Három plusz egy...

Szerzők

  • Ország László Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Vizuális Nevelési Tanszék

Kulcsszavak:

rajzoktatás, szenzualista irányzat, racionalista irányzat, naturalista irányzat

Absztrakt

Dolgozatomban arra vállakozom, hogy a rajzoktatás klasszikusnak nevezhető három irányzata mellé egy negyediket illesszek, amely reményeim szerint új nézőpontot kínál, így érzékenyebben reagál a vizuális nevelést érő kihívásokra,  mint a korábbiak.

 

Hivatkozások

Bacon, Francis: Novum Organum = Filozófiai Szöveggyűjtemény I. kötet, Bp.: Tankönyvkiadó, 1962.

Bálványos Huba – Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció. Bp.: Balassi, 1997.

Bálványos Huba: A vizuális nevelés rendszere a NAT-tól a tanmenetek felé. = Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításába. Szerk. Kárpáti Andrea. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 113–124.

Bodóczky István: A rajz, vizuális kultúra tantárgy helyzete és fejlesztési feladatai = Új Pedagógiai Szemle 2002. LII. évf. november, pp. 59–72.

Descartes, René: Értekezés a módszerről. Bp.: Kossuth Könyviadó, Tekintet Alapítvány. 1991.

Kárpáti Andrea: A vizuális kommunikáció mint tantárgy = Bevezetés a vizuális kommunikáció tanításába. Szerk. Kárpáti Andrea. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

Lázár Judit: A kommunikáció tudománya. Bp.: Balassi, 2001.

Mirzoeff, Nicholas: Mi a vizuális kultúra? = Ex Symposion, 2000. 32–33. sz.

Nemzeti Alaptanterv. Magyar Közlöny 1995/91. szám

Pedagógiai Lexikon IV. kötet. R-Z Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979.

Rousseau, Jean-Jacques: Emil vagy a nevelésről. Bp.: Tankönyvkiadó, 1965.

Rousseau, Jean-Jacques: Értekezés… Javított-e az erkölcsön a tudományok és művészetek újraéledése? = Uő.: Értekezések és filozófiai levelek. Magyar Helikon, 1978.

Sartre, Jean-Paul: A szabadságról. Bp. Kossuth Könyviadó, 1992.

Letöltések

Megjelent

2010-02-28

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni