A biblioterápia mint mentálhigiénés személyiségfejlesztő eszköz

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.5424

Kulcsszavak:

mentálhigiéné, fejlesztő biblioterápia, élettörténet, kritikai gondolkodás, személyiségfejlesztés, fenomenológia

Absztrakt

Az olvasás és általában az irodalmi művekkel való foglalkozás kiemelkedően fontos lehet az egyén fejlődése és társadalmi beilleszkedése szempontjából, mert az olvasási motiváció kulcskérdés lehet az élethosszig tartó tanulásban. A motivált olvasók nagyobb mélységgel kapcsolódnak különféle szövegekhez, nagyobb kitartást mutatnak, valamint jobb szövegértési és kritikai gondolkodási képességekkel rendelkeznek.

Az olvasáspedagógiában egyre nagyobb hangsúlyt kap a kritikai olvasási készségek fejlesztése, mert ez arra ösztönzi a diákokat, hogy elemezzék, megkérdőjelezzék és értékeljék az olvasott információkat, ezáltal képessé váljanak tájékozódni egy komplex és információban gazdag világban.

A fentiekhez kapcsolódik a fejlesztő biblioterápia módszere, amely a szövegek széles skáláját működteti, hogy segítsen mindennapi problémáink megoldásában és az általában véve az életünkben való előrelépésben. A biblioterápiás foglalkozások az irodalom nyelvét használják, amely az emberi természetet és jelenségvilágot annak teljes, univerzális fenomenológiai értelmében írja le. A módszer sok problémában segíthet, például a gyász feldolgozásában, a szocializáció javításában és az önaktualizáció növelésében. Segítségével megtalálhatjuk az egyensúlyt az egyéni és közösségi értékek között, valamint segíthet az önismeret és a társadalmi érzékenység fejlesztésében.

A tanulmány a biblioterápiás folyamat lépésein végighaladva kifejti, hogy a posztmodern társadalom kihívásaival szemben hogyan használhatunk fel irodalmi munkákat a személyiségfejlesztésben. A könyvek és szövegek segíthetnek az egyén autonómiájának megerősítésében, és hozzájárulhatnak a mentális jólét javításához és hosszútávú fenntartásához is. A terápiás munka végső célja az, hogy a kliensek egy mélyebb önreflexiós és önismereti munka során kialakítsák egyéni életútjukat, és életükben értelmet találjanak.

A biblioterapeuta irányítása biztonságos kereteket nyújt a kliensek számára a személyiségfejlesztő munka során, mert a foglalkozások során a művekben megjelenő negatív tartalmak mint az élet természetes részei jelennek meg. A pufferhatás révén pedig énközelibbé és kezelhetőbbé válhatnak az egyéni problémák. A szövegek így identitástesztelő eszközként működnek, elősegítve ezzel a vikariáló hatást és a modelltanulást. A művekben megjelenő konfliktusok és az azokkal párhuzamos személyes vonatkozások terápiás útjelzőként szol-gálhatnak, megfelelően irányítva az átkeretezés és a reparatív megélés lehetőségét nyújtják, ezzel is segítve az én minden részének teljes integrációját.

A tanulmány foglakozik a terápiás munka mélységszabályozásával, valamint a terápiás idő és az érzékelés fókuszának tudatos működtetésével is. A biblioterápiás foglalkozások során az olvasók olyan személyiségfejlődésen mehetnek keresztül, amely által aktív szereplőkké válhatnak saját életükben, megkezdhetik saját élettörténetük át- és újraírását, valamint új értelmet találhatnak benne. Ez a folyamat segít abban, hogy ne csak önmagunkkal, hanem másokkal való kapcsolatainkban is tudatosabbak legyünk, mivel a módszer növeli az elfogadás és az empátia szintjét is.

Hivatkozások

Aloqaili, A. S. (2012): The relationship between reading comprehension and critical thinking: A theoretical study. Journal of King Saud University-Languages and Translation, 24(1), 35-41. https://doi.org/10.1016/J.JKSULT.2011.01.001

Bauman, Zygmunt (2007): Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity Press.

Bene Adrián (2023): Epokhé és idegenészlelés a fenomenológiában. Az empátia/beleérzés és a megérzés problémája. Elpis Filozófiatudományi Folyóirat, 16(1.), 167-181. https://doi.org/10.54310/Elpis.2023.1.11

Bradatan, Costica (2021): A hős filozófus – a gondolkodók veszélyes élete. Budapest: Pallas Athéné Könyvkiadó Kft.

