1.
Plant Protection Practises and Their Impact on Environment. JCEGI. 2023;11(1):25-38. doi:10.33038/jcegi.3399