Információk

Küldetésnyilatkozat

Az Acta Agraria Kaposváriensis évente több alkalommal megjelenő tudományos folyóirat, amely eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, kritikai összefoglalókat, konferenciákról ismertetéseket és szerkesztohöz küldött leveleket közöl a mezőgazdaság, elsősorban az állattenyésztés és az állati termék előállítás minden területéről.

 

Bírálati folyamat

A beküldött kéziratok első lépésben a folyóirat főszerkesztője által kerülnek véleményezésre a tekintetben, hogy a kéziratban bemutatott kutatómunka megfelel-e a folyóirat által gondozott tudományterületek egyikének. Amennyiben e feltétel nem teljesül a főszerkesztő elutasíthatja a közlemény megjelenését. Pozitív főszerkesztői döntés esetén a beküldött kéziratok anonim bírálati folyamatban két szakmai bíráló által kerülnek elbírálásra. 

A beküldött kéziratok értékelése az alábbi elvek alapján történik:

- A közleményben bemutatott eredmények tudományos újdonságtartalma, megalapozottsága, színvonala, és helyessége.
- A közlemény eredetisége. 
- Az eredmények alkalmazhatósága, hasznossága, tudományos értéke. 
- A téma irodalmának feldolgozása.
- A téma feldolgozásának, kutatásának színvonala és módszertana
- A közlemény nyelvezete és stílusa.

A szakmai bírálatok alapján a főszerkesztő a következő döntést hozhatja meg:

- A közlemény elfogadása.
- A közlemény átdolgozásának szükségessége.
- További szakmai bírálat(ok) kérése.
- A közlemény elutasítása.

Miután a közlemény elfogadásra kerül három további lépés, az előkészítés, tördelés és korrektúra után kerül megjelenésre. A bírálati folyamat és a szerkesztőséggel való kapcsolattartás a weblapon keresztül e-mail üzeneteken alapul, ezért a szerzőknek a kéziratuk beküldése előtt regisztrálniuk kell. 
A beküldött kéziratok a normál ütemterv szerint haladva 4-6 hónap alatt kerülhetnek megjelenésre.

 

Szabad hozzáférési jogosultság

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Online kéziratbeküldés

Már létezik felhasználóneve/jelszava ehhez a folyóirathoz: Acta Agraria Kaposváriensis?
BEJELENTKEZÉS

Szüksége van felhasználónévre/jelszóra?
REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció és bejelentkezés szükséges ahhoz, hogy tudjon online formában anyagot beküldeni, illetve hogy ellenőrizhesse a már beküldött anyagok státuszát.

 

Szerzői útmutató

Az Acta Agraria Kaposváriensis évente több alkalommal megjelenő tudományos folyóirat, mely eredeti tudományos közleményeket, kutatási eredményeket, kritikai összefoglalókat (review), könyvismertetőket, konferenciákról szóló ismertetéseket és különszámként teljes konferencia-anyagokat közöl a mezőgazdasággal kapcsolatos alap- és alkalmazott tudományterületekről.
A folyóirat tárgykörei magukban foglalják a mezőgazdasági termékelőállítás teljes vertikumát az élettani alapoktól a termelés-technológiai változatok elemzéséig, a termékek feldolgozását és minősítését, valamint a környezet- és természetvédelem elsősorban mezőgazdasági vonatkozással bíró területeit. Az Acta Agraria Kaposváriensisben csak olyan írások közölhetők, melyek más kiadványban még nem jelentek meg, illetve amelyeknek nincs folyamatban a publikálásuk. A kéziratot a folyóirat honlapjáról elérhető linken keresztül, regisztráció után lehet feltölteni.

A cikket, szimpla sorközzel, Winword (vagy hasonló és konvertálható) szövegszerkesztő programmal, Times New Roman CE betűvel (12-es nagyság) sorkizárt formában, kérjük benyújtani. A kézirat terjedelme lehetőleg ne haladja meg a 20 oldalt, ami az ábrákkal, táblázatokkal, összefoglalással és irodalomjegyzékkel együtt értendő. A cikkek nyelve magyar vagy angol lehet.
A cím legyen tömör, maximum 20 szóból álljon, 20-as nagyságú félkövér betűvel írva, középre igazítottan. A szerző(k) nevét 15-ös félkövér betűvel kérjük írni, középre illesztve. Magyar nyelvű cikknél, pl. Kiss J., Martin, T.G., Tóth J., angolnál, J. Kiss, T.G. Martin, J. Tóth legyen az írásmód. A szerzők neve alá 10-es normál betűvel írják a munkahelyet, címmel együtt, középre rendezetten.
Az első összefoglalás magyar nyelvű cikk esetén a kézirat nyelvével megegyező, a második angol legyen. (Angol nyelvű cikknél nem kérünk magyar összefoglalót és ábramagyarázatot sem.) Az összefoglalót egyes – több szerző esetén – többes szám 3. személyben kérjük megírni, amely tartalmazza a vizsgálatok célját, röviden az alkalmazott anyagokat és módszereket, a kísérletek számszerűsített eredményét, valamint a levont következtetéseket. Az összefoglalás/abstract szót középre illesztve, 15-ös döntött félkövér nagybetűvel, szövegét 12-es normál döntöttel kérjük írni. Az összefoglalást követően zárójelben adják meg a közlemény kulcsszavait, normál betűvel (max. 5 szó, vagy fogalom, amelyek lehetőleg ne legyenek azonosak a címben szereplő szavakkal). Az összefoglalás ne haladja meg a 2000 karakter terjedelmet. Magyar nyelvű kéziratnál az angol nyelvű összefoglalás címét 12-es normál félkövér betűvel, szerzőinek nevét 12-es, munkahelyét 10-es normál betűvel kérjük írni, középre igazítva.
Az egyes fejezetek (bevezetés stb.) címét középre illesztve 15-ös nagy, az alcímeket balra rendezetten 12-es normál félkövér betűvel kérjük írni. A bekezdések (kivéve a fejezet és alfejezet kezdőt, illetve a táblázat, ábra, kép, "francia jelzésű" (-) rész utáni elsőt), egy tabulátor jellel kezdődjenek. A kiemelendő szavak és mondatrészek jelölése dőlt betűvel történjen. 
A dolgozat tartalmáért írói felelnek. A beérkezett kéziratot a szerkesztőség két független bírálóval lektoráltatja, akik személyére a szerző javaslatot tehet. A bírálat után a megjelentetésre alkalmas cikket – a lektorok véleményével (nevük közlése nélkül) – a szerkesztőség visszaküldi a szerzőnek javításra, átdolgozásra (ha szükséges). A javított kéziratot kérjük a fentiekben leírt módon, elektronikusan a szerkesztőséghez eljuttatni.

