Olvasástanulást támogató kiadói fejlesztések

Szaktudományos alapelvek és vásárlói igények megjelenése a hazai kiadók gyerekkönyvkínálatában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.33569/akk.2914

Kulcsszavak:

gyermekkönyvek, olvasástanulás, olvasói igények, könyvkiadás

Absztrakt

Mivel az írott nyelv elsajátítása eszköz a világ megismeréséhez, a kezdetben szerzett és berögzült olvasási viszonyulásminták az információszerzés és az információbefogadás mindennapi gyakorlatát is befolyásolják. Az olvasási tevékenységgel kapcsolatos kezdeti tapasztalatok meghatározók a tanulás, az ismeretszerzés, az élményszerű olvasás további folyamataiban. Az olvasással kapcsolatos első negatív élmények nyomán az önértékelés bizonytalansága és az alapvető kultúrtechnikai ismeretek elsajátításának nehézsége együttesen akadályozzák az olvasási készség és a szövegértés fejlődését. A tanulmányban bemutatott kutatás célja az olvasáskutatási eredmények és a könyvkiadói fejlesztések összefüggéseinek feltárása, ezen belül az olvasástanulás kezdő időszakát élő olvasók (gyermekek, szüleik, pedagógusaik) számára készült könyvek módszertani és formai megoldásainak vizsgálata. Kutatásom keretében aztvizsgáltam, hogy a gyermekkönyvkiadók fejlesztéseiben megjelennek-e a szaktudományos háttérrel rendelkező olvasáskutatási eredmények. A gyermekkönyvek piaci körképe az olvasástanulás egyes szakaszaihoz rendelve kerül bemutatásra. A kutatási eredmények kirajzolják a közös és súlyozott pontokat a magyar kiadói koncepciók, az olvasói (szülői) igények, valamint az olvasáskutatási eredmények között.

Hivatkozások

Adamikné Jászó Anna (2001): Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Budapest: Trezor.

Adamikné Jászó Anna (2006): Az olvasás múltja és jelene. Budapest: Trezor.

Crystal, David (1998): A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó.

Cs. Czachesz Erzsébet (1998): Olvasás és pedagógia. Szeged: Mozaik Oktatási Stúdió.

Csépe Valéria (2006): Az olvasó agy. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Csépe Valéria (2013): Olvasás, olvasási zavar és a fejlődő agy In memoriam Leo Blomert. Pszichológia, 33(1), 1–14. DOI: https://doi.org/10.1556/pszicho.33.2013.1.1

Eysenck, M. W. – Keane, M. T. (2003): Kognitív pszichológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Fazekasné Fenyvesi Margit (2006): Az akusztikus és a vizuális észlelés szerepe az olvasástanulásban. In Józsa Krisztián (szerk.) Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó. pp. 189–206.

Forgách Kinga 2017: Meglepően őszinte gyerekkönyvek. Magyar Hírlap, 2017. okt. 31. http://magyarhirlap.hu/cikk/80818/Meglepoen_oszinte_gyerekkonyvek [2022. 03. 28.]

Gósy Mária (1999): Pszicholingvisztika. Budapest: Corvina Kiadó.

Gósy Mária (2000): A hallástól a tanulásig. Budapest: Nikol.

Herczeg-Szép Szilvia (2016): Érdemes kockázatot vállalni. Körinterjú Gyermekkönyvkiadók Szerkesztőivel. In. Alföld, 57(9). 34–46. http://kulter.hu/alfold/2016/alfold_201609.pdf [2022. 03. 28.]

Hódi Ágnes – B. Németh Mária – Korom Erzsébet –Tóth Edit (2015): A Máté-effektus. A gyengén és jól olvasó tanulók jellemzése a tanulás környezeti és affektív jellemzői mentén. Iskolakultúra, 25(4), 18–30. DOI: https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2015.4.18

Huey, E. B. (1908): The psychology and pedagogy os reading. Technical report. New York: Macmillan Company.

Janurik Márta (2008): A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. Magyar Pedagógia, 108(4), 289–317.

Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentősége. Magyar Pedagógia, 102(1), 79–104.

Józsa Krisztián – Steklács János (2012): Az olvasás tanításának tartalmi és tantervi szempontjai. In: Csapó Benő – Csépe Valéria (szerk.): Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, pp. 138–188.

Kassai Ilona (1998): A beszédhanghallás szerepe a kommunikációban, Beszédgyógyítás, 7(2), 6–14.

Kassai Ilona (szerk.) (1999): Szótagfogalom-szótagrealizációk. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2012): A roma és nem roma tanulók teszteredményei közti különbségekről és e különbségek okairól. Közgazdasági Szemle, 59(7–8), 798–853.

Langacker, Ronald W. (1987): Foundations of Cognitive Grammar. Volume I. Theoretical Prerequisites. Stanford. California: Stanford University Press.

Lengyel Zsolt (1999): Nyelvelsajátítási és nyelvtanulási formák. Veszprém: Veszprémi Egyetemi Kiadó.

Lőrik József (2006): A gyermeki fonológiai tudatosság megismeréséről. Beszédgyógyítás, 17(2), 32–60.

McClelland, James L. – Rumelhart, David E. (1981): An interactive activation model of context effects in letter perception: part 1. An account of basic findings. In Psychological Review. 88(5), 375–407. DOI: https://doi.org/10.1016/b978-1-4832-1446-7.50048-0

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Budapest: Osiris Kiadó.

Nagy József (2004): A szóolvasó készség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltérképezése. Magyar Pedagógia, 104(3), 123–142.

Pap-Szigeti Róbert – Zentai Gabriella – Józsa Krisztián (2006): A szövegfeldolgozó képességfejlesztés módszerei. In Józsa Krisztián (szerk.): Az olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó. pp. 235–258.

Pléh Csaba (2013): A lélek és a nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Réger Zita (2002): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Budapest: Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet.

Simon Krisztina: Kamishibai, avagy a papírszínház újra meghódítja a világot. In Studia Litteraria. 2019. 58.sz.1-2., Debrecen. https://ojs.lib.unideb.hu/studia/article/view/4280

Steklács János (2014): A szemmozgás vizsgálatának lehetőségei az olvasás és a vizuális információfeldolgozás képességének a megismerésében. Anyanyelv-pedagógia, (3), 1–12.

Szenczi Beáta (2010): Olvasási motivációk. Magyar Pedagógia, 110(2), 119–147.

Tóth László (2002): Az olvasás pszichológiai alapjai. Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó.

Szűcs Antal Mór (2019): A fonológiai tudatosság fejlesztése a Mesezene élménypedagógiai módszerével. In Bóna Judit – Horváth Viktória (2019): Az anyanyelv elsajátítása hároméves kor után. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

Elektronikus források

https://www.helikon.ro/minden-kudarc-a-mi-tanulopenzunk-interju-sarkozy-bencevel-a-libri-kiadoi-csoport-kiadasi-igazgatojaval/ (2022.03.04.)

http://www.konyv7.hu/magyar/menupontok/felso-menusor/folyoirat/regi-uj-hurokat-pendit-a-lira--kolosi-beata-a-cegrol-az-olvasasrol-es-az-anyasagrol (2022.03.04.)

https://olvasovanevels.gportal.hu (2022.03.04.)

https://hogyanmondjamelneked.hu/mese/2018/01/23/papirszinhaz-a-hetkoznapi-varazslat (2022.03.04.)

https://napicomx.blog.hu/2012/08/08/a_kepregenyek_korszakai?layout=1%3Fdesktop (2022.03.04.)

https://www.szalaykonyvek.hu/Szotagolos-mesek (2022.03.04.)

http://gyermekkonyvtar.ekmk.hu/images/m%C3%A1r_tudok_olvasni.jpg (2022.03.04.)

https://mora.hu/konyv/beturol-beture-6-olvasas-es-irasfejleszto-feladatok/ (2022.03.04.)

https://mora.hu/sorozat/rem-jo-konyvek (2022.03.04.)

https://mora.hu/sorozat/mar-tudok-olvasni (2022.03.04.)

https://www.pagony.hu/most-en-olvasok (2022.03.04.)

https://www.pagony.hu/konyvek-nagyon-kezdo-olvasoknak (2022.03.04.)

https://mormotakiado.hu/mar-egyedul-olvasok-sorozat/ (2022.03.04.)

http://kiadok.lira.hu/kiado/manokonyvek/index.php?action=list&mode=t&t=150 (2022.03.04.)

https://www.manokonyvek.hu/ (2022.03.04.)

https://www.libri.hu/sorozatok/?s_id=14410 (2022.03.04.)

http://www.gyermekirodalom.hu/wp-content/uploads/2014/08/teslof.jpg (2022.03.04.)

https://foxbooks.hu/2018/08/30/konyvek-kezdo-olvasoknak/ (2022.03.04.)

http://minimatine.hu/ezeket-a-konyveket-add-a-kezdo-olvaso-kezebe-konyvfesztival-ujdonsagok-konyvek-kisiskolasoknak/ (2022.03.04.)

https://moly.hu/sorozatok/mar-egyedul-olvasok (2022.03.04.)

https://egigerokonyvek.blog.hu/2018/12/10/milyen_konyvet_adjunk_a_kezdo_olvasok_kezebe (2022.03.04.)

https://www.prae.hu/article/11329-a-kepek-hatekony-olvasasa-letkerdes/ (2022.03.04)

Letöltések

Megjelent

2022-12-18

Folyóirat szám

Rovat

Olvasáskutatás

Hogyan kell idézni

Olvasástanulást támogató kiadói fejlesztések : Szaktudományos alapelvek és vásárlói igények megjelenése a hazai kiadók gyerekkönyvkínálatában. (2022). ANYANYELVI KULTÚRAKÖZVETÍTÉS | MEDIATON OF HUNGARIAN LANGUAGE CULTURE, 5(2), 97-119. https://doi.org/10.33569/akk.2914