Beküldések

Bejelentkezés vagy Regisztráció a beküldéshez.

Szerzői útmutatók

Szerzői útmutató

Az Acta Agraria Kaposváriensis évente több alkalommal megjelenő tudományos folyóirat, amely eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, kritikai összefoglalókat (review), könyvismertetőket, konferenciákról szóló ismertetéseket és különszámként teljes konferenciaanyagokat közöl a mezőgazdasággal kapcsolatos alap- és alkalmazott tudomány-területekről.

A folyóirat tárgykörei magukban foglalják a mezőgazdasági termék-előállítás teljes vertikumát az élettani alapoktól a termeléstechnológiai változatok elemzéséig, a termékek feldolgozását és minősítését, valamint a környezet- és természetvédelem elsősorban mezőgazdasági vonatkozással bíró területeit.

Az Acta Agraria Kaposváriensisben csak olyan írások közölhetők, amelyek más kiadványban még nem jelentek meg, és nincs folyamatban publikálásuk. A kéziratot a folyóirat honlapjáról elérhető linken keresztül, regisztráció után lehet feltölteni.

A cikket szimpla sorközzel, Microsof Word (vagy hasonló és konvertálható) szövegszerkesztő programmal, Times New Roman betűvel (12-es nagyság) sorkizárt formában kérjük benyújtani. A kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 20 oldalt, ami az ábrákkal, táblázatokkal, összefoglalással és irodalomjegyzékkel együtt értendő. A cikkek nyelve magyar vagy angol lehet.

A cím legyen tömör, maximum 20 szóból álljon, félkövér betűvel írva, középre igazítottan. A szerző(k) teljes nevét, a cikk nyelvének szabályai szerint kérjük írni, középre illesztve. A szerzők ORCID-azonosítóját zárójelben tüntessék fel a nevek után. A szerzők neve alá 10-es normál betűvel írják a munkahelyet címmel együtt, középre rendezetten. Több szerző és eltérő munkahelyek esetén az egyes szerzők munkahelyét a szerző neve után számmal, felső indexben kell jelölni (pl. magyar nyelvű cikk esetén: Matics Zsolt1., Atkári Tamás2.; angol nyelvű cikk esetén: Zsolt Matics1, Tamás Atkári2), majd e számok feloldását a következő sorokban, szintén középre rendezve, 10 pontos betűméretben kell megadni. A munkahelyet jelölő számok itt is felső indexben szerepeljenek. Egy-egy szerző esetén több intézményi affiliáció is megadható vesszővel elválasztva. Például:

Vezetéknév Keresztnév1, Vezetéknév Keresztnév2, Vezetéknév Keresztnév1,2

1 Munkahely neve, címe

2 Munkahely neve, címe

Az első összefoglalás magyar nyelvű cikk esetén a kézirat nyelvével megegyező, a második angol nyelvű legyen. (Angol nyelvű cikknél nem kérünk magyar összefoglalót és ábramagyarázatot sem.) Az összefoglalót egy szerző esetén egyes szám harmadik személyben, több szerző esetén többes szám harmadik személyben kérjük megírni, amely tartalmazza a vizsgálatok célját, röviden az alkalmazott anyagokat és módszereket, a kísérletek számszerűsített eredményét, valamint a levont következtetéseket. Az Összefoglalás/Abstract címet középre illesztve, 12-es nagybetűvel , szövegét 12-es normál betűvel kérjük írni. Az összefoglalást követően zárójelben adják meg a közlemény kulcsszavait normál betűvel (maximum öt szó vagy fogalom, amelyek lehetőleg ne legyenek azonosak a címben szereplő szavakkal). Az összefoglalás ne haladja meg a 2000 karakter terjedelmet. Magyar nyelvű kéziratnál az angol nyelvű összefoglalás címét 12-es nagybetűvel, szerzőinek nevét 12-es, munkahelyét 10-es normál betűvel kérjük írni.

Az egyes fejezetek (Bevezetés stb.) címét 12-es nagy, az alcímeket 12-es dőlt betűvel kérjük írni. A bekezdések (kivéve a fejezetet és alfejezetet kezdőt, illetve a táblázat, ábra, kép, „francia jelzésű” (–) rész utáni elsőt) két tabulátor jellel (1 cm-es behúzás) kezdődjenek. A latin kifejezéseket dőlt betűvel jelöljék. A szövegbeli kiemeléseket (táblázatra illetve szerző(k)-re történő hivatkozás) szintén dőlt betűvel jelöljék, aláhúzást és vastagon szedett kiemeléseket lehetőleg ne használjanak.

A dolgozat tartalmáért az írók felelnek. A beérkezett kéziratot a szerkesztőség két független bírálóval lektoráltatja, akik személyére a szerző javaslatot tehet. A bírálat után a megjelentetésre alkalmas cikket – a lektorok véleményével (nevük közlése nélkül) – a szerkesztőség visszaküldi a szerzőnek javításra, átdolgozásra (ha szükséges). A javított kéziratot kérjük a fentiekben leírt módon, elektronikusan a szerkesztőséghez eljuttatni.

