A Hortobágy egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának kutatása és természetvédelmi szempontú értékelése

Szerzők

 • Nagy Antal Debreceni Egyetem MEK, Növényvédelmi Intézet 4002 Debrecen Pf. 400 https://orcid.org/0000-0003-1304-817X
 • Rácz István András Debreceni Egyetem TEK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
 • Arnóczkyné Jakab Dóra Debreceni Egyetem MEK, Növény védelmi Intézet 4002 Debrecen Pf. 400

DOI:

https://doi.org/10.56617/tl.3519

Kulcsszavak:

Hortobágyi Nemzeti Park, Ensifera, Caelifera, fauna, UTM

Absztrakt

A Hortobágyi Nemzeti Park természeti és kultúrtörténeti értékei révén hazai és európai szinten egyaránt egyedülálló, kiemelt jelentőségű terület, mely Orthoptera faunájának kutatása jelentős múltra tekint vissza. Legkorábbi adataink többsége a XIX-XX. század fordulóján pusztító sáskajárások idejéből származik, majd rövid csendet követően az 1940-es években megjelent Nagy Barnabás „A Hortobágy szöcske- és sáskavilága” című kétkötetes, a terület egyenesszámyú faunájának alapvetésévé vált összefoglaló munkája. Ezt követően a kutatások igen változó lendülettel folytak, ami oda vezetett, hogy a híres puszta egyenesszámyú rovarvilágát mára nagyrészt csak hírből ismerhetjük. Munkánk célja az eddig megjelent (18 szerző 28 publikációja) és a publikálatlan adatok összegyűjtése (67 faj, 62 lelőhely), a faunakutatás prioritásainak meghatározása, valamint a nagy területre kiterjedő intenzív kutatások újraélesztése volt, melyet 2016-ban intenzív kvantitatív vizsgálatokkal indítottunk el. Az újrainduló vizsgálatok lehetőséget adtak a fauna aktuális helyzetének és az elmúlt évtizedekben bekövetkezett változásainak feltárására, a már rendelkezésünkre álló adatok alapján pedig elvégeztük a Hortobágyi Nemzeti Park Orthoptera faunájának természetvédelmi szempontú értékelését is. Az összegyűjtött források revíziója alapján a nemzeti park faunája 62 Orthoptera fajt számlál, melyek közül 6 védett, 11 szórványosan előforduló és 8 ritka a hazai faunában, míg több faj adata megerősítést igényel. Az egyes területek kutatottsága jelentősen eltér, sok a gyengén, a csak régen, vagy az egyáltalán nem vizsgált terület. A területekhez és fajokhoz kapcsolt prioritások meghatározása révén ez az adathiány a lehető leghatékonyabb módon csökkenthető. A 2016-ban újraindított, prioritások mentén haladó kutatásokban több 2,5x2,5 km-es UTM cella került vizsgálatra, mint az azt megelőző 15 évben összesen, és jelentős mértékben emelkedett a kutatott cellák összesített száma is, ami jól mutatja a célzott, jól tervezett mintavételek hatékonyságát. A továbbiakban a prioritásként megjelölt területek mintavételezését, valamint a bizonytalan adatokkal bíró fajok vizsgálatát tervezzük a faimára és együttesekre vonatkozó aktuális, a gyakorlati természetvédelmet segítő adatok összegyűjtése érdekében.

Szerző életrajzok

 • Nagy Antal, Debreceni Egyetem MEK, Növényvédelmi Intézet 4002 Debrecen Pf. 400

  nagyanti@agr.unideb.hu

 • Rácz István András, Debreceni Egyetem TEK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

  racz.istvan@science.unideb.hu

 • Arnóczkyné Jakab Dóra, Debreceni Egyetem MEK, Növény védelmi Intézet 4002 Debrecen Pf. 400

  jakidori6@gmail.com

Hivatkozások

Hochkirch, A., Nieto, A., García Criado M., Cálix, M., Braud, Y., Buzzetti, F.M., Chobanov, D., Ódé, b., Jósé Presa Asensio J.J., Willemse, L., Zuna-Kratky, T. 2016: European Red List of Grasshoppers, Crickets and Bush-crickets. [2019.12.14.]. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-4-021.pdf

Báldi A., Kisbenedek T. 1997: Orthopteran assemblages as indicators of grassland naturalness in Hungary. Agriculture, Ecosystems and Environment 66: 121-129. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(97)00068-6

Barta Z., Karsai L, Székely T. 2000: Alapvető kutatástervezési, statisztikai és projektértékelési módszerek a szupraindividuális biológiában. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 161.

Cigliano, M.M., Braun, H., Eades, D.C., Otte, D. 2019: Orthoptera Species Fiié. Version 5.0/5.0. [2019.12.13.]. (http ://Orthoptera. SpeciesF ile.org)

Dankovics R. 2005: A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis, Méhely 1893) elterjedéstörténete és természetvédelmi helyzete a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban. Praenorica 8: 119-135.

Frivaldszky J. 1867: A magyarországi egyenesröpűek magánrajza. (Monographia Orthopterum Hungáriáé.) Székfoglaló értekezés. Értekezések a természettudományok köréből I. 12. Pest. p. 1867.

Günther, K., Zeuner, F. 1930: Beiträge zur Orthopterenfauna von Ungarn. Konowia 9: 193-208.

Harz, K. 1957: Die Geradflügler Mitteleuropas. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena. p. 494.

Harz, K. 1969: Die Orthopteren Europas / The Orthoptera of Europe (Vol L), The Hague. p. 749. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2511-8

Harz, K. 1975: Die Orthopteren Europas / The Orthoptera of Europe (Vol II.), Series Ent. 11. The Hague. p. 939. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1947-7

Heller, K. G., Korsunovskaya, O., Ragge, D. R., Vadenina, V., Willemse, F., Zhantiev, R. D., Frantsevich, L. 1998: Check-List of European Orthoptera. Articulata 7: 1-61.

Hunter, M. D. 2001: Insect population dynamics meet secosystem ecology: Effects of herbivory on soil nutrient dynamics. Agricultural and Forest Entomology 3(2): 77—84. https://doi.org/10.1046/j.1461-9563.2001.00100.x

lorgu, I. S., lorgu, E. L, Puskás G., Ivkovic, S., Borisov, S., Gavril, V. D., Chobanov, D. P. 2016: Geographie distribution of Gryllotalpa stepposa in south-eastem Europe, with first records for Romania, Hungary and Serbia (Insecta, Orthoptera, Gryllotalpidae). ZooKeys 605: 73-82. https://doi.org/10.3897/zookeys.605.8804

Jablonowski J. 1906: A hortobágyi sáskajárás. Rovartani Lapok 13: 199-203.

Jablonowski J. 1910: A nagyhortobágyi sáskairtás eredményei. Természettudományi Közlöny 42 (509): 513— 525.

Jablonowski J. 1911: Gazdasági rovartan - Az ároktői sáska s a hazai sáskaügy jelenlegi állapota. Köztelek 21(51): 1624-1626.

Jablonowski J. 1918: Hannincznyolcz év a Magyar Királyi Rovartani Állomás életéből. Rovartani Lapok 25: 3- 35.

Jablonowski J. 1923a: Sáskajárás. Köztelek 33(46): 546.

Jablonowski J. 1923b: Az olasz sáska. Köztelek 33: 602-603.

Jablonowski J. 1923c: A sáska természetes pusztulása. Köztelek 33: 666-667.

Jablonowski J. 1924a: A sáskajárás előtt. Köztelek 34: 485.

Jablonowski, J. 1924b: Injuries caused by locusts in Hungary during the years 1913-1923. International Review of the Science and Practice of Agriculture. (N.S.) Rome 2: 464—470.

Jablonowski, J. 1925: Locusts in Hungary during 1924. International Review of the Science and Practice of Agriculture. (N.S.) Rome 3: 468-483.

Jablonowski, J. 1926: Ungams Heuschreckengefahr emst und Jetzt: eine entomologische Skizze. HI. International Entomologischen Kongress 2: 377-388.

Jakab D., Kovácsné Koncz N., Nagy A. 2017: Tájhasználat hatása hortobágyi szikes és löszgyepek egyenesszámyú együtteseire. Második Magyar Orthopterás Találkozó. Debreceni Egyetem, Debrecen.

Joem, A. 1989: Insect herbivory in the transition to California annual grasslands: Did grasshoppers deliver the Coup de Grass? In: Huenneke, L. F., Mooney, H. (eds.): Grassland Structure and Function: California Annual Grassland. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 117-134. https://doi.org/10.1007/978-94-009-3113-8_11

Kenyeres Z. 2011: Természetes és természetközeli gyepek egyenesszámyú-együttesei (Orthoptera) a Bakonyvidéken. Természetvédelmi Közlemények 17: 42-56.

Kisbenedek T. 1997: Egyenesszárnyúak - Orthoptera. In: Forró L. (szerk.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Renszer V. - Rákok, szitakötők és egyenesszárnyúak. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 55-81.

Koppányi T. 1957: Hortobágyi magfuvesek Acridioidea népességének vizsgálata. Különlenyomat a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Évkönyvéből. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, pp. 309-320.

Molnár Á. 2012: Tájhasználati változások hatására átalakult egyenesszámyú együttesek az Ohat-erdőben (1942- 2012). Diplomamunka. Szent István Egyetem, Gödöllő, p. 48.

Nagy A. 1996: Antropogén terhelések hatásának vizsgálata a Tócó-völgy Orthoptera együttesem. OTDK dolgozat. KLTE, Debrecen, p. 14.

Nagy, A., Batiz, Z., Szanyi, Sz. 2015: Orthoptera fauna of the Hungarian part of the Bereg Plain (Northeast Hungary). Bul.inf. Soc.lepid.rom. 26: 64-80.

Nagy A., Rácz I. A. 2007: A hazai Orthoptera fauna 10x10 km-es UTM alapú adatbázisa. In: Kövics G., Dávid I. (szerk): Tiszántúli Növényvédelmi Fórum előadások - Proceedings. Debreceni Egyetem, Debrecen, pp. 189-198.

Nagy, A., Bozsó, M., Kisfali, M., Rácz, I. A. 2008: Data on the Orthoptera fauna of the Tisza district. In: Gallé, L. (szerk.): Vegetation and Fauna of River Tisza Basin II. Tiscia Monograph Series 8, Szeged, pp. 2-22.

Nagy, A., Kisfali, M., Szövényi, G., Puskás, G., Rácz, I. A. 2010: Distribution of Catantopinae species (Orthoptera: Acrididae) in Hungary. Articulata 25(2): 221—237.

Nagy A., Jakab D., Batiz Z., Rácz I. A. 2016: A Hortobágy sáska- és szöcskevilága 2,5 - avagy a híres puszta orthopterológiai kutatásának helyzete. Első Magyar Orthopterás Találkozó. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

Nagy B. 1943a: Adatok a Tiszántúl Orthoptera faunájának ismeretéhez. Folia Entomologica Hungarica 8: 33-44.

Nagy B.1943b: Újabb adatok a Tiszántúl Orthoptera faunájához. Folia Entomologica Hungarica 8: 91-93.

Nagy B. 1943c: Chorthippus sáskáink szerepe rétjeink és legelőink egyenesszámyúi között. Folia Entomologica Hungarica 8: 93-94.

Nagy B. 1944: A Hortobágy sáska- és szöcskevilága I. Acta Scientiarum Mathematicarum et Naturalium, Kolozsvár. 26. p. 61.

Nagy B. 1947: A Hortobágy sáska- és szöcskevilága II. Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Állattani Intézetéből 12. p. 22.

Nagy B. 1953: Adatok a magyarországi gabonafoldek Saltatoria-népességének ismeretéhez. Annales Instituti Protectionis Plantarum 6: 150-166.

Nagy B. 1958: Ökológiai és faunisztikai adatok a Kárpát-medence sáskáinak ismeretéhez. Folia Entomologica Hungarica 11 (9): 217-232.

Nagy B. 1969: Egyenesszárnyúak. In: Móczár L. (szerk.): Állathatározó I. kötet. Tankönyvkiadó, Budapest, pp. 219-242.

Nagy, B. 1983: A survey of the Orthoptera faima of the Hortobágy National Park. In: Mahunka, S. (szerk): The fauna of the Hortobágy National Park. Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 81-117.

Nagy B. 1988: A marokkói sáska 100 éve Magyarországon. Növényvédelem 24(12): 536-539.

Nagy, B. 1992: Role of activity pattern in colonization by Orthoptera. Proceedings of the Fourth European Congress of Entomology and the XIII. Internationale Symposium fur die Entomofaunistik Mitteleuropas (Gödöllő 1991). Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 351-363.

Nagy B. 1993: Magyarországi sáskagradációk 1993-ban. Növényvédelem 24(9): 403-410.

Nagy B., Szövényi G. 1999: A Körös-Maros Nemzeti Park állatföldrajzilag jellegzetes Orthoptera fajai és konzervációökológiai viszonyaik. Természetvédelmi Közlemények 8: 137-160.

Nagy B., Szövényi G., Puskás G. 2003: A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület élővilága. Natura Somogyiensis 5: 99-102. https://doi.org/10.24394/NatSom.2003.5.99

Nagy, B. 2003: A revised check-list of Orthoptera-species of Hungary supplemented by Hungarian names of grasshopper species. Folia Entomologica Hungarica 64: 85-94.

Nagy K., Szép T. 2014: MME Madáratlasz Program (MAP), http://map.mme.hu/page/downloads

Nagy, L. 1982: Contributions to the knowledge of the fauna of Hungarian Orthopteroidea I. (Saltatoptera, Dermaptera, Mantodea, Blattoptera). Kézirat, Budapest.

Noss, R. F. 1990: Indicators for Monitoring Biodiversity: A Hierarchical Approach. Conservation Biology 4: 355-364. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.1990.tb00309.x

Oláh T. 2007: Szikes- és homokpusztagyepek Orthoptera együtteseinek fonológiai vizsgálata. Diplomamunka, Debereceni Egyetem TTK, Debrecen, p. 42.

Orci, K. M. 2002: On the bioacustics and morphology of some species-groups of Orthoptera. Ph.D. Thesis, University of Debrecen, Debrecen, p. 122.

Pearson, D. L. 1994: Selecting indicator taxa for the quantitative assesment of biodiversity. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Ser. B. 345: 75-79. https://doi.org/10.1098/rstb.1994.0088

Rakonczay Z. 1989: Vörös Könyv. Akadémia Kiadó, Budapest, pp. 181-186.

Rácz I. A. 1975: Összehasonlító vizsgálatok északkelet-magyarországi homok-, lösz- és szikespusztai gyepek Orthopteráin. Doktori disszertáció, KLTE Debrecen, p. 138.

Rácz I. A. 1986: A Mátra Múzeum Orthopterái. Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 11:31-34.

Rácz, I. A. 1992: Orthopteren des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums, Budapest. I. Tettigoniidae. Folia Entomologica Hungarica 53: 155-163.

Rácz, I. A. 1998: Biogeographical survey of the Orthoptera Fauna in Central Part of the Carpathian Basin (Hungary): Fauna types and communitytypes. Articulata 13(1): 53-69.

Rácz I. A. 2001: Egyenesszámyú együttesek életforma-spektrumának változása a száraz és félszáraz gyepek struktúrájának függvényében. Állattani Közlemények 86: 29-56.

Rácz, I. A. 2002: Phytocoenoses and their Orthoptera assemblages. Acta Biologica Debrecina 24: 39-53.

Rodell, CH. F. 1977: A Grasshopper Model for a Grassland Eecosystem. Ecology 58: 1746-1755. https://doi.org/10.2307/1935600

Siroki Z. 1966: Adatok hazánk Saltatoria faunájához. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1965). A Debreceni Déri Múzeum Kiadványai 48: 397-402.

Spellerberg, I. F. 1991: Monitoring Ecological Change. Cambridge University Press, Cambridge, p. 344.

Szanyi, Sz., Katona, K., Rácz, I. A., Varga, Z., Nagy, A. 2015: Orthoptera fauna of the Ukrainian part of the Bereg Plain (Transcarpathia, Western Ukraine). Articulata 30(1): 91—104.

Szarukán I., Nagy G. 1989: A természetes és telepített hortobágyi gyepek sáska (Acrididae) népességének vizsgálata. Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei/Studia Universitatis Scienciarum Agriculturae Debreceniensis 18: 503-521.

Szövényi G. 2007: Egyenesszámyú rovarok és együtteseik tér-időbeli változásai a rákosi vipera kiskunsági élőhelyein. Rosalia 3: 167-183.

Szövényi G. 2018: Egyenesszámyú rovarok a duna-tisza közi Tuijánvidéken (Orthoptera). Rosalia 10: 473-508.

Szövényi G., Nagy B., Puskás G. 2016: A magyarországi egyenesszámyú-fauna áttekintése és természetvédelmi szempontú értékelése. Első Magyar Orthopterás Találkozó. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest.

Letöltések

Megjelent

2019-12-12

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

A Hortobágy egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának kutatása és természetvédelmi szempontú értékelése. (2019). TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY , 17(2), 219-231. https://doi.org/10.56617/tl.3519

Hasonló cikkek

1-10 a 105-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei