Sopronból áttekintve: magyar munkavállalási tendenciák Ausztriában

Szerzők

  • Balázs Ferenc Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.03.2-17

Kulcsszavak:

munkavállalási célú migráció, térnyitódás, regionális szint, döntéshozatal, gazdaságszerkezeti átalakulás

Absztrakt

Tanulmányomban azokról a tendenciákról lesz szó, melyek a magyarok ausztriai munkavállalását jellemzik az elmúlt 10-15 évben. Viszonyítási pontom Sopron városa, mely a magyarországi belső migráció egyik legfontosabb céltelepülésévé vált. Az előzmények összefoglalását követően a határ közeli városok szerepváltozásainak áttekintését adom meg, majd az Ausztriát célzó magyar migrációs tendenciák jellegzetességére koncentrálok. Primer kutatási eredményeim tükrében bemutatom, hogy az új és régi soproniak hogyan viszonyulnak a migráció kérdéséhez, milyen jelentéstartalmat társítanak a „soproni” és a „soproniság” kifejezésekhez, valamint, hogy milyen okokat sorakoztatnának fel, ha úgy döntenének, hogy elköltöznek a városból. Összegzésként rávilágítok arra, milyen szerepe van a munkavállalási célú migrációnak a határ melletti térségek térszerkezetének újjászervezésében. Kutatási eredményeim rávilágítottak arra, hogy az átalakuló térszerkezet újszerű közigazgatási szabályozási szemléletet kíván, a politikai döntéshozók figyelmét a nemzeti szintről a regionális szintre, az országok közötti együttműködésre irányítva.

Információk a szerzőről

  • Balázs Ferenc, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: fbalazs2001@yahoo.com

Hivatkozások

Deák M. (2015): Sopron és Ebenfurth közötti kétvágányúsítás területfejlesztési hatásai. Nyugati-dunántúli regionális fejlesztési ügynökség összeállítása. Nyugat dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Szombathely. http://westpa.hu/download/files/525

Fóti K. (2003): Potential migration from Hungary to Austria after EU accession and possible impacts of this. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest. 25 p.

Gödri I. (2010): Migráció a kapcsolatok hálójában. A kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi bevándorlásban. KSH NKI Kutatási Jelentések 89. KSH Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest. 211 p. ISBN 978-963-235-276-3

Hardi T. (2005): Határon átnyúló ingázás, munkavállalás az osztrák-magyar határtérségben, in: Tér és Társadalom, Vol. 19(2), 65-81 p. ISSN 0237-7683

Határátkelő blog (2019): Mit dolgoznak a magyarok Ausztriában. https://hataratkelo.blog.hu/2019/09/10/mit_dolgoznak_a_magyarok_ausztriaban

Hárs Á. – Simon D. (2015): A munkaerő-migráció változása kétezres években Magyarországon. Vizsgálat a munkaerő-felmérés adatai alapján. MTA Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézet – Budapesti Corvinus Egyetem Emberi Erőforrások Tanszék, Budapest. 108 p. ISBN 978-615- 5447-75-4

Hárs Á. (2011): Magyarok külföldi munkavállalása. Kopint-Tárki Zrt., Budapest. http://nfsz.munka.hu/resource.aspx?resourceid=ak_euegt_eloadasok_magyarok_kulf oldon

Hidas Zs. – Kezán A. - Némethné Csehi T. (2012): Magyarország társadalmi atlasza, in: Vida J. (szerk.): KSH időszaki kiadvány. KSH, Budapest. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/tarsatlasz.pdf

HRportál (2019): Rekordot döntött az Ausztriában dolgozó magyarok száma. https://www.hrportal.hu/hr/rekordot-dontott-az-ausztriaban-dolgozo-magyarok szama-20190321.html

Kincses Á. (2014): Nemzetközi migrációs körkép Magyarországról a 2011-es népszámlálási adatok alapján, in: Területi Statisztika, Vol. 54(6), 590-605 p. ISSN 0018-7828

Kincses Á. (2015): A szomszédos országok migrációs forrásterületeinek a vizsgálata a magyar népszámlálási adatok felhasználásával 2001 és 2011 között, in: Területi Statisztika, Vol. 55(5), 407-431 p. ISSN 0018-7828

KSH [Központi Statisztikai Hivatal] (2013): 2011-es népszámlálás – 3. területi adatok 3.8. Győr-Moson-Sopron megye Központi Statisztikai Hivatal, Győr. http://www.ksh.hu/nepszamlalas/teruleti_adatok

L. Rédei M. (2013): Átalakuló társadalom – új folyamatok és következmények a megyékben, in: XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia. 2013.04.17-19. Mosonmagyaróvár. http://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=196526.

L. Rédei M. (2014): A nemzetközi migráció demográfiai és geográfiai aspektusai, in: Tarrósy I. – Glied V. – Vörös Z. (szerk.): Migrációs tendenciák napjainkban. IDResearch Kft. – Publikon Kiadó, Pécs, 29-45 p.

Lakatos J. (2015): Külföldön dolgozó magyarok, Magyarországon dolgozó külföldiek, in: Statisztikai Szemle, Vol. 93(2), 93-112 p. ISSN 0039-0690

Nyitrai J (szerk.) (2012): Burgenland és Nyugat-Dunántúl – a határ két oldala. KSH időszaki kiadvány. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/gyorburgenland.pdf

Portes A. – Sensenbrenner, J. (2001): Keserű kenyér: a munkaerő nemzetközi migrációjának szociológiai problémái, in: Sik E. (szerk.): A migráció szociológiája. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 69-85 p.

Projactive Consulting Kft. (2018): AZ OSZTRÁK-MAGYAR HATÁRMENTI INGÁZÓI FOLYAMATOK, ÉS AZ ŐKET TÁMOGATÓ SZERVEZETI HÁTTÉR VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE. Kutatási jelentés. https://www.interreg athu.eu/fileadmin/be_user_uploads/Fairwork/Downloads/Vegleges_kutatasi_jelentes _2018.01.pdf

Rechnitzer J. – Páthy Á. – Berkes J. (2014): A magyar városhálózat stabilitása és változása, in: Tér és Társadalom, Vol. 28(2), 105-127 p. ISSN 0237-7683

Rechnitzer J. (2001): Szerkezeti változások a regionális gazdaságban. PTE Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Iskola, Pécs (Habilitációs előadások 2.). ISBN 963 641 845 4

Rechnitzer J. (2014): A győri járműipari körzetről szóló kutatási program, in: Tér és Társadalom, Vol. 28(2), 3-10 p. ISSN 0237-7683

Rédei M. – Jakobi Á. – Jeney L. (2002): Regionális specializáció és a feldolgozóipari tevékenység változása, in: Tér és Társadalom, Vol. 16(4), 87-108 p. ISSN 0237-7683

Sik E. (1999): Magyarok az osztrák munkaerőpiacon, in: Sik E – Tóth, J. (szerk.): Átmenetek. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 123-172 p.

Szabó M. (1999): A Lajta bánság fantomja, in: Beszélő, Vol. (4)6. http://beszelo.c3.hu/cikkek/a-lajta-bansag-fantomja

Uniós migráció Ausztriába – trendek és irányok (2016): http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2016/05/09/eu-migration-nach oesterreich-entwicklungen-und-trends/

Valuch T. (2014): A magyar társadalom a rendszerváltás után, in: A Történelemtanárok Egylete által szervett Közelmúltunk jelene. Magyarország története, 1989-2014. című konferencián elhangzott előadás bővített, írásos változata. http://www.tte.hu/media/konf2014/TTE_2014_ValuchTibor.pdf

Letöltések

Megjelent

2019-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 88-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.