Acta Carolus Robertus https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr <p>ISSN 2062-8269 (Nyomtatott) <br />ISSN 2498-9312 (Online)<em><br /></em>A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campusának tudományos közleményei <br />Alapítva: 2011-ben a Károly Róbert Főiskolán</p> hu-HU bujdoso.zoltan@uni-mate.hu (Bujdosó Zoltán) diszterhoft.zoltan@uni-mate.hu (Diszterhöft Zoltán) Fri, 23 Jul 2021 08:56:53 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 A WELL-BEING KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK JELENTŐSÉGE A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2570 <p>A tanulmány célja bemutatni a well-being készségek jelentőségét a pedagógus hallgatók személyes és szakmai hatékonyságában. A felsőoktatásban elindult paradigmaváltás; a Világgazdasági Fórum Education 4.0 iránymutatásai és a The European University of Well-Being hálózatának megalakulás is igazolja, hogy a jóllét, egy olyan alapvető erőforrás, amely meghatározza az egyetemi hallgatók eredményességét, segíti az önmegvalósítást és a kreatív gondolkodást, valamint olyan készségekkel, attitűddel ruházza fel a hallgatót, amelyekkel képes adekvátan reagálni a társadalmi és gazdasági változásokra. A pedagógusképzésben ez különös jelentős, hiszen a pedagógus személyes jólléte multiplikátor hatással bír; így képes befolyásolni az általa formált gyermekek hangulatát, érzelmi fittségét, mentális és érzelmi jóllétét. A jövő generációi számára meghatározó, hogy milyen attitűdöt, szemléletet mintáz abban az időszakban, amikor a személyiség rugalmasan formálható. Jelen tanulmány is igazolja, hogy a pedagógus képzésben ezen készségek tudatos fejlesztése nagyon időszerű; az eredmények alátámasztják, hogy a hallgatók általános jólléte nem megfelelő.</p> Boda Tímea Copyright (c) 2021 Boda Tímea https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2570 Wed, 07 Jul 2021 00:00:00 +0000 AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK CSŐDMODELLVIZSGÁLATA https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2571 <p class="ACRsszefoglals1">Az elemzés tárgyát képező intézmény a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet. Azért erre a kórházra esett a választás, hogy a helyzete elemzés-re kerüljön, mert korábban készítettem róla egy csődmodell vizsgálattal egybekötött tanulmányt. A korábbi adatokból felállított előrejelzések, következtetések bekövetkezését is tudom vizsgálni az által, hogy a korábbi kutatást folytatom, illetve így nagyobb időszakot tud felölelni a mostani analízis, így még pontosabb kép kapható a jövőre nézve az intézmény tekintetében.<br>A mérleg adatok vizsgálata a 2014-2019. évek adataival zajlik, ennek az oka, hogy a 2014. évben változott a költségvetési beszámoló formátuma, sorai, így a beszámolók a korábbi évek-kel való összehasonlítása átalakítással lenne lehetséges, viszont a terjedelmi korlátok miatt jelen tanulmányban, ezt nem valósítom meg. A csődmodell vizsgálat azonban a 2006. évtől vizsgálja az intézményt, hiszen a mutatók a megfelelő kikötésekkel a korábbi beszámoló séma szerint is számíthatóak.<br>Az eszközök és források elemzése során csak azok a mérlegsorok kerülnek bemutatásra, amelyek a vizsgált időszak vonatkozásában értékkel bírnak.</p> Hegedűs Mihály Copyright (c) 2021 Hegedűs Mihály https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2571 Wed, 07 Jul 2021 00:00:00 +0000 A MAGYAR FIATAL FELNŐTTEK SPORTOLÁSI SZOKÁSAI ÉS A SPORT MOTIVÁCIÓJUK ALAKULÁSA https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2573 <p>A fiatal felnőttek sportolási szokásainak vizsgálatára online kérdőívet szerkeszettünk, melyet online felületeken, social media használatával töltettünk ki (N=481). A válaszokból csak a fiatal felnőttek adatait szűrtük le, melyet feldolgoztunk a tanulmányban. Alapstatisztikát, gyakoriságot számítottunk, az összefüggések vizsgálatára Chi2 próbát alkalmaztunk. Az eredményeink azt igazolták, hogy a lakóhely (falu, város, főváros) tekintetében a sportolási helyszínek prefenciája és a sportmotiváció eltérően alakult.