munkaügyi Szemle, 58(1), 45–54.

Nemes F. (2007): Vezetési ismeretek és módszerek. Gödöllő: Szent István Egyetemi Kiadó.

Primecz H. (2015): HR-rendszerek nők és férfiak szolgálatában. Néhány gondolat a társadal-mi nem (gender) és a HR kapcsolatáról. Munkaügyi Szemle, 59(6), 7–11.

Rainforest Alliance szabványa (2021): (GENERAL GUIDE) For the Implementation of the Rainfo-rest Alliance Sustainable Agricultural Standard Version 1. Letöltés dátuma: 2022.01.03. forrás: https://www.rainforest-alliance.org/tag/2020-certification-program/

Roóz J. (2002): Vállalkozások gazdaságtana. Budapest: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság.

Rudas J. (2007): Delfi örökösei: Önismereti csoportok-elmélet, módszer, gyakorlatok. Budapest: Lélek-ben Otthon Kiadó.

Rudas J. (2011): Javne örökösei: Fejlesztő tréningcsoportok- elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok. Buda-pest: Oriold és Társai Kiadó.

Schulze-Seeger, J. (2010): Trénerek módszertani kézikönyve: A fekete öves tréner trükkjei. Miskolc: Z-Press Kiadó Kft.

Siegrist, M. (1996): Kulcsképességek. In: Siegrist, M. – Wunderli, R.: Csoportos önépítés. Gödöl-lő: GATE. Tanárképző Intézet, pp. 43–54.

Szilágyi K. (2012): Karrier- és pályatervezés. Budapest: Kollégium Kft.

Szilágyi K. (2008): Módszertani gyűjtemény: Munkavállalási, munka-pályatanácsadók számára az egyé-ni tanácsadó munkához. Budapest: Kollégium Kft.

Szilágyi K. (2007): Munka- pályatanácsadás, mint professzió. Budapest: Kollégium Kft.

Ternovszky F. (2007): Nemzetközi menedzsment európai szemmel. Budapest: Szókratész Külgaz-dasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.

Ternovszky F. (2013): Nőierőforrás-menedzsment: kulcs a sikerhez. Humánpolitikai Szemle, 24(3–4), 36–44.

Tuczai R. (2015): Egy kismama-reintegrációs projekt és a társadalomkutatói jelenlét értelme. Kultúra és Közösség. 6(1), 155–163.

Varga J. (2018): Nők a munkaerőpiacon: Problémafelvetés, szakirodalmi áttekintés. In: Faze-kas K. – Szabó-Morvai Á. (szerk.): Munkaerőpiaci Tükör 2017. Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 45-52.

Völgyesy P. (2012): A munkamegosztási rendszer fejlődési tendenciái XIX-XX. század. Budapest: Kollégium Kft. Budapest:

Zimbardo, P. – Boyd, J. (2012): Időparadoxon: Hasznosítsuk újra a tegnapot, élvezzük a mát, és le-gyünk úrrá a holnapon! Budapest: HVG Zrt.

Ars Socolata https://www.cocoahorizons.org/

Magyar Telekom https://www.telekom.hu/rolunk/fenntarthatosag/fenntarthatosagi-jelentesek

MOL-csoport https://mol.hu/images/MOL_Etikai_kodex.pdf

https://budapestidemografiaicsucs.hu/history

Letöltések

Megjelent

2022-07-28

Hogyan kell idézni

Kisgyermekes nők reintegrációjának támogatási lehetőségei. (2022). Acta Carolus Robertus, 12(1), 23-38. https://doi.org/10.33032/acr.2874

Hasonló cikkek

1-10 a 11-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.