The territorial structure and the territorial policy in Vietnam in the 21st century

Szerzők

  • Pham Duy Szent István University, Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences

DOI:

https://doi.org/10.18531/Studia.Mundi.2018.05.02.129-142

Kulcsszavak:

territorial structure, regional policy, Vietnam

Absztrakt

The paper aims to identify the characteristics of Vietnam's territorial structure including regional development trends, national development progress, and local development challenges. Then, it will exploit the territorial policy of the nation including the trajectory of territorial policy since the 1980s and the enforcement of these policies under local governments. It not only contributes a holistic perception on territorial structure but also supplies a historical review on regional development policy since Doimoi1 in Vietnam.

Információk a szerzőről

  • Pham Duy, Szent István University, Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences

    PhD candidate
    E-mail: phamduy1st@gmail.com

Hivatkozások

Dang , K. S. (2011). Phát triển nông nghiệp, nông thôn nền tảng của phát triển bền vững cho Việt Nam. In D. C. Pham (Ed.), Khi rồng muốn thức dậy Loay hoay với mô hình kinh tế sau Đổi Mới (pp. 337-343). Hanoi: Alphabooks.

Dang, N. A. (2011). Tái cấu trúc dân số - nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam. [Reconstucting the Population as Human Resources for Sustainable Development of Vietnam]. Tạp chí Cộng Sản(882), 46-50, 0866–7276.

Doan, T. T. V. (2012). Ba bài chiếu đời Lý - một tầm cao văn hóa mở đầu cho kỉ nguyên Thăng Long - Đại Việt. [The three royal proclaimmations of Ly's dynasty - a cultural height starting the age of Thang Long - Dai Viet]. Tạp chí KHOA HOC ĐHSP TPHCM(41), 12-17.

Doan, T. T. V. (2014). Từ những thành tựu của thời đại Lý-Trần nghĩ về những nét bản sắc văn hóa Đại Việt. [From the achievements of era of Ly-Tran considering the traites of Dai Viet's culture]. Tạp chí KHOA HOC ĐHSP TPHCM(60), 5-12.

Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837), 482-487. DOI: https://doi.org/10.1126/science.1144581Ho, T. B. (2017). Hiểu và đi trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, http://tiasang.com.vn/-doi-moi-sang-tao/Hieu-va-di-trong-cach-mang-cong-nghieplan-thu-tu-10652.

Huynh, D. T. (2016). Đà Nẵng tập trung thực hiện ba đột phá thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. [Da Nang focuses on implementing three local socio-economic development breakthroughs]. Tạp chí Cộng Sản(881), 0866–7276.

Huynh, T. D. (2011). Tư duy mới và việc cơ cấu lại nền kinh tế. In D. C. Pham (Ed.), Khi rồng muốn thức dậy Loay hoay với mô hình kinh tế sau Đổi Mới (pp. 30-42). Hanoi: Alphabooks.

Kornai, J. (2008). From Socialism to Capitalism: Eight essays. Budapest, New York: Central European University Press, ISBN 978-963-9776-166.

Kozár, L. - Neszmélyi, Gy. (20178: ASEAN, the 50 Years Old, Successful Association and Hungary - Prospects and Challenges in the Economic Relations, Focusing on Vietnam. Journal Of The American Academy Of Business Cambridge 23: (2) pp. 74-81. (ISSN: 1540-7780)

Le, D. D. (2009). Market Economy with Socialistic Orientation: The Evolution in Vietnam. In J. Kornai & Y. Qian (Eds.), Market and Socialism In the light of the Experiences of China and Vietnam. New York: Palgrave Macmillan, 978-0-230-55354-5.

Le, Q. B. (2015). Thách thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu và giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển [Challenges of small and medium Vietnamese enterprises in the context of global economic crisis and solutions for development]. Nghiên cứu ấn Độ và châu á, 10, 66-73, 0866-7314.

Neszmélyi, Gy. (1996): A magyar külkereskedelem Délkelet-Ázsiában (Hungary’s Foreign Trading with South-East Asia). Gazdálkodás (Scientific Journal on Agricultural Economics), Vol. 6, pp. 55-60. pp.

Ngo, T. Q. (2016). Một số ý kiến về phát triển lãnh thổ đầu tàu ở Vietnam. [Some comments about developing leading territories in Vietnam]. Tạp chí Khoa hoc DHSP TPHCM(8), 30-41.

Nguyen, N. Q., & Nguyen, T. D. (2016). Giải pháp phát triển thành phố Cần Thơ trởthành trung tâm thương mại - dịch vụ của vùng Tây Nam Bộ. [Solutions to developCan Tho city into a center of commerce and services of the Southwest region]. Tạp chí Khoa hoc Cần Thơ(1), 25-33, 1859-2333.

Nguyen, T. T. A. (2013). Đầu tư trực tiếp nước ngoài và chuyển dịch cơ cấu kinh tếcủa Việt Nam, Kinh tế và Dự báo(24), 20-220866–7120.

Pham, D. (2015). Rural development policy in Vietnam since 1988. Paper presented at the Social and Ethical Dimensions of Changes, Rzeszów, ISBN_978_83_7996_211_2.

Pham, D. (2016). Some emerging challenges in rural development in Vietnam. Paper presented at the Sustainable of rural areas in practice, Nitra, Slovakia, ISBN 978-80-552-1574-7..

Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? Regional Studies, 47(7), 1034-1047, DOI: https://doi.org/10.1080/00343404.2012.748978.

Trinh, S. (2013). Nhà nước Văn Lang qua nền tảng truyền thuyết và di tích thờ cúng. [Van Lang State through legends and cultic relics]. Khảo cổ học(3), 40-50, 0868-742.

Vo, K. C. (2016). Về quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 1997 đến nay, Nghiên cứu lịch sử(4), 67-79, 0866-7497.

Vo, T. T. (2009). Economic Reforms in Vietnam: What lession can be learnt? In J. Kornai & Y. Qian (Eds.), Market and Socialism In the light of the Experiences of China and Vietnam. New York: Palgrave Macmillan, 978-0-230-55354-5.

Letöltések

Megjelent

2018-06-28

Hasonló cikkek

1-10 a 113-ból/ből

You may also Haladó hasonlósági keresés indítása for this article.