Carver, Charles S. – Scheier, Michael F. (2006): Személyiségpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Doll, Beth – Doll, Carol (2011): Fiatalok biblioterápiája. Bp.: Könyvtári Intézet. https://ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/biblioterapia_gyermekeknek_es_serduloknek.pdf [2024.03.12.]

Duffey, T. (2015, June 18–20): Creativity in counseling: Fostering effective and resilient counseling practice collaboratively [presentation]. 1st American Counseling Association/Asia Pacific Counseling Conference, Singapore. https://slideplayer.com/slide/6616777/öss [2024.02.24.]

Erikson, E. H. (1968). Identity : Youth and Crisis. New York: W. W. Norton & Company.

Fábián Gyöngyi (2014): Kritikai gondolkodás az osztályteremben. Budapest: Gondolat Kiadó.

Fathi, Ihmeideh (2009): The Role of Computer Technology in Teaching Reading and Writing: Preschool Teachers' Beliefs and Practices. Journal of Research in Childhood Education, 24:1, pp. 60–79. https://doi.org/10.1080/02568540903439409

Feltner, M. E. (2023): Toxic Positivity and Perceptions of Mental Health. https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1611&context=senior_theses [2024.01.14.]

Fűzfa Balázs (2023): Szemben a valósággal. Szombathely: Savaria University Press.

Germer, C. K. – Neff, K. D. (2013): Self-Compassion in Clinical Practice. Journal of Clinical Psychology, 69(8), 856–867. DOI: https://doi.org/10.1002/jclp.22021

Ghaemi, S. N. (2001). Rediscovering existential psychotherapy: The contribution of Ludwig Binswanger. American Journal of Psychotherapy, 55(1), 51–64. https://doi.org/10.1176/ appi.psychotherapy.2001.55.1.51

Gladding, Samuel T. (2021): The creative arts in counseling. Alexandria, VA: American Counseling

Gombos Péter – Hevérné Kanyó Andrea – Kiss Gábor (2015): A netgeneráció olvasási attitűdje – 14-18 évesek véleménye könyvekről, olvasásról, irodalomról – egy felmérés tanulságai. Új Pedagógiai Szemle, 65(1–2.), 52–66.

Gulyás Enikő (2014): A biblioterápia és a konstruktivizmus kapcsolata. Iskolakultúra, 24(7–12), 43–49.

Holman, L. F. – MacGillivray, L. – Salem, W. – Tarbett, L. B. (2019): Book club groups to aid relational connection and trust among addicted trauma survivors. Journal of Creativity in Mental Health, 14(1), 37–53.

Huba Márk (2003): Szövegközpontúság helyett. In: Szövegek között VII. (Irodalomelméleti tanulmányok). SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék. pp. 49–64.

Iser, Wolfgang (1996): Az olvasás aktusa. Az esztétikai hatás elmélete. In.: KISS Attila Atilla - KOVÁCS Sándor s. k. - ODORICS Ferenc (szerk.): Testes könyv I. Szeged: Ictus és JATE, Irodalomelméleti Csoport.

Józsa Krisztián – Fiala Szilvia – Józsa Gabriella (2017): A klasszikus és a kortárs szövegek feldolgozásának hatása az olvasás affektív tényezőire. Egy irodalomtanítási kísérlet tapasztalatai. Anyanyelv-pedagógia, 10 (1), pp. 19–27.

Józsa Krisztián – Steklács János (2009): Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia 109(4), 365–397.

Kemp, C. G. (1963). Improvement Of Critical Thinking In Relation To Open-Closed Belief Systems. The Journal of Experimental Education, 31(3), 321–323. DOI: https://doi.org/10.1080/00220973.1963.1101078

Kierkegaard, Søren (1992): Either/Or: A Fragment of Life. Translated by Alastair Hannay. Edited by Victor Eremita. Penguin Classics.

Könyvolvasási és könyvvásárlási szokások, TÁRKI, 2020. https://mkke.hu/mediatar/fajlok/tarki_olvasas2020_tanulmany2 [2023.12.18.]

Kőváry Zoltán (2022): Bevezetés az egzisztenciális pszichológiába. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Locher, Franziska Maria (2019): The Relation Between Students’ Intrinsic Reading Motivation and Book Reading in Recreational and School Contexts. AERA Open, 5(2), pp. 1–14.

Luthe, W. (1962): Method, Research and Application of Autogenic Training. American Journal of Clinical Hypnosis, 5(1), 17–23. DOI: https://doi.org/10.1080/00029157.1962.10401923

Mar, R. A. – Oatley, K. – Djikic, M. (2008): Emotion and narrative fiction: Interactive influences before, during, and after reading. Cognition & Emotion, 22(3), 477–494.

Mearns, Dave – Thorne, Brian (2011): A személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás a gyakorlatban. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

Nábrády Mária (2009): A hazugság a mindennapokban. In: Alkalmazott Pszichológia, 11(1–2), 27–54.

Nahalka István (2006): A tanulás pedagógiai értelmezése. In: Nahalka, István (szerk.): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. pp. 9–19.

Nemes László (2012): Szituáció, erény és lelemény: Az erkölcsi felelősség kérdése egykor és ma. Magyar Filozófiai Szemle, 56(3), 65–81.

Pehrsson, D. E. – McMillen, P. (2005): A bibliotherapy evaluation tool: Grounding counselors in the therapeutic use of literature. The Arts in Psychotherapy, 32(1), 47–59.

Pennebaker, James W. (1993): Putting stress into words: health, linguistic, and therapeutic implications. Behav. Res. Ther. 31(6), 539–548.

Perczel Forintos Dóra – Mórotz Kenéz (2010): Kognitív viselkedésterápia. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt. pp. 279–280.

Pintér Gábor (2015): A humanisztikus pszichológián alapuló pszichoterápiás irányzatok. In: Szőnyi Gábor (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Budapest: Medicina Könyvkiadó. pp. 309–323.

Ricoeur, Paul (1984): Time and Narrative. Chicago: University of Chicago Press.

Rogers, C. R. (1951): Client-centered therapy; its current practice, implications, and theory. Boston: Houghton Mifflin.

Sadique, F. (2023): Transformational Coaching Methodologies. In Transformational Coaching for Effective Leadership (pp. 183–196). Productivity Press. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003304074-12

Sárkány Péter (2023): Értelemközpontú humanizmus : Bevezetés Viktor E. Frankl munkásságába. Budapest: Ursus Libris.

Semprún, Jorge (2006): A nagy utazás. Budapest: Európa Kiadó Kft.

Szerb Antal (2021): Utas és holdvilág. Budapest: Magvető Kft.

Szöllős Péter (szerk., 2011): A filozófia nagykönyve. Budapest: HVG Könyvek.

Tamási Áron (1932): Ábel a rengetegben. https://mek.oszk.hu/01000/01082/01082.pdf [2024.01.23.]

Tan, Y. L. L. (2018): Meaningful gamification and students’ motivation: A strategy for scaffolding reading material. Online Learning, 22(2), 141–155. DOI: https://doi.org/10.24059/olj.v22i2.1167

Tóth Máté (2018). A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben: Gyorsjelentés egy országos reprezentatív lakossági felmérés eredményeiről. Könyvtári Figyelő, 28(1), 45–60.

Vörös Klára Ilona (2022): Amikor Anna voltam : Módszertani töprengések az Anna Karenina című regény biblioterápiás feldolgozásához. In: Szabó Sára, G. – Gombos Péter (szerk.): Módszertan és megújulás : Válogatás a MATE Neveléstudományi Intézete szakmódszertani tanulmányaiból. Gödöllő: MATE Press, pp. 99–111.

Vyas, M. K. (2024). The Need To Be Significant: Proposing “Existential Need” based on Irvin Yalom’s “Existential Givens”. International Journal of Research and Analitical Reviews. Volume 11, Issue 1, 691-698.

We still need to talk - jelentés (mind.org.uk): https://www.mind.org.uk/media-a/4248/we-still-need-to-talk_report.pdf [2024.03.22.]

Weiss, J. (2014): Az „életvilág” fogalma a kései Habermasnál1. Szociológiai Szemle, 24(3), 4–17.

Yeo, L. S. – Ong, W. W. – Ng, C. M. (2014): The home literacy environment and preschool children's reading skills and interest. Early Education and Development, 25(6), 791–814.

Zajonc, R. B. (1965). Social facilitation. Science, 149(3681), 269–274.

Letöltések

Megjelent

2024-07-09

Folyóirat szám

Rovat

Biblioterápia

Hogyan kell idézni

A biblioterápia mint mentálhigiénés személyiségfejlesztő eszköz. (2024). ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS | MEDIATON OF HUNGARIAN LANGUAGE CULTURE, 7(1), 4-17. https://doi.org/10.33569/akk.5424

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.