Az asszimiláció – integráció – szegregáció aktualitása a szakirodalom tükrében

Szerzők

 • Rudnák Ildikó Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar https://orcid.org/0000-0003-1352-2126
 • Mészáros Aranka Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.01.33-44

Kulcsszavak:

asszimiláció, integráció, szegregáció

Absztrakt

A beilleszkedés és befogadás folyamata, interakciói több szegmensben léteznek, mint gondolnánk. A jelenségek felismerése általában akkor tudatosul bennünk, amikor már a nehézségeik kezelése a feladat. Jelen tanulmány azzal a céllal íródott, hogy világosan determinálja a három fogalom tartalmát a hazai és külföldi szakirodalom segítségével. Mind gazdasági, politikai és társadalmi szinten szükséges a megfelelő, korrekt értelmezés ahhoz, hogy a kísérőjelenségeket – a súrlódásokat, illetve a sokszor kibékíthetetlen ellentétként jelentkező konfliktusokat – a helyükön kezeljük, és ne azonnal az agresszió, a támadás fegyverével éljünk, legyen az akárcsak verbális is. Az asszimiláció előnyeit és hátrányait bemutatva el kell gondolkodnunk a múltunk bizonyos jelenségein, de még inkább a jelen és jövőbeli globális események kimenetén. A szegregáció definiálása után azonnal előtérbe kerülnek további, korántsem pozitív jelenségek, mint motiválatlanság, agresszió, terrorizmus. Az integráció áhított volta – amit helytelenül az asszimilációval is azonosítanak – mindkét fél oldaláról megértést, elfogadást, türelmet igényel. Tanulmányunk tehát ezen hármas fogalomkört tárgyalja a 21. századi kihívások ismeretében.

Szerző életrajzok

 • Rudnák Ildikó, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: rudnak.ildiko@gtk.szie.hu

 • Mészáros Aranka, Szent István Egyetem, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

  egyetemi docens
  E-mail: meszaros.aranka@gtk.szie.hu

Hivatkozások

Andorka R. (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Bp., 768 p., ISBN:978 963 389 848 2

Arató K. – Koller B. (2015): Európa utazása. Intergációtörténet. (bővített kiadás). Gondolat Kiadó, Bp., 328 p., ISBN: 978 963 693 615 0

Az integráció fogalma, az európai integráció történeti előzményei. Integráció fogalma, integrációs irányzatok. TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1-2011-0046 - ME GTK és MÜTF Nemzetközi gazdálkodás szakának angol és magyar nyelvű digitalis tananyagfejlesztése. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0046_01_eu/tananyag/01_1.scorml (Letöltve: 2017.10.01.)

Barabás M. A. (2011) A kultúrák harca vagy együttműködése. A multikulturalizmus vége? [Online] Elérhetőség: http://elib.kkf.hu/edip/D_15479.pdf [Olvasva: 2017.09.23.]

BBC (online), (2017). Catalan referendum: 'Hundreds hurt' as police try to stop voters. http://www.bbc.com/news/world-europe-41461032 (letöltve: 2017.10.01.)

Bibó I. (1990): Válogatott tanulmányok I-IV., Hungarológiai Alapkönyvtár, http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/index.html (Letöltve: 2017.12.01.)

Bindorffer Gy. (2002) Asszimiláció és túlélés. In: Kovács Nóra, Szarka László: Tér és terep. Budapest, Akadémiai Kiadó, 434 p., p. 11., ISBN 963 05 7932 4

Bocz J. (2002): Társadalmi Integráció?! De ez mit jelent?!, Magyar Szociológiai Társaság konferencia, Szeged 2002. december 12–13.

Cambridge University Press, 2017. Cambridge Dictionary, s.l.: Cambridge University Press.

Council Directive 2000/43/EC: implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML (Letöltve: 2017.09.30.)

Csányi Y. – Kereszty Zs.: (2009): Inklúziós tanterv és útmutató a Magyarországi pedagógusképzés számára. Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Budapest.

Faragó T. (2011): Bevezetés a történeti demográfiába. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_2A_09_Farago_Tamas_Bevezetes_a_torteneti_demografiaba/ch10s05.html (Letöltve: 2017.10.01.)

Ferge Zs. (1990): Variációk a társadalmi integráció témájára, Forrás: http://www.fszek.hu/szociologia/szszda/ferge_varaciok.pdf (2017. (Letöltve: 2017.12.01.)

Gergely A. – Gelsei G. – Gergely V. – Horváth Vera (2004): Nemzeti és etnikai kisebbségek. Budapest, http://mek.oszk.hu/03400/03477/pdf/6_etnikai.pdf (Letöltve: 2017.09.29)

Gordon, M. M. (2010): Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion and National Origins, Oxford University Press, Oxford

Gyulai G. (2011): Külföldiek Magyarországon – Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához.

Heckmann, F. (1992): Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Soziologie interethnischer Beziehungen, Enke, Stuttgart. http://elib.kkf.hu/edip/D_15479.pdf (Letöltve: 2017.11.25.)

Hewitt de Alcántara, C. – Ghai, D. (1994): Research in United Nations, Research Institute for Social Development, ISBN 978-9-290-85095-3

http://www.nemzetisegek.hu (Letöltve 2017.11.26.)

http://www.tankonyvtar.hu (Letöltve 2017.09.25.)

https://zanza.tv/fogalom/asszimilacio (Letöltve 2017.09.25.)

Kántor Z. (2013): Nemzetpolitikai alapismeretek, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, 220 p., · p. 88, ISBN: 9786155344459

Kende A. – Kosztandinidisz D. – Szilassy E. (1999): Asszimiláció és kisebbségi identitás, Jel-kép / (1994). 1999. 2. 79-92. Budapest http://www.c3.hu/~jelkep/JK992/kende/kende.htm#(4) (Letöltve: 2017.09.29)

Kiefer F. (2006) Nyelvpolitika. In: Kiefer Ferenc. Magyar Nyelv. Budapest, Akadémiai Kiadó. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/ch33s03.html (Letöltve 2017.11.26.)

Kiss Z. – Krizbai J. – Tarján G. (2013): Bevezetés a szociológiába. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 390 p.

Kovács É. (2012): A magyar történelmi kultúra helye Európában. In Kovách Imre –Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit szerk. Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon – Tanulmányok, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (Szociológiai Intézet) Argumentum Kiadó, 440 p., p. 5-13 ISBN 978-963-446-680-2

Magyar Értelmező Kéziszótár I-II. O. Nagy Gábor – Juhász József szerk. Akadémia Kiadó. Budapest. 1985, 596 p., ISBN: 963-05-4050-9

Palánkai T. (2004): Európai integráció gazdaságtana. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, p. 502, ISBN: 9639478903

Rudnák I. (2015): Multikulturális menedzsment. Szent István Kiadó, Gödöllő, 211 p., ISBN: 978-963-269-488-7

United Nations Research Intitute for Social Developement (1994): Social Integration: Approaches and Issues http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/510920DA18B35A6880256B65004C6A7B/$file/bp1.pdf (Letöltve: 2017.09.29)

UNPD https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/

Letöltések

Megjelent

2018-03-20