Jövedelemegyenlőtlenségi folyamatok a hazai települési térben a 2008-as gazdasági válságot követően

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2022.09.03.1-13

Kulcsszavak:

jövedelemegyenlőtlenségek, térbeli heterogenitás, konvergencia/divergencia, Markov-lánc

Absztrakt

A tanulmány a 2008-2009-ben kiinduló gazdasági válságot követő, a fellendülést érintő időszakot érintő települési szintű jövedelemegyenlőtlenségi folyamatainak ismertetését célozza meg Magyarországon. Az elemzés kiemelt figyelmet szán a területi heterogenitásnak, amelyet a hazai területfejlesztésben használatos fejlesztési kategóriák (klubok) mentén értelmezi a szerző, és feltételezi ezen klubok jövedelemegyenlőtlenségi folyamatainak szignifikáns differenciáltságát. Az eredmények szerint a különböző fejlesztési klubok mind az országos átlagtól, mind egymástól szignifikánsan elkülönülnek a jövedelemnövekedés, a növekedési tényezők, az egyenlőtlenségi pályák, valamint a jövedelmi dinamika vonatkozásában.

Információk a szerzőről

  • Egri Zoltán, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

    egyetemi docens
    E-mail: egri.zoltan@uni-mate.hu

Hivatkozások

/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400290.kor

Barro, R. J. (1991): Economic Growth in a Cross Section of Countries The Quarterly Journal of Economics 106 (2): 407-443. DOI: https://doi.org/10.2307/2937943, ISSN 0033-5533

Bickenbach, F. – Bode, F. (2003): Evaluating the Markov Property in Studies of Economic Convergence International Regional Science Review 26 (3): 363–392. DOI: https://doi.org/10.1177%2F0160017603253789, ISSN 0160-0176

Capello, R–Perucca, G. (2013): Do Eastern European Regions Move Towards an Endogenous Growth Pattern? A Diachronic Perspective of Regional Success Factors, GRINCOH Working Paper Series, Paper No. 1.15

Czaller, L. (2016): Agglomeráció, regionális növekedés és konvergencia Területi Statisztika 56 (3): 275–300. DOI: https://doi.org/10.15196/TS560302, ISSN 2064-8251

Dusek, T. (2006): Regional income differences in Hungary: a multi-level spatio-temporal analysis Conference Paper. 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos. http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa06/papers/284.pdf

Dusek, T.–Kiss, J. P. (2008): A regionális GDP értelmezésének és használatának problémái Területi Statisztika 48 (3): 264–280, ISSN 2064-8251

Egedy, T. (2012): A gazdasági válság hatásai városon innen és túl Területi Statisztika 15. (52.) 4. pp. 334–352, ISSN 2064-8251

Egri, Z. (2020): A területi jövedelemegyenlőtlenségek változása Békés megyében, 1988–2017 Területi Statisztika 60 (4): 477–512. DOI: https://doi.org/10.15196/TS600404, ISSN 2064-8251

Enyedi, Gy. (2004): Regionális folyamatok a posztszocialista Magyarországon Magyar Tudomány 49 (9): 935–941.

European Commission (2017): Competitiveness in low-income and low-growth regions The lagging regions report Brussels.

Farkas, B. (2019): Piacgazdaságok az Európai Unióban A piacgazdaság közép- és kelet-európai modellje Akadémiai doktori értekezés tézisei, Szeged.

Iammarino, S. – Rodríguez-Pose, A. – Storper, M. – Diemer, A. (2020): Falling into the Middle-Income Trap? A Study on the Risks for EU Regions to be Caught in a Middle-Income Trap Luxembourg: Publications Office of the European Union DOI: https://doi.org/10.2776/02363

Iammarino, S. – Rodríguez-Pose, A. – Storper, M. (2017): Why Regional Development matters for Europe's Economic Future Working Papers Directorate-General for Regional and Urban Policy WP 07/2017 46.p.

Káposzta, J. (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Gazdálkodás 58 (5): 399-412, ISSN 0046-5518

Káposzta, J.; Illés, B.; Nagy, H. (2017): Examination of impact of economic policy on quality of life in regions of some european countries with global perspective. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT 16:1 pp. 236-241., 7 p. (2017)

Kiss, J. P. (2007): A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon Doktori disszertáció Szegedi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Szeged–Budapest

Komlósi, É. (2014): A regionális jövedelmi egyenlőtlenségek alakulása Japánban 1970 és 1995 között Tér és Társadalom 28 (3): 85-109, ISSN 2062-9923

Korompai, A. (2019): Településnagyságrendek és jövedelemkoncentráció előadás A Magyar Regionális Tudományi Társaság XVII. Vándorgyűlése Területi kutatások KözépEurópában 2019. október 11., Sopron. http://www.mrtt.hu/vandorgyulesek/2019/07/korompai.pdf

Lengyel I. – Varga A. (2018): A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai – helyzetkép és alapvető dilemmák Közgazdasági Szemle 65 (5): 499-524. DOI: http://dx.doi.org/10.18414/Ksz.2018.5.499, ISSN 1588-113X

Lengyel, I. – Kotosz, B. (2018): Felzárkózás és/vagy távolságtartó követés? A visegrádi országok térségeinek fejlődéséről Tér és Társadalom 32 (1): 5-26. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.32.1.291, ISSN 2062-9923

Lentner, Cs. (2012): A magyar gazdasági válság és válságkezelés néhány történeti és nemzetközi aspektusa Pénzügyi Szemle/Public Finance Quarterly 55 (3): 561-584., ISSN 2064-8278

Lőcsei, H. (2010): Területi növekedési pályák Magyarországon, 1990-2008 Doktori disszertáció ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, Budapest.

Major, K. - Nemes Nagy, J. (1999): Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években Statisztikai Szemle 77 (6): 397-421., ISSN 0039-0690

Molnár, E.–Dézsi, Gy.–Lengyel, I. M.–Kozma, G. (2018): Vidéki nagyvárosaink gazdaságának összehasonlító elemzése Területi Statisztika 58 (6): 610–637. DOI: https://doi.org/10.15196/TS580604, ISSN 2064-8251

Monfort, P. (2020): Convergence of EU Regions Redux Recent Trends in Regional Disparities. Working Papers 2/2020, Brussels.

Némediné, Kollár K. – Gódor, A. – Péli, L. (2014): A halmozottan hátrányos vidéki térségek főbb térgazdasági összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon In: Csata, A. - Fejér-Király, G. - György, O. - Kassay, J. - Nagy, B. - Tánczos, L. J. (szerk.): 11th Annual International Conference on Economics and Business: Challenges in the Carpathian Basin: Global Challenges, Local Answers Csíkszereda, Románia: Sapientia Hungarian University of Transylvania, p. 97-111.

Nemes Nagy J. – Németh N. (2003): A „hely” és a „fej” A regionális tagoltság tényezői az ezredforduló Magyarországán Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek 7. MTA Közgazdaságtudományi Intézet. p. 59.

Nemes Nagy, J. (2005): Fordulatra várva – a regionális egyenlőtlenségek hullámai In: Dövényi, Z.–Schweitzer, F. (szerk.): A földrajz dimenziói pp. 141-158., MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Nemes Nagy, J. (2009): Terek, helyek, régiók: A regionális tudomány alapjai Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 9789630586566

Németh, N. (2005): A (területi) polarizáltság mérőszámai In: Nemes Nagy, J. (ed): Regionális elemzési módszerek pp. 4-7., ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, Budapest.

Németh, N. (2008): Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben Az autópálya-hálózat szerepe a regionális tagoltságban PhD-értekezés Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Regionális Tudományok Tanszék, Földtudományi Doktori Iskola, Budapest–Fonyód.