A közlemény részei
Bevezetés
Tartalmazza az előzményeket, az irodalmi áttekintést, a legfontosabb publikációk kritikai értékelését, a hipotézist és a célkitűzést. A szövegben a hivatkozást a szerző(k) családnevével (dőlt betűvel írva) és a mű megjelenésének évszámával (zárójelbe téve) kérjük megadni. A név kiemelésekor a zárójel elmarad.
Anyag és módszer
Magában foglalja az alkalmazott eljárásokat, a létszámmal, a kísérleti körülményekkel kapcsolatos fontosabb információkat és az alkalmazott statisztikai elemző módszereket, melyek a tudományos munka szempontjából jelentősek, illetve annak megismétléséhez szükségesek.
Eredmények és értékelés
A megjelenő cikkben, ebben a fejezetben nyernek majd elhelyezést a táblázatok, ábrák stb. A kéziratban azonban csak azok tervezett helyét kérjük megjelölni. A jobb szerkeszthetőség érdekében a táblázatok és ábrák a cikk végén, külön oldalon szerepeljenek. A szövegben hivatkozzon rájuk (a sorszám után a táblázat szót dőlt betűvel írva), de ne ismételje meg a bennük szereplő adatokat. Saját eredményeit vesse össze az irodalomban találhatókkal, az eltérésekre adjon magyarázatot. 
Következtetések
Ez a fejezet az eredményekből levonható megállapításokat és a gyakorlat számára átadható útmutatásokat tartalmazza.
Köszönetnyilvánítás (ha szükséges)
Itt szerepeljen pl. a kutatást finanszírozó intézmény, alapítvány megemlítése.
Irodalom
Csak a közleményben idézett műveket tartalmazhatja. Ezeket sorszám nélkül, az első szerző családi neve szerint ABC sorrendben kell felsorolni. Hivatkozásonként az összes szerzőt tüntesse fel, vesszővel elválasztva. Ezt a megjelenés évszáma kövesse, zárójelbe téve, majd a mű címe, a folyóirat megnevezése (ha van, nemzetközileg elfogadott rövidítéssel), a kiadvány száma, illetve a közlemény kezdő és befejező oldalszáma (kötőjellel). Könyv esetén a szerző(k) neve és az évszám után a könyv címe eredeti nyelven, a kiadó neve, székhelye, a szám és az oldalszám következzen. Az egyes publikációk második, illetve további sora egy tabulátor jellel kezdődjön, az első szerző kiemelése érdekében.
Levelezési cím (az első szerző posta, illetve e-mail címe, telefon- és faxszáma)
Táblázat, ábra, kép stb.
Elhelyezésüket a cikk végére kérjük, külön- külön oldalra. Fejezeten belül, csak azok tervezett helyét jelöljék. A táblázat, ábra, kép sorszámát balra rendezetten, címét középre illesztve, szövegét zárójelben (normál formában) 12-es félkövér betűvel kell írni. A táblázatokat és az ábrákat a Winword szerkesztőjével készítsék. A táblázatok, ábrák alatt közöljék először az esetleges magyarázatot és a fordítását, utóbbit dőlten írva. Ezt kövesse a lefordított cím, illetve a szöveges rész, döntött formában.

Útmutató az áttekintő (review) cikk készítéséhez

Korlátozott számban a szerkesztőség elfogad ún. áttekintő (review) közleményt is, amennyiben a feldolgozott téma szakmai aktualitásához nem fér kétség és az elmúlt 3 évben az adott témakörben nem jelent meg sem hazai, sem külföldi szakfolyóiratban hasonló témájú dolgozat. Az áttekintő cikk elkészítésének technikai követelményei (sortávolság, betűnagyság, szövegszerkesztő program stb.) és általános előírásai (terjedelem, a kézirat nyelve stb.) megegyeznek a korábban leírtakkal.
Az áttekintő cikknek az alábbi fontosabb fejezeteket kell tartalmaznia:
- összefoglalás
- bevezetés (célkitűzés)
- következtetések
- irodalom
A témától függően a dolgozatot fő- és alcímekkel kell tagolni. A cikk elbírálásánál fontos követelmény, hogy a szerzők valamilyen szakmai logika alapján valóban dolgozzák fel az adott szakterület problémáit és ne csak irodalmi hivatkozások sorából álljon a dolgozat. A jobb áttekinthetőség érdekében – ha szükséges – a különböző szerzők által kapott eredményeket táblázatban is össze kell foglalni és a közölt adatokat a szövegben is értékelni. Szükség esetén közölhető néhány hivatkozott szerző legfontosabb táblázata és/vagy ábrája, grafikonja is.

 

Ellenőrzőlista az online kéziratbeküldéshez

A beküldési folyamat részeként a szerzőnek ellenőriznie kell, hogy a beadvány megfelel-e az alábbiakban felsorolt követelményeknek. Amennyiben nem felel meg, akkor a beadványt visszaküldjük.

  1. A beadvány előzőleg nem volt leközölve, vagy közlésre elfogadva másik lapban (ha mégis, akkor a magyarázatot fel kell tüntetni a szerkesztőnek szóló megjegyzésben).
  2. A dokumentum megfelel a Szerzői útmutató előírásainak.
 

Adatvédelmi nyilatkozat

A szerkesztőség számára megadott nevek és e-mail címek kizárólag saját használatra szolgálnak, azokat csakis a felhasználó által beállított célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki.