A gyógyszertárak versenyképességét befolyásoló fogyasztói motívumok települési dimenziókban

Szerzők

  • Hortolányi Árpád László Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola https://orcid.org/0000-0002-5231-3143

DOI:

https://doi.org/10.18531/sme.vol.10.no.2.pp.28-39

Kulcsszavak:

gyógyszerpiac, versenyképesség, fogyasztói preferenciák

Absztrakt

A gyógyszertárak egy speciális piacon versenyeznek, ahol amellett, hogy fontos közfeladatokat látnak el a rentábilis működésük biztosítása is kiemelt stratégiai szempont. A tartós jövedelmezőség elérése érdekében a szereplők, bizonyos kötöttségek mellett, ebben a szektorban is áthelyezhetik a működésüket egy centrum régiónak minősülő területre, azonban ez a lépés jelentős térségeket hagy ellátás nélkül. A kettős elvárás speciális stratégia kidolgozását követeli meg a gyógyszertáraktól, mellyel egyszerre biztosíthatják a nyereséges működésüket és az ellátás biztonsága sem sérül. Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a jellegében eltérő települések lakossága vonatkozásában izolálni lehet-e olyan jellemzőket, melyek segíthetik a gyógyszertárakat a sikeres versenystratégiájuk kialakításában. A primer kutatás során standard kérdőíves megkérdezéssel tártam fel a gyógyszertár választással kapcsolatos legfontosabb fogyasztói preferenciákat, melyeket a területi dimenziókkal összefüggésben vizsgáltam. Az elemzések eredménye alapján elmondható, hogy a különféle jellemzőkkel rendelkező területek fogyasztói sajátos elvárásokat támasztanak egy gyógyszertárral szemben, ezért a sikeres működéshez a térség lakosságának igényeit és preferenciáit integráló versenystratégia kialakítására van szükség.

Információk a szerzőről

  • Hortolányi Árpád László, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

    PhD-hallgató
    E-mail: hortolanyi.arpad@szonart.hu

Hivatkozások

Aassve, A. – Fouchi, G. – Mencarini, L. (2014): Desperate Housework: Relative Resources, Time Availability, Economic Dependency, and Gender Ideology Across Europe. Journal of Family Issues, 35(8), 1000–1022. https://doi.org/10.1177/0192513X14522248

Bordás, M. (2009): A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései. Egészségügyi Gazdasági Szemle, 47(3), 39–47.

Czirfusz, M. (ed.) (2020): Területi kihívások és területi politikák Magyarországon. 2010-2020. Budapest: Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások In-tézete. p. 134.

Dér, P. (2017): A közforgalmú gyógyszertár szerepe az adherencia növelésében. Gyógyszeré-szet, 61(12), 736–743.

Hindi, A. M. K. – Schafheutle, E. I. – Jacobs, S. (2018): Patient and public perspectives of community pharmacies in the United Kingdom: A systematic review. Health Expectations, 21(2), pp. 409–428. https://doi.org/10.1111/hex.12639

Ibrahim, M. I. M. (2018): Assessment of Medication Dispensing and Extended Community Pharmacy Services. in Ibrahim, M. I. M. –Wertheimer, A. I. – Babar, Z. U. D. (eds) Social and Administrative Aspects of Pharmacy in Low- and Middle-Income Countries. Academic Press, pp. 295–309. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811228-1.00018-2.

Jogtár (2005): Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabá-lyozó törvények módosításáról. Magyar Közlöny 100. [2005. évi XCV. törvény, (hatályos: 2005.07.15.)]. pp. 5555–5567. Elérhető: https://njt.hu/jogszabaly/2005-95-00-00. (Letöltve: 2023. 03. 28.).

Káposzta, J. (2019): A regionális térszerkezet változásainak kapcsolatrendszere. Studia Mundi – Economica, 6(3), 18–28. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2019.06.03.18-28

Kleiner, D. – Somogyi, O. – Petlickij, F. H. – Meskó, A. – Szilvay, A. – Zelkó, R. – Hankó, B. (2022): Implementation of a personal health planning program and health promotion in the community pharmacies. Heliyon, 8(7), p. e09900. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09900

Kósa, I. – Kincses, GY. – Soós, GY. – Grózly, CS. – Hohmann, J. (2020): A betegszerep felér-tékelődése a 21. századi egészségügyi ellátásban: öngondoskodás támogatása, egészség-magatartás fejlesztése komplex ellátási rendszerben. Magyar Tudomány, 181(7), 968–982. https://doi.org/10.1556/2065.181.2020.7.13

Kotosz, B. – Lengyel, I. (2018): A humán erőforrások és azon belül az egészségügy szerepe a visegrádi országok régióinak gazdasági növekedésében. In Lengyel I. (ed.) Térségek növeke-dése és fejlődése: egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. Szeged: JATEPress, pp. 52–81.

KSH (2021a): A népesség, népmozgalom főbb mutatói. Közpnti Statisztikai Hivatal. Elérhető: https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0001.html (Letöltve: 2023. 03. 31.).

KSH (2021b): A népesség összetétele főbb korcsoportok szerint, eltartottsági ráták, öregedési index. Központi Statisztikai Hivatal. Elérhető: https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0004.html (Letöltve: 2023. 03. 31.)

Lengyel, I. (2018): Az Inelligens szakosodási stratégiák alapjai, különös tekintettel az egészség-iparra. In Lengyel I. (ed.) Térségek növekedése és fejlődése: egészségipari és tudásalapú fej-lesztési stratégiák. Szeged: JATEPress, pp. 11–35.

Magda S. – Bujdosó, Z. – Szűcs, Cs. – Holló, E. (2021): Merre tovább magyar vidék, magyar falu?. Gazdálkodás, 65(6), pp. 492–516. https://doi.org/10.53079/GAZDALKODAS.65.6.t.pp_492-516

NVI (2023): Települések lakosság- és választópolgár száma. Nemzeti Választási Iroda. Elérhe-tő: https://www.valasztas.hu/telepulesek-lakossag-es-valasztopolgarszama (Letöltve: 2023.04.04.)

Ritter, K. (2018): Special features and problems of rural society in Hungary. Studia Mundi – Economica, 5(1), pp. 98–112. https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.98-112

Sajtos, L. – Mitev, A. Z. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest: Alinea. p. 402.

Simon, J. (2016): Marketing az egészségügyben. Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789630597807

Szabó-Geletóczki, R., – Kozma, T. – Póniusz, M. (2022): Market Changes in the Pharmaceutical Industry. Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, 22(1), 50–72. https://doi.org/10.2478/auseur-2022-0009

Szydlo, W. (2019): Oversight of National Pharmacies Market Regulations Exercised by the Court of Justice of the European Union. in BILGIN, M. H. – DANIS, H. – DEMIR, E. – CAN, U. (eds) Eurasian Economic Perspectives. Cham: Springer International Publishing (10, 2), pp. 237–246.

Tamus, A. (2011): A marketingkutatás gyakorlata. Budapest: Saldó Kiadó (Bologna-Könyvsorozat (BA, Bsc)). p. 306.

Tóth, T. – Káposzta, J. (2021): Successful Management of Settlements to Boost Rural Development. European Countryside, 13(4), 819–833. https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Vásárhelyi, C. (2017): Lesz eladhatatlan patika? - Vidéki gyógyszertárak a szakadék szélén. Gyógyszertár, 16(4), 21.

Wisell, K. (2019): The Liberalization Experiment Understanding the political rationales leading to change in pharmacy policy. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Letöltések

Megjelent

2023-10-30

Hasonló cikkek

1-10 a 22-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.