&nbsp; A falun élők 31,5%-a nyilatkozta azt, hogy otthon sportol, míg a városi válaszadóknak csupán 17%-a, mely igen erős szignifikáns eltérést mutatott (p=0,000). A városi válaszadók 17,4%-a fitnesz-wellness központokba sportol, mely szignifikánsan magasabb, mint a falusi válaszadók aránya (8,7%). Ugyancsak a városi fiatal felnőttek (18,4%) részesítik előnyben az egyesületi sportolási formát a falusiakkal (15,2%) szemben (p&lt;0,05). A fiatalok sportmotivációjában az egészség, boldogság, vonzó külső és a szórakoztató funkció kapta a legmagasabb értéket.&nbsp; A fővárosi fiatalok sportmotivációjában az egészség és társaság, a városi fiatalok motivációjában a szórakozás, boldogság önmagam megismerése, míg a falusi fiatalok esetében a motivációban a vonzó külalak és a mások elvárása szignifikánsan magasabb átlagértéket kapott a többi csoporthoz képest.</p> Kinczel Antonia, Bácsné Bába Éva, Molnár Anikó, Müller Anetta, Laoues-Czimbalmos Nóra Copyright (c) 2021 Kinczel Antonia, Bácsné Bába Éva, Molnár Anikó, Müller Anetta, Laoues-Czimbalmos Nóra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2573 Wed, 07 Jul 2021 00:00:00 +0000 Az AUTOMATIZÁCIÓ ÉS A ROBOTIKA MOTIVÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSAI https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2574 <p>A gazdasági folyamatok összefüggéseinek vizsgálata során különös figyelmet érdemelnek azok a humán tényezők, amelyek a szervezetek versenyképességének meghatározó tényezői. Ma már nem megkérdőjelezhető, hogy a humán tőke, egy vállalkozás sikerességének nélkülözhetetlen és kulcsfontosságú tényezője. Az emberi erőforrás eredményes, hatékony hozzájárulása a szervezet sikeréhez nagymértékben függ attól, hogyan lehet hosszú távon biztosítani a munkavállalók motivációját. Napjainkban egyre inkább teret nyer a robotika, automatizáció. Kutatásunkban azzal foglalkozunk, hogyan befolyásolja a robotizáció gyors és széleskörű térnyerése a munkavállalók motivációját. A napjainkban is zajló ipari forradalom jelentős változásokat hoz az életünk minden területén. A történelem során korábban lezajlott ipari forradalmak, gyökeresen változtatták meg az emberek hétköznapjait, és mindig komoly kihívások elé állították a különböző gazdasági szereplőket. A múltban bekövetkezett változásoknak kettős hatása volt. Az ipari termelés egyrészt a gazdaságban jelentett korszakváltást, másrészt jelentős társadalmi struktúraváltást eredményezett. Az elmúlt századokban a gépesítés drasztikusnak tűnt, napjainkban viszont ezt a folyamatot már a hétköznapok természetes velejárójának kell tekinteni.</p> Krecz Péter, Herneczky Andrea, Csernák József, Baranyi Aranka Copyright (c) 2021 Péter Krecz, Andrea Herneczky, József Csernák, Aranka Baranyi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2574 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 Az ÉSZAK-ALFÖLDI ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓKBAN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ TANULÓK SZABADIDŐ-ELTÖLTÉSI SZOKÁSAI https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2575 <p>A fogyatékossággal élő tanulók szabadidő-eltöltési szokásait vizsgáltam, mely segíthet bennünket az igények feltárásában, a fogyasztói trendek kijelölésében és a motiváció megismerésében, mely a fogyatékossággal élő személyek számára az igényfelmérésen alapuló kínálat vagy szabadidős szolgáltatás kialakításában. A kutatást az Észak-alföldi és Észak magyarországi régióban végeztem, azok között a tanulók között, akik gyógypedagógiai és integrált nevelésben-oktatásban vesznek részt (N = 1158) általános- és középfokú oktatási intézményekben.&nbsp; A kérdőív kitöltetését a 2018/2019 és 2019/2020-as tanévekben a FODISZ (Fogyatékosok Országos Diáksport,-Versenysport és Szabadidősport Szövetsége) segítségével töltettük ki. Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgált tanulók 60,4%-a sportol kötelező mindennapos testnevelés tanórán kívül, azonban még mindig a passzív szabadidős tevékenységek dominálnak, mint a zenehallgatás, tv nézés. A sportolás ösztönzése a szabadidősportot űzők arányának növelése fontos, hiszen a fogyatékkal élők testi-lelki egészségének megőrzését, állapotuk javítását és képességeik fejlesztését is jelentheti.