Kutatástörténet: tárgya a hazai református templom

Szerzők

  • Lőrincz Zoltán Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar

Kulcsszavak:

református, protestáns, templomépítészet, kutatástörténet

Absztrakt

A Berlinben rendezett 1894-es első „Kirchenbautag”-ot követően és a Magyar Millennium hatására a hazai középkori építészet jelentős szeletét képviselő református templomok feldolgozása is megkezdődött. A 19. századtól jeles magyar építészek és építészettörténészek szenteltek figyelmet a református templomok és az istentisztelet téri igényeinek elemzésére. A szerző ennek az elméleti háttérnek a feltérképezését tűzte ki célul, a protestáns templomépítészet kutatástörténetének főbb állomásait ismerteti.

Hivatkozások

Bende János: Reformáció és képzőművészet. In: Protestáns Szemle 1942. október havi szám 295-304.

Bibó István: Az Alföld későbarokk és klasszicista építészetének néhány kérdése. In: Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1967. 3-4. szám 525-564.

Bibó István: Egy sajátos későbarokk építészeti emlékcsoport az Alföldön. In: Az Építés-Építészettudomány, V. kötet 3-4. szám, 1974. 509-515.

Bobrovszky Ida: A XVI. századi magyar református zsinatok végzéseinek művészeti vonatkozásai. In: Ars Hungarica, 1976/1.

Czeglédy Sándor: Liturgika. Debrecen, 1996.

Csikesz Sándor: A református istentiszteleti hely fogalma és megépítésének irányelvei. In: Egyetemi Évkönyv 1933-34. Debrecen, 1935. 125-141.

Doumergue Emil: Művészet és érzelem Kálvinnál és a kálvinizmusban. Bp., 1922.

Erdélyi Géza: A protestáns templomépítészet jellegzetes vonásai. In: Confessio, 1997/1.

Fekete Csaba: Következmény vagy szempont? (Református templomépítészetünk elvszerűsége). In: Református Egyház, 1996.

Guzsik Tamás: Szakrális építészeti terek funkcióelemzése, III. Egyetemi jegyzet. Budapesti Műszaki Egyetem, Bp., 1988.

HB (Horváth Barna): Református teológiai tájékozódás az egyházi műemlékvédelem kérdéseiben. In: Egyházi épületek és műtárgyak gondozása. Főszerk.: Cserháti József. Bp., 1971. 111-115.

Istentiszteleti Rendtartás a Magyarországi Református Egyház számára. Sajtó alá rendezték: Adorján József, Bolyki János, Tarr Kálmán. Bp., 1985.

Katona György: A protestáns templomépítészeti stil. In: Sárospataki Lapok, 1894.

Komjáthy Attila: Felső-Tisza vidéki templomok. Bp., 1983. (Csaroda, Csenger, Szamostatárfalva,

Koós Judit: Református templomok Budapesten. Bp., 1996.

Koós Judith: A magyarországi református templomok stílusváltozásai. In: Magyar Építőművészet, 1991/4. 4-5.

Közel az ég hozzám, közel az Istenem. Református templomok a Felső-Tiszavidéken. szerk.: Zentai Csilla Debrecen, 1999.

Levárdy Ferenc: Magyar templomok művészete. Bp., 1982.

Lőrincz Zoltán: „Tedd templomoddá, Istenem.” Válogatás Árpád- és középkori eredetű református templomokból. Bp., 2002.

Magyar Református Egyház Istentiszteleti Rendtartása. Összeállította a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának Liturgiai Bizottsága D. Dr. Csiha Kálmán püspök elnöklete alatt. Budapest, 1997. A Magyar református Egyházaik Tanácskozó Zsinatának kiadása. 1998. [Kolozsvár]

Magyar Vilmos: A kálvinista templom. In: Építő Ipar, 1909. 1. 20. 31. sz.

Márkus Mihály: A templomépítés református szempontjai. In: A szakrális építészet ma hazánkban. Szerk.: Lőrincz Zoltán. Szombathely, 1995. 33-36.

Márkus Mihály: A templomépítés református szempontjai. In: Confessio, 1996. 3. 111-114.

Marosi Ernő: Magyar falusi templomok. Bp., 1975.

Olasz Sándor: A kálvini művészetfölfogásról és a magyarországi kisugárzásáról. In: Irodalomtörténeti Dolgozatok 96. Szeged, 1973, 43-52.

Padányi Gulyás Jenő: Az építő egyház. Bp., 1944.

Pásztor János: Liturgika – A református keresztyén egyház istentisztelete. Debrecen, 1985.

Pecz Samu: „A protestáns templomok építéséről, kapcsolatban a debreceni kálvinista új templom részletes ismertetésével” In: A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közleménye, XXXII. 1888.

Ravasz László: A reformátustemplom. In: Kováts J. István: Magyar református templomok. Bp., 1942. 1-4.

Református templomok Magyarországon. Szerk.: Dercsényi Balázs, Bp., 1992.

Rév Ilona: Templomépítészetünk ma. Bp., 1987.

Réz László: Vallás és művészet. Rimaszombat, 1909.

Róka Enikő: A budai református templom Szilágyi Dezső tér Bp., 1999.

Róka Enikő: Pecz Samu Szilágyi Dezső téri református temploma és a protestáns centralizáció templomépítészeti hagyomány. In: Ars Hungarcia, XXIV. 1996. 117-175.

Sacral Space Modern finnish churches Photos: Jari Jetsonen, Texts: Sírkkalíisa Jetsonen Tampere, 2003.

Schulek Frigyes: „A református templom”. In: Az Építési Ipar, IX. 1885.

Sedlmayer, Hans: Die Zeitalter der abendländischen Kunst Epochen und Werke. Wien, 1960.

Sturm, Leonhard Christoph: Architektonisches Bedenken von Protestantischer kleinen Kirchen Figur und Einrichtung, Hamburg, 1712

Sturm, Leonhard Christoph: Vollstandige Anweisung alle Arten von Kirchen wohl anzugeben Ausburg, 1718

Sulyok Miklós: Szakrális terek építészete az ezredfordulón, kiállítás a BME aulájában in: Alaprajz 2005. május-június, 12. évfolyam 3. szám

Szatmáriné Mikucz Ildikó: Középkori templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyháza, 2004.

Szőnyi György: Liturgia – felkészülés az istentiszteletre. Sárospatak-Miskolc-Diósgyőr, 1993. 17.

Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok, Bp., é. n.

Takács Béla: „Uram hajlékodat, szeretem házadat…” Bp., 1991.

Várady József: Tiszáninnen református templomai. Debrecen, 1989.

Várady József: Tiszántúl református templomai I. Debrecen, 1991.

Várady József: Tiszántúl református templomai II. Debrecen, 1991.

Megjelent

2008-11-30

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek

Hogyan kell idézni

Kutatástörténet: tárgya a hazai református templom. (2008). ARTCADIA : A Rippl Művészeti Intézet Lapja, 1(1), 32-39. https://journal.uni-mate.hu/index.php/artcadia/article/view/3834