Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei óvodapedagógus- és tanítójelöltek körében

Szerzők

  • Szontagh Pál Károli Gáspár Református Egyetem, Gyakorlati és Továbbképzési Intézet

DOI:

https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.4

Absztrakt

Feltételezésünk szerint napjainkban a pedagógus pálya (beleértve annak egzisztenciális, szer- vezeti és infrastrukturális feltételeit is) iránti motiváció eltér a nevelés-oktatás hivatása iránti elkötelezettség mértékétől (amely megélhető informális, vagy a köznevelési intézményrendszeren kívüli formában is). Kutatásunkban igyekeztünk az alsófokú pedagógusképzés hallgatóinak minél szélesebb körét megszólítani, és különböző leválogatások szerint válaszaikat értelmezni. Eredményeink alapján minden leválogatásban, korosztálytól, képző intézménytől és – részben – földrajzi helytől, állampolgárságtól is függetlenül igazolást nyert, hogy a pedagóguspálya erkölcsi és anyagi megbecsültségének hiánya súlyos kockázatokat rejt a pálya rekrutációja és retenciója szempontjából is. 

Információk a szerzőről

  • Szontagh Pál, Károli Gáspár Református Egyetem, Gyakorlati és Továbbképzési Intézet

    főiskolai docens
    szontagh.pal@kre.hu

     

Hivatkozások

Barber, M. – Mourshed, M. (2007). Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszereinek teljesít- ményének hátterében? London: McKinsey&Company, [online] https://mek.oszk.hu/09500/09575/09575.pdf [2021. szeptember 29.]

Chrappán M. (2013). Elégedettség és mobilitási esélyek a pedagógusképzésben végzettek körében. In: Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.): Frissdiplomások, 2011. (pp. 231–263.) Budapest: Educatio.

Európai Bizottság (2020). 2020. évi országjelentés, Magyarország, [online] https://ec.eu-ropa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-hungary_hu.pdf [2021. szeptember 29.]

Eurydice (2018/2019). Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe. [online] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/90e96d48-11bd-11eb-9a54-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-166346631 [2021. szeptember 29.]

Hajdú E. (2001). A harmadik évezred első nevelői lesznek. Új Pedagógiai Szemle, 51. évf. 9. sz. pp. 25–35.

Halász G. (2015). Pedagógusszakma, pedagógusmunka és személyes adottságok. A pedagógusok pályamotivációit vizsgáló kutatás eredményeinek hasznosítása. Budapest: Oktatási Hivatal.

Kocsis M. (2002). Tanárok véleménye a pályáról és a képzésről. Iskolakultúra, 12. évf. 5. sz. pp. 66–78.

Magyar Nemzeti Bank (2020). Versenyképességi jelentés 2020. [online] https://www.mnb.hu/letoltes/versenykepessegi-jelentes-hun-2020-0724.pdf [2021. szept- ember 29.]

Máthé B. (2018). A pedagógusszemélyiség változása a tanári életpálya során az egyetemi padtól a nyugdíjig. A pedagógus magánéleti körülményeinek és munkájának kölcsönhatása [Doktori értekezés]. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskola.

Nagy M. (2004). Pályakezdés, mint a pedagógusképzés középső fázisa. Educatio, 13. évf. 3. sz pp. 375–390.

OECD (2207). A tanárok számítanak. A hatékony pedagógusok pályára vonzása, fejlesztése és pályán való megtartása. Ford.: Ottlik A. [online] https://read.oecd-ilibrary.org/educa-tion/teachers-matter-attracting-developing-and-retaining-effective-teachers_9789638739 940-hu#page1 [2021. szeptember 29.]

Paksi B., Veroszta Zs., Schmidt A., Magi A., Vörös A., Endrődi-Kovács V. és Felvinczi K. (2015). Pedagógus-pálya-motiváció: Egy kutatás eredményei, Budapest: Oktatási Hivatal. Richardson, Paul W. – Watt, Helen M. G. (2006). Who Chooses Teaching and Why? Profiling Charasteristics and Motivations Across Three Australian Universities. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 34. évf. 1. sz. pp. 27–56. DOI: https://doi.org/10.1080/13598660500480290

Szontagh P. (2021a). Hivatás- és pályamotivációs tényezők első éves óvodapedagógus hallgatók körében. Iskolakultúra 31. évf. 1. sz. pp. 26–44.

Szontagh P. (2021b). Hivatás- és pályamotiváció a világi és egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények pedagógushallgatóinak összehasonlításában. Magyar Református Nevelés 2. sz. pp. 36–45. DOI: https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.01.26

Szontagh P. (2021c). Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei magyar tanítójelöltek körében. Magiszter 19. évf. 1. sz. pp. 3–16.

Varga J. (szerk.) (2019). A közoktatás indikátorrendszere 2019. Budapest: KRTK KTI. Veroszta Zs. (2015). Pályakép, szelekció a pedagóguspálya választásában. Educatio 24. évf. 1. sz. pp. 47–62.

Letöltések

Megjelent

2022-06-23

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Hogyan kell idézni

Hivatás- és pályamotiváció a Kárpát-medencei óvodapedagógus- és tanítójelöltek körében. (2022). Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat, 20(1-2), 41-49. https://doi.org/10.17165/TP.2022.1-2.4