</p> Laoues-Czimbalmos Nóra Copyright (c) 2021 Laoues-Czimbalmos Nóra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2575 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN MŰKÖDŐ FITNESZSZOLGÁLTATÓK KÍNÁLATÁNAK ELEMZÉSE https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2576 <p class="ACRsszefoglals1">A rekreáció, a turizmus területén az egészség egyre inkább a fókuszba kerül, melyet az egészséges életmód koncepcióját előtérbe helyező fogyasztók egyrészt igényelnek, emellett a sportszolgáltatások keresletét is növelik. Jelen kutatást az Észak-alföldi régiói fitnesz szolgáltatói (n=24) körében végeztük. A vizsgálat során kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan alakulnak az általunk vizsgált régiós fitneszszolgáltatók kínálati elemei és ezek a kínálati elemek összhangban vannak-e a keresleti trendekkel. A kutatási kérdés megválaszolásához kérdőíves vizsgálatot végeztünk a szolgáltatók körében. Az adatokat Excel szoftver segítségével dolgoztuk fel. Az eredmények értékelésekor számítottunk átlagot és szórást, melyeket grafikusan is ábrázoltunk.<br>A kapott eredmények azt mutatták, hogy a fitneszszolgáltatók az alap és kiegészítő szolgáltatásaikban minőségi és mennyiségi fejlesztéseket is végrehajtanak, amelyek összhangba vannak a trendekkel. A vizsgálat eredményei azt igazolták, hogy modern kondicionálótermi gépeket használnak a termekben, többféle csoportos óra megtartására alkalmas légkondicionált termeket biztosítanak a komfortosabb edzéskörnyezet megteremtése érdekében, emellett kínálnak közérzetjavító és kiegészítő wellness szolgáltatásokat, valamint a vendégek által a szolgáltató elérhetőségét javítják a parkolóhelyek biztosításával.</p> Lenténé Puskás Andrea, Hidvégi Péter, Pucsok József Márton, Czeglédi Hanna Orsolya, Bíró Melinda Copyright (c) 2021 Lenténé Puskás Andrea ; Hidvégi Péter , Pucsok József Márton , Czeglédi Hanna Orsolya , Bíró Melinda https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2576 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS (CSR) ÉS A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS KAPCSOLATA https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2580 <p class="ACRsszefoglals1">Kutatásunkban az ország több pontjáról vizsgáltunk mikro- kis- közép- és nagyvállalatokat (N=41). Primer kutatásunkban mind kvalitatív, mind kvantitatív adatelemzést végeztünk, mely során kérdőív és mélyinterjú került kidolgozásra annak érdekében, hogy képen kapjunk a hazánkban működő vállalatok egészséges életmódra való törekvéséről, az egészségfejlesztő programok megjelenéséről a vállalatok érdekében. Az eredmények alapján kiderült, hogy bár a vállalatok lényeges tényezőnek tartják az egészséges munkaerőt, munkakörnyezetet és fontosnak tartják a sportolást, ezt még mindig az egyén saját feladatának tekintik, szervezeti szinten az egészségtudatossághoz nem társul ilyen mértékű vállalati felelősségvállalás. A mélyinterjúkból kiderül, a vállalatok méretének növekedésével növekszik az egészségfejlesztő kezdeményezések aktív alkalmazása is, melyhez a válaszadók szerint a foglalkoztatottak szemléletváltása is elengedhetetlen. A vállalatokat véleményük szerint leginkább az adófelhasználással és egyéb támogatásokkal segíthetné elő a kormányzat egészségfejlesztő törekvéseikben.</p> Molnár Anikó, Müller Anetta Copyright (c) 2021 Molnár Anikó , Müller Anetta https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2580 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 A DIGITÁLIS HEROIN ZAVARÓ VISELKEDÉST VÁLT KI A FIATALOK KÖZÖTT? https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2581 <p><em>A mobiltelefonok, táblagépek és számítógépek függősége zavaró magatartást vált ki a társadalom tagjai körében. A tanulmány célja bemutatni a digitális heroin hatását a fiatalokra, akik a legjobb Montessori iskolák tanulói, és azt, hogy szüleik függőségi szokásai hogyan működnek moderátorként. A kutatás négyszázötven válaszadó felmérését foglalja magába, akik többnyire 3-8 éves gyermekek szülei a pakisztáni Lahore-ban. A Gymboree (a Beaconhouse montessori akadémiája), a Lahore Gimnázium és a Choueifat került be felmérésbe. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a digitalis eszközök nagymértékű használata hirtelen és jelentősen befolyásolja a fiatalok egészségét; minél nagyobb a szülők függősége az okostelefonok iránt, annál nagyobb a gyermek hajlama a zavaró magatartásra. Az ilyen korú gyermekek többféle kpacsolatban vannak a digitális technológiával, de az egészséges és az addiktív használat között nagyon finom a határ. Nagyon sok oka van annak, hogy a szülők hosszabb ideig engedik gyermekeiket használni az okos eszközöket, egyik fő&nbsp; ok a laza szülői nevelés. </em></p> Murtaza Shah Ali, Molnár Edina Copyright (c) 2021 Murtaza Shah Ali, Molnár Edina https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2581 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGÁNAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁNI IDŐSZAKRA https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2582 <p>A mezőgazdaság létfontosságú tevékenység, amelynek meghatározó szerepe van a lakosság élelmezésbiztonságában, hatást gyakorol a regionális és helyi ökoszisztémákra és minden ország gazdasági fejlődésének egyik eszköze. Tény, hogy a mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentősége a legtöbb országban csökkent az elmúlt időszakban, azonban ma sem kerülhető meg az agrárium nemzetgazdasági szerepe Romániában és más országok esetében sem.<br>A jelenlegi tanulmány célja, hogy megvizsgálja, bemutassa a romániai mezőgazdaság helyzetét, átalakulását az elmúlt években, különös tekintettel az uniós csatlakozás utáni évekre. Cél volt továbbá egy olyan végkövetkeztetés levonása, amely tartalmazza a legfontosabb múltbeli tendenciákat, a román mezőgazdaság sajátosságait és egy jövőbeli perspektívát is megfogalmaz az aktuális, globális mezőgazdasági kihívások, problémák fényében. A cél elérése érdekében olyan makrogazdasági mutatók használatára került sor, mint a GDP, a GO, a földhasználat, a mezőgazdasági ágazatok vizsgálata (növénytermesztés, állattenyésztés) és a mezőgazdasági output.&nbsp;</p> Nagy Szeréna Copyright (c) 2021 Nagy Szeréna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2582 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 HÁROM MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ TÁRSAS AGRÁRVÁLLALKOZÁSAI PIACI KONCENTRÁCIÓJÁNAK, JÖVEDELMEZŐSÉGÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2583 <p class="ACRsszefoglals1">A rendszerváltás óta a hazai agrárágazatban jelentős változások mentek végbe. E változások érinették a tulajdonosi szerkezetet, a piaci viszonyokat, s nem utolsó sorban az agrárvállalkozások tőkeszerkezetét, s a jövedelmi helyzetét. Az Európai Uniós csatlakozás szintén jelentős hatást gyakorolt az agrárvállalkozások jövedelmi viszonyaira is. Tanulmányunkban a 2012 és 2018 közötti időszak vonatkozásában vizsgáljuk 3 hazai statisztikai régió társas agrárvállalkozásainak a jövedelmezőségi helyzetét, igyekszünk feltárni a régiónkénti eltéréseket, s azok lehetséges okait. Kutatásunk kiterjed a vizsgált vállalkozási kör hatékonyságának alakulására is, valamint a piaci koncentráció mértékének meghatározásával is foglalkoztunk. Megállapítottuk, hogy a piaci koncentráció szintje alacsony a vizsgált mintában, a jövedelmezőség és a hatékonyság viszont romlott, bár régiónként differenciált mértékben.</p> Pataki László, Lakatos Vilmos Copyright (c) 2021 Pataki László, Lakatos Vilmos https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2583 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 FÜRDŐTURISTÁK ELKÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS PREFERENCIÁINAK VIZSGÁLATA A NYUGAT-DUNÁNTÚLON https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2584 <p class="ACRsszefoglals1">Az elmúlt években az egészség felértékelődése által a turizmus felismerte a gyógyvízre alapozott gyógyturizmus fontosságát, ezért egyre növekszik az érdeklődés a gyógyfürdő-szolgáltatásokat igénybe vevők jobb megismerése iránt. Jelen tanulmány arra törekszik, hogy hozzájáruljon a fürdőbe járó gyógyfürdőzők fogyasztói magatartásának eddigi szűkös kutatásához. Konkrétan a gyógyfürdő-szolgáltatások igénybevételének összefüggés-vizsgálatát tárja fel a fürdőkedvelő felnőtt magyar turisták körében a szocio-demográfiai jellemzők felhasználásával. Ehhez kérdőíves felmérést végeztem, az adatfeldolgozásához egyváltozós leíró statisztikai és kétváltozós kereszttábla elemzéseket használtam. A kapott eredményekből hat olyan megállapítás következik, melyek a turizmus tervezőinek az új piaci lehetőségek jobb kihasználásában, a fürdőmenedzsereknek a vendégigények jobb kielégítésben és a hatékony fürdőüzemeltetésben nyújthat segítséget.</p> Szabó Zoltán Copyright (c) 2021 Szabó Zoltán https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2584 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 A DIGITÁLIS MODELL KONTROLLJA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2585 <p class="ACRsszefoglals2" style="text-indent: 0cm;">Tanulmányunkban a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott digitális modellek értelmezésére kerül sor különböző példákon keresztül. Mivel az eljárás előkészítése során nem lehet tudni, hogy milyen ajánlatok érkeznek a piaci szereplőktől, és a lineáris gondolkozás, nem érvényes, ezért az előkészítés során a digitális modellel történő széleskörű hatásvizsgálatot kell végezni és az értékelési módszer ismertetésénél gondosan meg kell határozni nemcsak az alkalmassághoz szükséges minőségi paraméter értékét, hanem azt az értéket is, amelynél kedvezőbb ajánlati tartalmi elemet az ajánlatkérő csak ezzel az értékkel vesz figyelembe. Mint minden modellezésnél, itt is fontos, hogy elemzésre alkalmas bemenő adatok legyenek megadva, és a következtetéseket ezekre (valamint a modell tulajdonságaira) tekintettel kerüljenek megfogalmazásra. Amennyiben nincs általános törvényszerűség, akkor a következtetéseknél közölni kell azok érvényességét – a félreértések elkerülésére. Ugyancsak tudatában kell lenni, hogy a beszerzési eljárások előkészítése során nem lehet tudni, milyen ajánlatok fognak érkezni. A modell extrém input adatok esetén is működik, de az eredményeinek felhasználhatósága kétséges. Tulajdonképpen minden lefolytatott közbeszerzési eljárás során gyűlnek a tapasztalatok, melyeket a hasonló tárgyú következő eljárásban fel lehet használni.</p> Szőke Brigitta, Cuprik Vanda Copyright (c) 2021 Szőke Brigitta , Cuprik Vanda https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2585 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A LÉGSZENNYEZÉS HELYZETE ÉS VÁLTOZÁSAI https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2586 <p class="ACRsszefoglals1">A globális klímaváltozás súlyos fenyegetést jelent a Föld lakói számára. A földi éghajlatra tett emberi hatások csökkentése szükségszerű, hogy minimalizáljuk a szélsőséges időjárási események káros következményeit. Ennek megfelelően sürgős feladat a globális, a regionális és a nemzeti szintű intézkedések kidolgozása. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) megerősíti azt a tényt, hogy emberi tevékenység áll a globális átlaghőmérséklet-emelkedés hátterében. A jelentés ismerteti, hogy a növekvő ÜHG kibocsátás változásokat okoz az óceánokban, hat a sarki jégsapkákra, illetve a bioszféra és az éghajlati rendszer más elemeire is. A globális klímaváltozást minden eszközzel mérsékelni kell. Munkám során vizsgálom légszennyező anyag kibocsátást Magyarországon. Bemutatom a főbb indikátorok változásainak trendjét.</p> Szűcs Csaba Copyright (c) 2021 Szűcs Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2586 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000 A COVID-19 KORONAVÍRUS HATÁSA A NAGY ÉSZAK-AMERIKAI SPORTLIGÁKRA https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2587 <p>A koronavírus járvány nagy hatással volt az életünk minden területére nem maradt ki ebből az élsport sem. A járvány okozta helyzetben egy csapásra kerültek rendkívül nehéz helyzetbe sportklubok, sportszövetségek, de akár egész sportágak is. A sport az utóbbi 20-30 évben üzletté vált, a csúcssportolók pedig termékekké váltak. Az üzleti alapon történő sportvállalkozások legmagasabb szintjei az Egyesült Államokban és az európai labdarúgópiacon találhatóak meg. Ebben a dolgozatban a koronavírusnak az észak-amerikai franchise rendszerben működő négy nagy sportligára való hatását fogom megvizsgálni. Nemcsak a vírus okozta hatásokat, hanem az erre született megoldási lehetőségeket is be fogom mutatni, majd megpróbálok következtetéseket, javaslatokat levonni a feltárt információkból.</p> Váczi Péter, Müller Anetta, Bácsné Bába Éva Copyright (c) 2021 Váczi Péter, Müller Anetta, Bácsné Bába Éva https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.uni-mate.hu/index.php/acr/article/view/2587 Fri, 23 Jul 2021 00:00:00 +0000