Németh, N.–Kiss, J. P. (2007): Megyéink és kistérségeink belső jövedelmi tagoltsága Területi Statisztika 47 (1): 20-45., ISSN 2064-8251

Neszmélyi, G.–Akócsi, I.–Bruder, E. (2016): The evolution of the regional disparities in the Visegrad group in the years 1995 – 2014. Geografický časopis, 68(4), 283-299., ISSN 0016-7193.

Oblath, G. – Palócz, É. (2020): Gazdasági növekedés, fogyasztás és megtakarítás Magyarországon az elmúlt évtizedben In: Társadalmi Riport 2020 TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. Budapest, p. 39-59.

Paas, T.–Kuusk, A.–Schlitte F.–Võrk, A. (2007): Econometric Analysis of Income Convergence in Selected EU Countries and Their NUTS 3 Level Regions The University of Tartu Faculty of Economics and Business Administration Working Paper No. 60-2007, Tartu. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1078863

Pannon Elemző – Revita Alapítvány – Hétfa Elemző Központ – Budapest Intézet (2013): A fejlesztési források szerepe a leszakadó térségek dinamizálásában Értékelési Jelentés.

Pénzes, J. (2013): A foglalkoztatottság, az ingázás és a jövedelmi szint összefüggései Északkelet- és Északnyugat-Magyarországon Területi Statisztika 53 (3): 202-224., ISSN 2064-8251

Pénzes, J. (2014): Periférikus térségek lehatárolása – dilemmák és lehetőségek Didakt Kft., Debrecen, ISBN 9786155212062

Pénzes, J. (2019): A hazai területi egyenlőtlenségek alakulása jövedelmi mutatók tükrében. Előadás. A Magyar Regionális Tudományi Társaság XVII. Vándorgyűlése Területi kutatások Közép-Európában, Sopron, 2019. október 11. http://www.mrtt.hu/vandorgyulesek/2019/07/penzes.pdf

Quah, D. (1996): Empirics for Economic Growth and Convergence European Economic Review 40 (6): 1353-1375. DOI: https://doi.org/10.1016/0014-2921(95)00051-8, ISSN 0014-2921

Shorrocks, A.F. (1978): The Measurement of Mobility Econometrica 46 (5): 1013-1024.

Smętkowski, M. (2018): The role of exogenous and endogenous factors in the growth of regions in Central and Eastern Europe: the metropolitan/non-metropolitan divide in the pre- and post-crisis era European Planning Studies 26 (2): 256-278. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2017.1361585, ISSN 0965-4313

Smirnykh, L. – Wörgötter, A. (2021): Regional convergence in CEE before and after the Global Financial Crisis IHS Working Paper, 33 Wien: Institut für Höhere Studien (IHS), Wien. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168ssoar-75847-6

Soleman H. Abu-Bader (2011): Using Statistical Methods in Social Science Research: With a Complete SPSS Guide. Lyceum Books, Chicago, 375. p.. ISBN-13: 9781935871026.

Somlyódiné Pfeil, E. (2020): A vidéki térségek felzárkóztatásának feltételei és eszközei uniós szemszögből – Visszatérés az endogén erőforrásokra alapozott fejlesztési szemlélettől az újraelosztó támogatáspolitikához Magyarországon Tér és Társadalom 34 (4):18-44. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.34.4.3298, ISSN 2062-9923

Svraka, A. (2021): Recent Trends in Income Inequalities in Hungary Using Administrative Data 8. Taxation Working Papers. Taxation Working Papers. Ministry of Finance, Department of Tax Policy and International Taxation. https://ideas.repec.org/p/auo/moftwp/8.html.

Tóth, G. (2013): Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban Műhelytanulmányok 1. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest.

Tóth, T., Káposzta, J. (2021): Succesful management of settlements to boost rural development. EUROPEAN COUNTRYSIDE 13 (2021) 4. pp. 819-833. 15 p. (2021) DOI: https://doi.org/10.2478/euco-2021-0044

Williamson, J. G. (1965): Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns Economic Development and Cultural Change 4 (2): 3–84

Letöltések

Megjelent

2022-09-28

Hasonló cikkek

1-10 a 14-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.