 

A közlemény részei:

Bevezetés

Tartalmazza az előzményeket, az irodalmi áttekintést, a legfontosabb publikációk kritikai értékelését, a hipotézist és a célkitűzést. A szövegben a hivatkozást a szerző, többszerzős dolgozat esetén az első szerző családnevével és a mű megjelenésének évszámával kérjük megadni. Pl.: Nagy (2012) vagy (Nagy, 2012). Többszerzős cikk esetén magyar nyelvű dolgozatban: Nagy és mtsai. (2012) vagy (Nagy és mtsai, 2012); angol nyelvű dolgozatban: Nagy et al. (2012) vagy (Nagy et al., 2012). A szerzők felsorolásának rövidítését majd a szövegvégi irodalomjegyzékben mindenképpen kérjük feloldani.

Anyag és módszer

Magában foglalja az alkalmazott eljárásokat, a létszámmal, a kísérleti körülményekkel kapcsolatos fontosabb információkat és az alkalmazott statisztikai elemző módszereket, amelyek a tudományos munka szempontjából jelentősek, illetve annak megismétléséhez szükségesek.

Eredmények és értékelés

A kéziratban a táblázatok és ábrák a szövegben, ott legyenek szerepeltetve, ahova a szerző szánja azokat. A táblázatokra, illetve ábrákra a szerző(k) a szövegben csak hivatkozzanak (dőlt betűvel írva), de ne ismételjék meg a bennük szereplő adatokat. Saját eredményeiket vessék össze az irodalomban találhatókkal, az eltérésekre, amennyiben lehetséges, adjanak magyarázatot.

Táblázat, ábra, kép stb.

A táblázatok sorszámát és címét a táblázat felett, az ábrák és képek sorszámát és címét pedig mindig az ábrák/képek alatt kell szerepeltetni. A táblázat, ábra, kép sorszámát balra rendezetten írják fel, pédául: 1. táblázat., 1. ábra. Címét a következő sorban balra igazítva kell írni. A táblázatokat és az ábrákat a (Microsoft Word) szövegszerkesztővel készítsék. A táblázatok, ábrák alatt közöljék a táblázat, ábra stb. forrását (ha szükséges) 10-es méretű álló betűkkel, majd a következő sorban az esetleges magyarázatot 10-es méretű, dőlt betűkkel írva. Ezt kövesse a lefordított cím, illetve a szöveges rész, szintén 10-es dőlt betűkkel. Forrás megjelölésére csak abban az esetben van szükség, ha a táblázat/ábra nem a szerzők saját eredményeit mutatja be, vagy nem a szerző saját munkája. Ha a táblázat/ábra külső adatok, cikkek felhasználásával készült, akkor a forrást így kell megadni: KSH, 2010 alapján vagy Tóth, 2001 alapján. Ha a teljes táblázat/ábra más publikációból származik, akkor a forrás megjelölése hasonló képen történjen, mint az irodalomra történő szövegközi hivatkozás esetén: Tóth, 2001.

 

Következtetések

Ez a fejezet az eredményekből levonható megállapításokat és a gyakorlat számára átadható útmutatásokat tartalmazza.

Köszönetnyilvánítás (ha szükséges)

Itt szerepeljen például a kutatást finanszírozó intézmény, alapítvány megemlítése.

Irodalomjegyzék

Az irodalomjegyzék csak a közleményben idézett műveket tartalmazhatja. Ezeket sorszám nélkül, az első szerző családi neve szerint betűrendben kell felsorolni. Hivatkozásonként az összes szerzőt tüntessék fel, vesszővel elválasztva. Ezt a megjelenés évszáma kövesse zárójelbe téve, majd a mű címe, a folyóirat megnevezése (ha van, nemzetközileg elfogadott rövidítéssel, melyek linkjeit lásd. később), a kiadvány száma, illetve a közlemény kezdő és befejező oldalszáma magyar nyelvű cikk esetén nagy kötőjellel (Alt 0150). Könyv esetén a szerző(k) neve és az évszám után a könyv címe eredeti nyelven, a kiadó neve, székhelye, a kötetszám és az oldalszám következzen. Az egyes publikációk második, illetve további sora egy tabulátor jellel (0,5 cm) kezdődjön, az első szerző kiemelése érdekében. Elektronikus forrás esetén az irodalomjegyzékbe kérjük a hivatkozott irodalmak DOI- (Digital Object Identifier) azonosítóját is feltüntetni a következő formában:

Carnevali, O., Maradonna, F., Gioacchini, G. (2017). Integrated control of fish metabolism, wellbeing and reproduction: The role of probiotic. Aquaculture, 472, 144–155. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.03.037

Juhásová, L., Králová-Hromadová, I., Zeleňáková, M., BlišÅ¥an, P., Bazsalovicsová, E. (2017). Transmission risk assessment of invasive fluke Fascioloides magna using GIS-modelling and multicriteria analysis methods. Helminthologia, 54(2), 119–131. DOI: https://doi.org/10.1515/helm-2017-0016 

Ahol lehetséges kérjük, használják a folyóiratok címének hivatalos rövidítését! A nemzetközileg elfogadott rövidítéssek a következő helyeken érhetők el:

http://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html; https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/BMCL_Abbreviations.pdf),

A hivatalos DOI azonosítók a Crossref adatbázisból érhetők el: https://search.crossref.org/?q=/

Hivatkozás könyvre:

McNitt, J. I., Lukefahr, S. D., Cheeke, P. R., Patton, N.M. (2013). Rabbit Production. 9 th Edition. CABI. Boston, USA, 314 p.

