Jókai Mór és a magyar képregény előzményei

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.3401

Kulcsszavak:

adoma, képregény, élclap, néphumor, tárcaregény

Absztrakt

A tanulmányban a Jókai-pálya azon sajátosságainak értelmezésére történik kísérlet, amelyek magyarázatul szolgálhatnak arra, hogy miért éppen Jókai Mór lehet a magyar képregény megteremtője, vagy legalábbis a magyar képregény diszkurzív sajátosságainak előlegezője (vagyis nem az utóbbi évtizedek magyar képregény-kultúrájának 19. századi előzményei kerülnek feltárásra egy fejlődéstörténeti narratíva megalkotása révén). Az értekezés olyan irodalomtörténeti kontextusokat igyekszik bemutatni, amelyek hozzájárulhatnak a magyar képregény keletkezéstörténetének értelmezéséhez Jókai pályájának értelmezése révén: a megélhetési szerkesztői működésmód kialakulása; a tárcaregény szerinti, folytatásos szépirodalmi publikációs gyakorlat; az adomák szerepének felértékelődése a nemzeti karakter szempontjából; az illusztrációk/karikatúrák elsődlegessé, majd szekvenciálissá válása.

Hivatkozások

Demus Zsófia (2018): A képregénykritika magyarországi helyzete napjainkban – egy diszciplína felé. In: Vincze Ferenc (szerk.): Intézményesülés, elbeszélések, médiumok. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány

Dobos István (1995): Alaktan és értelmezéstörténet. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó,

Erdélyi János (1991): Előszó [Közmondások könyve]. Uő: Nyelvészeti és népköltészeti, népzenei írások. Bp.: Akadémiai Kiadó

Gyulai Pál (é. n.): Jókai legújabb művei. In: Uő: Gyulai Pál munkái. III. k. Budapest: Franklin, é. n.

Hajdu Péter (2007): Az anekdota mint a magyar élet tükre. In: Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.): A magyar irodalom történetei, 1800-tól 1919-ig. Budapest: Gondolat

Hansági Ágnes (2014): Tárca – regény – nyilvánosság : Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei. Bp: Ráció Kiadó

Hász-Fehér Katalin (2000): Elkülönülő és közösségi irodalmi programok a 19. század első felében. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó

Jókai Mór (1968): A magyar nép humora. In: Uő: Cikkek és beszédek. 5. k. Bp.: Akadémiai Kiadó

Kiss A. Kriszta (2022): A magyar élclap-irodalom kezdetei és A Nagy Tükör. Acta Historiae Litterarum Hungaricum, 37–38(6–7), 273.

Kiss Pál, M.: Jankó János. Gyula: Erkel Ferenc Múzeum

Kovács I. Gábor (1989): Kis Magyar Kalendáriumtörténet 1880-ig. Bp.: Akadémiai Kiadó

Landgraf Ildikó (2005): A humor nyilai – Jókai anekdotái. In: Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és irodalom. Bp.: Akadémiai Kiadó, pp. 251–252.

Landgraf Ildikó (2013a): Jókai anekdotái. In: Hansági Ágnes – Hermann Zoltán (szerk.): Jókai & Jókai. Budapest: L’Harmattan – Károli Gáspár Református Egyetem

Landgraf Ildikó (2013): Örök körforgásban : Az anekdota műfaja a magyar folklórban. Berta Péter et al. (szerk.): Ethno-Lore. Bp.: MTA BTK

Nyilasy Balázs (2005): A románc és Jókai Mór. Bp.: Eötvös Kiadó

Piltz, Georg (1980): Geschichte der europaischen Karikatur. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften

Sándor István (1981): Adomák és adomafunkciók Jókai életművében. In: Kerényi Ferenc – Nagy Miklós (szerk.): Az élő Jókai. Bp.: Petőfi Irodalmi Múzeum – Népművelési Propaganda Iroda, pp. 72–73.

Sándor István sajtó alá rend. (1992): Az önkényuralom anekdotái. I. kötet. 1850–1858. Bp.: Akadémiai Kiadó – Argumentum Kiadó

Szajbély Mihály (2010): Jókai Mór. Pozsony: Kalligram

Szilasi László (2000): A selyemgubó és a „bonczoló kés”. Budapest–Szeged: Osiris – Pom-peji Alapítvány

Tocqueville, Alexis de (2022): Az amerikai demokrácia (részlet). Jelenkor, 36(3), 307.

Vincze Ferenc (2020): A karikatúrától a képregényig. In: Maksa Gyula – Vincze Ferenc (szerk.): Képregénykultúrák, műfajok, gyakorlatok. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány

Vincze Ferenc (2017): Mi a képregényalkotó? Uő. (szerk.): Képregényen innen és túl. Bu-dapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, pp. 81–93.

Vörös Klára (2022): Komisz-e a comics? A bibliai József-történet képregény-adaptációja. Anyanyelvi Kultúraközvetítés, 5(1), 39–52. DOI https://doi.org/10.33569/akk.3284

Zsigmond Ferenc (1924): Jókai. Bp.: MTA

Letöltések

Megjelent

2022-12-18

Folyóirat szám

Rovat

Irodalom

Hogyan kell idézni

Jókai Mór és a magyar képregény előzményei. (2022). ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS | MEDIATON OF HUNGARIAN LANGUAGE CULTURE, 5(2), 4-14. https://doi.org/10.33569/akk.3401

Hasonló cikkek

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.