Hivatkozás könyvrészletre:

Szendrő Zs. (2006). Single housing of breeding does. In: Maertens, L., Coudert, P. (Eds.), Recent Advances in Rabbit Science. ILVO, Melle, Belgium, pp. 107-111.

Ravasz J. (1996). A reformátusok iskolaügye. In: Gazda I. (Szerk.) Fejezetek a magyar művelődéstörténet forrásaiból. Tárogató, Budapest, pp. 191-196.

Horváth L., Hancz Cs. (2000). Haltenyésztés. In: Horn P. (Szerk.) Állattenyésztés 3. Sertés, nyúl, prémes állatok, hal. Mezőgazda. Budapest, pp. 339-393.

 

Hivatkozás elektronikus tartalomra/weboldalra:

Szerző neve [ha nincs akkor weboldal neve] (Kiadás éve). Cím, Letöltve: URL (Utolsó letöltés: dátum)

például:

Erdbrink Thomas (2013) Anti-West Hard-Liner Gains in Iranian Race; Letöltve: http://www.nytimes.com/2013/05/29/world/middleeast/saeed-jalili-emerges-as-establishment-favorite-in-irans-presidential-race.html?hp&_r=0 (Utolsó letöltés: 10/01/2013)

példa, ha nincs szerző:

Portfolio (2013) Pereskedik a Visa és a Mastercard; Letöltve: http://www.portfolio.hu/vallalatok/it/pereskedik_a_visa_es_a_mastercard.184548.html (Utolsó letöltés: 10/01/2013)

 

A kézirat végén kérjük, adja meg a kapcsolattartó adatait a következő formában:

Levelezési cím:

Levelező szerző neve;

Munkahelye, beosztása;

Munkahely postai címe;

A levelező szerző telefon- és faxszáma;

A levelező szerző e-mail-címe.

 

A DOI-azonosítóról:

Az MTA Könyvtár és Információs Központtal együttműködve cikkeinket ellátjuk a CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóval.

A DOI növeli a cikkek láthatóságát, könnyíti az adott, kapott hivatkozások összeszámlálását.  Ennek feltétele, hogy az irodalomjegyzékben feltüntessék a hivatkozott művek CrossRef-nél regisztrált DOI-azonosítóját (amennyiben van ilyen).

A hivatkozott közlemények DOI-azonosítója a következő linkre kattintva kereshető meg: http://search.crossref.org. (Az irodalomjegyzékben csak a CrossRef adatbázis által generált DOI adható meg, ha nincs ilyen, akkor ez az adatelem elhagyható.)

Az egyes közlemények DOI-azonosítói (csak a 10.-tól kezdődő karaktersorozatot, pl.: 10.1016/j.aquaculture.2016.03.037) a hivatkozási tételek végére kerülnek. A kéziratban szerepeljenek a hiperhivatkozások is (https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.03.037).

 

 

Ellenőrzőlista a benyújtás előkészítéséhez

El kell olvasnia és jelölnie kell, hogy teljesítette az előírásokat mielőtt folytatná.

  • A szöveg egysávos; 12 pontos betűtípust használ; dőlt betűvel dolgozik, az aláhúzás helyett (kivéve az URL címeket); és az illusztrációk, ábrák és táblázatok a szövegben a megfelelő pontokon vannak elhelyezve, nem pedig a végén.
  • A beadványt még korábban nem tették közzé, és nem egy másik folyóirat előtt (vagy magyarázatot adtak a szerkesztő megjegyzéseihez).
  • A szöveg betartja a szerzői iránymutatásokban leírt stilisztikai és bibliográfiai követelményeket.
  • Ha a folyóirat szakértői felülvizsgált részéhez érkezik, a vakok felülvizsgálatának biztosítására vonatkozó utasításokat követték.
  • Ahol rendelkezésre állnak, a hivatkozások CrossRef adatbázisban regisztrált DOI-azonosítóját megadták.

Hallgatók közleményei

„Az Alkalmazott Informatikai Szolgáltató Tudásközpont a Kaposvári Egyetemen” című projekt keretében 2005 július és 2006 május közötti időszakban szakmai gyakorlati támogatást kapott hallgatók közleményei

Adatvédelmi nyilatkozat

A szerkesztőség számára megadott nevek és e-mail címek kizárólag saját használatra szolgálnak, azokat csakis a felhasználó által beállított célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki.